Interpellation: Sjuktransporter från Ulvön

Interpellationen ställdes vid Regionfullmäktige den 27 Februari 2020 av Robert Thunfors, Sjukvårdspartiet till Hälso och sjukvårdsnämdens ordförande Lena Asplund (M) men överlämnades för svar till regionstyrelsens ordförande Glenn Nordlund (S)

Interpellation till Hälsooch sjukvårdsnämndens ordförande, regionråd Lena Asplund (M):

I ett flertal insändare i Allehanda, bland annat den 3/2, 10/1 och 26/12 har boende Ulvön belyst en fråga kring sjuktransporter från Ulvön men har inte fått något svar från tjänstemannaledningen eller den politiska majoriteten, Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna

Som jag har förstått det, kom frågan upp redan i april 2019 om m/f Ulvöns jourersättning och att Örnsköldsviks kommun var beredd betala 150 000 kr om Region Västernorrland betalade resten. Men parterna har inte löst frågan och just nu finns det ingen jourberedskap för m/f Ulvön. 

I en av insändarna så poängterades att en ambulanshelikopter skulle ha mycket svårt vid dåligt väder och hård vind, särskilt på vinterhalvåret, kunna landa på ön. 

Min fråga till Lena Asplund (M) är därför följande:

Vad händer i frågan kring sjuktransporter från Ulvön och eventuella förhandlingar/dialog med Örnsköldsviks kommun kring beredskap för m/f Ulvön? 

Robert Thunfors

Robert Thunfors 

Timrå den 4 februari 2020 

Glenn Nordlunds (S) svar

Svar interpellation från Robert Thunfors (SJVP) om Sjuktransporter från Ulvön 

Interpellationen överlämnas från hälsooch sjukvårdsnämndens ordförande till regionstyrelsens ordförande Glenn Nordlund (S) för besvarande

Fråga: Vad händer i frågan kring sjuktransporter från Ulvön och eventuella förhandlingar/dialog med Örnsköldsviks kommun kring beredskap för m/f Ulvön

Svar: Bakgrund Region Västernorrland och Örnsköldsviks kommun har sedan länge haft en överenskommelse om att Regionens ambulansverksamhet vid behov kan nyttja färjan för akuta sjuktransporter från Ulvön. Det har rört sig om en till två resor per vintersäsong och Regionen har betalat en avgift per resa om cirka 16 000 kronor. Våren 2019 meddelade det kommunala bolaget Örnsköldsviks Hamn och Logistik som ansvarar för färjetrafiken till Ulvön att de anser att de inte har något formellt uppdrag från kommunen att bistå med färjan vid akuta sjuktransporter (utanför ordinarie tidtabell), och att de inte längre kommer att utföra detta uppdrag om inte Regionen står för hela kostnaden för att upprätthålla beredskap med färjan. Örnsköldsviks Hamn och Logistik menar att kostanden för beredskap uppgår till cirka 500 000 kronor per år

Regionens uppfattning Med anledning av det förändrade förhållningssättet från Örnsköldsviks kommun har dialog skett med kommunen, bland annat genom ett flertal möten både förvaltningsnivå och politisk nivå. Den uppfattning Regionen framfört är att vi även fortsättningsvis önskar kunna nyttja färjan vid behov av akuta sjuktransporter, men att det är orimligt att Regionen ska stå för hela kostnaden. Vi menar att kommunen har ett större behov av färjan för beredskap än Regionen, bland annat för hemsjukvård, räddningstjänst och allmän krisberedskap. Därtill kan andra samhälleliga aktörer ha ett behov att nyttja färjan i akuta situationer, till exempel Polisen. Kommunen erhåller också statsbidrag från Trafikverket för att upprätthålla allmän väg till Ulvön genom färjetrafiken. Sammantaget anser därför Regionen att det mest rimliga är att kommunen även fortsatt står för kostnaderna för färjans beredskap, och att andra samhällsaktörer som nyttjar färjan betalar för nyttjandet, till exempel Regionen och Polisen. Det är också den ordning som enligt inhämtade uppgifter förefaller gälla i motsvarande situationer i andra delar av Sverige. 

Regionens vidtagna åtgärder

Regionen har också vidtagit ett antal åtgärder för att säkerställa fungerande akuta sjuktransporter från Ulvön

Regionen har ingått nya avtal med Sjöräddningssällskapet om att bistå Regionen 

vid behov av akuta sjuktransporter. Detta gäller under den isfria perioden. För Örnsköldsviks Hamn och Logistik innebär det fördelen att färjan kan enligt ordinarie tidtabell även vid behov av akuta sjuktransporter. Ambulanssjukvården har haft dialog med SOS Alarm för att tydliggöra larmkedjan med ambulanshelikopter och sjöräddningssällskapet. Regionen har haft möte med Kustbevakningen angående hjälp med sjötransport vid behov av akut sjuktransport under issäsongen. Kustbevakningen bistår gärna när möjlighet finns. Regionen har kommunens önskemål erbjudit gratis grundläggande hälsooch sjukvårdsutbildning för personal färjan. Chefen för ambulansverksamheten har tillsammans med kommunen deltagit möten med invånarna Ulvön för att informera om sjuktransporterna. Regionen har också haft kontakt med enskilda boende Ulvön invånare för att besvara frågor om sjuktransporterna

Avtalsstöd för bistånd med sjötransport

Det har också framkommit att det finns ytterligare ett gällande avtal mellan Regionen och Örnsköldsviks kommun om bistånd från räddningstjänsten vid behov av transport i terräng och till sjöss samt assistans till ambulans, eller mer populärt I väntan ambulans (IVPA). Efter granskning av regionjurist har vi meddelat kommunen att Regionens bedömning är att ambulansverksamheten vid behov av akut sjuktransport kan vända sig till räddningstjänsten, varvid räddningstjänsten med stöd av räddningstjänstlagen kan beordra ut färjan. För att kunna nyttja bland annat dessa tjänster betalar Regionen årligen 375 000 kronor (enligt 2016 års prisnivå) till räddningstjänsterna i länet. I samband med detta efterfrågade Regionen också om kommunen tolkar avtalet samma sätt eller ser annorlunda saken. Kommunen har ännu inte återkommit i frågan

Sammantaget bedömer Regionens ambulansverksamhet att det finns en tillräcklig förmåga för akuta sjuktransporter från Ulvön. Under den isfria perioden finns både ambulanshelikopter och sjötransport med sjöräddningssällskapet, och under is säsongen finns ambulanshelikopter och möjlighet att bistånd med transport från Kustbevakningen och sannolikt även räddningstjänsten. Det är likväl Regionens önskan att hitta en tydligare samsyn med Örnsköldsviks kommun

Härnösand den 27 februari 2020 

Glenn Nordlund (S) Regionstyrelsens ordförande