Interpellation: Om trombektomi

Interpellationen ställdes av Pia Lundin Sjukvårdspartiet till ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden, regionråd Lena Asplund (M) i februari 2021.

Till ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden, regionråd Lena Asplund (M)

Under de senaste åren har den ekonomiska situationen i Region Västernorrland inte varit tillfredställande och de ekonomiska ramarna, främst inom Specialistvården, har inte räckt till.

De senaste utslaget av detta var den presskonferens som hölls i oktober med förslag på utbudsförändringar och vårdplatssneddragningar. Alla dessa förslag återremitterades och regionen köpte in konsulter för att ge förslag på nya förändringar som skall kunna stoppa kostnadsutvecklingen. Ett av de uttalanden dessa konsulter haft, och som förmodligen även ingår i deras direktiv, är att inte föreslå kostnadsdrivande förbättringar eller ett utökat offentligt uppdrag.

Därför kan man fundera på om uppstart av trombektomi (mekanisk ta ut blodproppar i hjärnans kärl vid stroke) inom regionen ska anses som kostnadsdrivande och/eller ett utökat offentligt uppdrag.

Det har tillsatts nationella programområden (NPO) inom olika specialiteter i riket samt nationella arbetsgrupper (NAG). NAG kan göra fördjupande analyser med skillnader i vårdspraxis, omotiverade kvalitetsskillnader eller arbeta med implementering av insatser och åtgärder i syfte att förbättra vården.

Med hänsyn till patientsäkerheten avråder den nationella arbetsgruppen inom strokevård bestämt från att ytterligare utbudspunkter för trombektomi inrättas om inte de rekommendationer som anges i deras rapport i sin helhet är uppfyllds avseende infrastruktur, utbildning och kvalitetsnormer.

NPO rekommenderar ett förbättrat prehospitalt omhändertagande inklusive införandet av en nationell standardiserad ambulanshelikopterverksamhet vid akut stroke vilket ger, på ett samhällsekonomiskt försvarbart sätt, förutsättningar för ökad och jämlik trombektomibehandling i hela landet och därmed i efterförloppet betydligt fler självständiga individer med ringa behov av samhälleliga resurser.

Mina frågor till regionrådet

• Om vi startar upp trombektomi i hjärnans kärl inom regionen, kommer det att öka kostnaderna inom specialistvården?
• Den nationella arbetsgruppen inom Strokevård avråder från att starta upp trombektomi i vårt län. Har ämnet diskuterats med NPO och/eller NAG och har consensus uppnåtts?
• Hur ser regionen på de rekommendationer som kommer från NPO och deras arbetsgrupper?
• Kommer regionen att uppfylla de rekommendationer som beskrivs av programrådets
arbetsgrupp?
• Hur ser regionen på att det kan bli svårigheter att uppnå en tillräcklig volym för att det skall anses patientsäkert både i region Västernorrland och inom den Norra sjukvårdsregionen?
• Finns risken att patientsäkerheten och kvaliteten blir olika för de patienter som får denna åtgärd på ett sjukhus med neurokirurgisk erfarenhet och kompetens i Umeå respektive vår egen regionen – så att det blir en ojämlik vård?
• Har regionen utrett möjligheterna med en ökad ambulanshelikoptertillgänglighet för dessa patienter och finns det i nuläget möjlighet med ambulanshelikoptertransport till närmsta universitetssjukhus för dessa patienter inom rimlig tid?
• Har regionen deltagit eller initierat någon form av diskussion om en nationellt samordnad helikopterambulansverksamhet för dessa patienter, själva eller via Norra regionförbundet?

Pia Lundin (SJVP)

Svar från Lena Asplund (M)

Pia Lundin har ställt ett antal frågor om etablerandet av trombektomibehandling i Västernorrland. Jag ska ta tillfället i akt och besvara frågorna, men först finns det anledning att ge en kort bakgrund

Det nationella programområdet (NPO nervsystemets sjukdomar) har utarbetat riktlinjer avseende strokevården och trombektomi. Dessa riktlinjer är en viktig utgångspunkt för övervägandena inom Norra Regionen. Riktlinjerna pekar att denna form av behandling ska finnas universitetssjukhusen. Anledningen är att det är en form av högspecialiserad vård som kräver en viss patientvolym för att kunna bedrivas patientsäkert och med kvalitet. Samtidigt kräver denna behandling att den sker inom ett visst tidsfönster för att den skall kunna tillämpas, vilket medför att det finns geografiska områden i Sverige där transporttiden till närmaste universitetssjukhus blir för lång och trombektomibehandling inte kan tillämpas. Med andra ord: patienter som behöver trombektomi får en alltför lång resväg från insjuknande till behandling

Frågan om trombektomi innehåller således en svårlöst målkonflikt, som inte alldeles enkelt låter sig avgöras. Mot denna bakgrund bedrivs ett gemensamt utvecklingsarbete inom Norra sjukvårdsförbundet (NRF). En gemensam utvecklingsplan för stroke och trombektomi finns framtagen som omfattar hela Norra Regionen. Förbundsdirektionen fattade beslut om planen 2018

Utvecklingsplanen beskriver innehåller i åtta punkter vad som ska göras i och vilken takt. Det regionala programområdet för nervsystemets sjukdomar (förkortat RPO) har tillsammans med bild- och funktionsmedicin det uppdraget. Detta utvecklingsarbete är mycket positivt för att skapa en jämlik och säker strokevård som innefattar trombektomi. Region Västernorrland står bakom det arbete som utförs inom ramen för RPO

Här finns en långsiktig vision: ett trombektomicentrum ska finnas inrättat NUS, som i samarbete med övriga tre regioner i norr utifrån kunskapsläge utvecklar trombektomivården i dessa regioner, med start i Sundsvall. Utveckling ska alltså ske i nära samarbete mellan NUS och övriga regioner i Norra Regionen samt följas upp inom RPO och NRF

Det gäller att hitta en lösning som dessutom minskar andra typer risker som också omnämns i Pia Lundins frågor såsom tillräckliga patientvolymer och ojämlika resultatutfall. En försiktig bedömning gör gällande att trombektomi inom RVN ligger åtminstone två år bort i tiden. Det är därmed för tidigt att uttala sig i vilken utsträckning ett införande kommer medföra utökade kostnader

Pia Lundin tar också upp frågan om helikoptertransporter och om möjligheterna med en ökad ambulanshelikoptertillgänglighet för dessa patienter har utretts. Vidare om det i nuläget finns möjlighet med ambulanshelikoptertransport till närmsta universitetssjukhus för dessa patienter inom rimlig tid. Inom NRF har utredningar genomförts avseende luftburna transporter och marktransporter. Även RPOgruppen har analyserat mark och- flygtransportfrågan

Vid det senaste RPOmötet beslutades, efter avstämning av nuläget, att i det fortsatta utvecklingsarbetet tillsätta två tillfälliga arbetsgrupper. Den ena med interventionist och andra kompetenser som behövs för uppdraget med att inventera ytterligare samarbeten som behöver ske inom sjukvårdsregionen. Den andra arbetsgruppen har uppdraget att se om vad som kan göras för att förbättra diagnostik och transporter

Det är min förhoppning att de pågående utrednings- och samordningsinsatserna kommer leda fram till en positiv utveckling för strokevården och trombektomin. Jag vill avslutningsvis återigen betona att våra överväganden framöver behöver vägledas av samarbetsvilja och ett gemensamt arbete inom Norra Regionen

Lena Asplund (M), Ordförande för Hälso- och Sjukvårdsnämnden
Härnösand 2021-02-24