Interpellation: Lokala stafetter

Interpellationen ställdes av Pia Lundin, Sjukvårdspartiet, till Regionstyrelsens ordförande, regionråd Glenn Nordlund (S) i september 2019.

Till regionstyrelsens ordförande, regionråd Glenn Nordlund (S

Region Västernorrland tar åter igen till piskan för att komma tillrätta med stafettkostnaderna genom att förbjuda boendes i länet att arbeta som stafett i länet. Sjukhusdirektören uttrycker en önskan i en artikel i allehanda om att

Det här är något som vi jobbar med. Det är en rekommendation att man ska tänka sig för. De som bor i regionen vill vi väldigt gärna ha som anställda och medarbetare, säger Lena Carlsson, sjukhusdirektör i Region Västernorrland.” 

Facket ställer sig kritisk till påhittet. Jonas Wallvik, ordförande i Medelpads läkarförening säger i samma artikel

Regionen har behov av att hyra in personal och är det givetvis en nackdel om vi inte kan utnyttja dem som bor i närområdet. De betalar dessutom skatt här. Sen innebär det också att om de som bor i regionen inte får jobba här, jobbar de bara någon annanstans i stället, säger Jonas Wallvik.” 

Sjukvårdspartiet anser att vägen mot ett minskat behov av stafetter är att locka dem att ta en fast anställning genom att erbjuda en relevant lön, god arbetsmiljö, rimlig arbetsbelastning och ett schema som gör de möjligt att kombinera arbete och fritid. Inte genom att indirekt skuldbelägga dem och försöka tvinga dem åter till fasta anställningar

Mina frågor till Glenn Nordlund (S) 

  • De personer som jobbar som stafetter boendes i länet är i hög andel före detta regionanställda som sagt upp sig. Tror du åtgärden att förbjuda dem att arbeta som stafetter ökar sannolikheten för att de skall ta en fast anställning vid sin gamla arbetsgivare
  • Ser du någon risk med att sjukvårdspersonal istället flyttar från länet
  • Behöver ramavtalen förändras för att utföra dessa åtgärder och är denna åtgärd laglig enligt lagen om offentlig upphandling?

Pia Lundin (SJVP)

Svar från Glenn Nordlund (S)

Underlag till svar interpellation från Pia Lundin (SJVP) till Glenn Nordlund (S) avseende lokala stafetter 

Interpellationens tre frågor samt svar redovisas nedan

Fråga

De personer som jobbar som stafetter boendes i länet är i hög andel före detta regionanställda som sagt upp sig. Tror du åtgärden att förbjuda dem att arbeta som stafetter ökar sannolikheten för att de skall ta en fast anställning vid sin gamla arbetsgivare

Svar

Varje medarbetare har att själv besluta om sin egen karriär. Väljer medarbetaren att sluta sin anställning kan regionen inte som interpellanten påstår förbjudaval av ny arbetsgivare. Det som är i Region Västernorrlands intresse är dels att arbeta med att behålla den personal vi faktiskt har anställda att dessa, i valet mellan att stanna kvar eller avsluta sin anställning, väljer att stanna kvar i regionen. Region Västernorrland ska vara en attraktiv arbetsplats för våra medarbetare och uppskattas för de erbjudanden regionen ger avseende arbetsmiljö, ledarskap, kompetensutveckling och lön. Bedöms regionen vara en attraktiv arbetsplats finns också förutsättningar att tidigare medarbetare väljer att komma tillbaka. Att utveckla attraktiviteten inom Region Västernorrland är ett arbete som nu pågår bred front och som kommer att fortsätta kommande år. En effekt av de kraftansträngningar som gjorts hittills tog sig utryck vid den senaste medarbetarundersökningen som presenterades i januari 2019. Svarsfrekvensen enkäten var hög och en majoritet av de svarande angav att man både skulle 

rekommendera Region Västernorrland som arbetsplats och som arbetsgivare. Resultatet är ett rejält kliv i rätt riktning jämfört med föregående mätning

Fråga

Ser du någon risk med att sjukvårdspersonal istället flyttar från länet

Svar

Det finns olika skäl till varför människor flyttar och det är den enskildes ensak huruvida man flyttar eller inte. Enligt SCB är det två tredjedelar av de som flyttar som flyttar inom samma kommun, och man fortsätter att arbeta samma arbetsplats. Att flytta över en länsgräns innebär ett större uppbrott där man förutom att byta bostad även byter jobb och/eller skola. Det är framför allt inom åldersintervallet 18-39 som människor tenderar att flytta över länsgränser dels t ex för att man lämnar föräldrahemmet, flyttar för att skaffa utbildning eller för bättre karriärmöjligheter.

En förmån som stafettbolagen vanligen erbjuder är fri bostad vilket möjliggör veckopendling och att man kan bo kvar hemorten. Den nya tekniken möjliggör också att det går att förlägga arbete helt eller delvis hemorten medan utförandet sker t ex via digitala lösningar.

Fråga

Behöver ramavtalen förändras för att utföra dessa åtgärder och är denna åtgärd laglig enligt lagen om offentlig upphandling

Svar

I Region Västernorrlands befintliga ramavtal för bemanningstjänster, läkare samt sjuksköterskor, finns i nuläget inget som gör det möjlighet välja bort resurser som är bosatta i länet. Befintliga avtal kan inte ändras det strider mot Lagen om offentlig upphandling (LOU). I samtliga ramavtal finns en karensklausul sex månader som gör att personal inom regionen som väljer att sluta inte kan börja arbeta som stafett inom regionen tidigare än sex månader efter det att anställningen hos regionen upphört. Detta gäller oavsett vilken bostadsort personen har

Glenn Nordlund (S), Ordförande för Regionstyrelsen
Härnösand 2019-09-25