Stadgar

Sjukvårdspartiet Västernorrland

Sjukvårdspartiets stadgar ger tydliga ramar och regelverk för hur Sjukvårdspartiet Västernorrland fungerar som organisation. De är beteckningen på de interna regler som gäller för Sjukvårdspartiet. Stadgarna har stor betydelse för det praktiska arbetet och för att ge riktlinjer för verksamheten. Stadgarna är antagna 2021-04-25 och reviderade 2023-10-28.

Här nedan följer en sammanfattning av Sjukvårdspartiets stadgar i punktform. Klicka på vardera rubrik för att läsa mer om specifikt denna punkt. Önskar du våra stadgar som PDF-fil (och därmed lättare att skriva ut) kan du enkelt ladda ned denna här:

Mer att läsa:

Stadgar i punktform

Klicka på vardera rubrik för att läsa mer.

Mom 1 Partiets namn är Sjukvårdspartiet Västernorrland.

Mom 2 Partiets ändamål är att vara ett politiskt parti, som vill verka för de riktlinjer och grundsatser som angivits i partiprogrammet.

Mom 3 Partiets säte är Härnösand.

Mom 4 Partiets verksamhetsområde omfattar Västernorrlands län.

Mom 5 Partiets organ är partistämma, styrelse, revisorer, nomineringskommitté och valberedning.

§ 2.1 Allmänt om medlemskap

Mom 1 Medlem i partiet är den person som vill verka för partiets ändamål och förbinder sig att följa partiets stadgar.

Mom 2 Medlem ska betala den medlemsavgift som beslutas av partistämman.

Mom 3 Medlemsavgiftens storlek beslutas för ett år i taget av partistämman och gäller för nästföljande kalenderår.

Mom 4 Styrelsen får besluta att nya medlemmar som blivit medlem sista kvartalet under kalenderåret, ska vara avgiftsbefriad nästföljande kalenderår.

Mom 5 Medlem har rätt att vara medlem i ett annat lokalt kommunalt parti som inte är konkurrent till partiet. Medlemmen ska informera styrelsen om detta vid förfrågan.

§ 2.2 Hedersmedlemskap

Mom 1 Person inom eller utom partiet som har gjort partiet synnerliga tjänster kan av partistämman utses till hedersmedlem efter förslag från styrelsen.

Mom 2 Hedersmedlem betalar ingen medlemsavgift.

§ 2.3 Prövning av medlemskap

Mom 1 Om särskilda skäl föreligger kan fråga om medlemskap prövas av styrelsen.

Mom 2 Vid ett nekande om medlemskap ska styrelsen meddela skälen för beslutet till den sökande senast inom 21 dagar.

Mom 3 Den sökande ska få möjlighet att få yttra sig över skälen och har rätt att begära omprövning av styrelsens beslut.

§ 2.4 Utträde ur partiet

Mom 1 Medlem som önskar utträda ur partiet ska anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat partiet. Erlagd medlemsavgift återbetalas ej.

Mom 2 Medlem som inte betalar medlemsavgift efter påminnelse anses ha utträtt ur partiet.

§ 2.5 Uteslutning av medlem

Mom 1 Styrelsen eller partistämman kan besluta att utesluta en medlem ur partiet.

Mom 2 Medlem får inte uteslutas ur partiet av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat partiets verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat partiets intressen.

Mom 3 Om uteslutning framstår som en alltför ingripande åtgärd kan medlem i stället meddelas en varning av styrelsen.

Mom 4 Utesluten medlems medlemsavgift återbetalas ej.

§ 2.6 Process för uteslutning av medlem

Mom 1 Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar.

Mom 2 Efter att medlemmen har fått möjlighet att yttra sig ska styrelsen fatta beslut om uteslutning. Om styrelsen beslutar att utesluta medlemmen ska skälen för uteslutning redovisas i beslutet. Beslutet ska tillställas den berörde så snart som möjligt, men senast inom 14 dagar.

Mom 3 Styrelsen beslutar med minst 2/3 majoritet om uteslutning av medlem.

§ 2.7 Överklagan om uteslutning till partistämman

Mom 1 Medlem har möjlighet att överklaga styrelsens beslut om uteslutning till partistämman. Överklagan ska vara inskickad till styrelsen inom 21 dagar efter medlemmen tagit del av styrelsens beslut i frågan. Kopia av överklagan ska också tillsändas partiets revisorer för kännedom.

Mom 2 Slutgiltigt beslut om uteslutning, efter överklagan till partistämman, fattas på partistämman genom enkel majoritet.

§ 2.7 Avstängning av medlem i fråga om uteslutning

Mom 1 Styrelsens arbetsutskott kan med minst 2/3 majoritet besluta att stänga av medlemmen från all verksamhet i partiet tills styrelsen prövat frågan om uteslutning.

Mom 2 Medlem behöver inte höras om avstängning om styrelsens arbetsutskott anser att det råder särskilda skäl.

Mom 3 Vid en överklagan till partistämman kan styrelsen med minst 2/3 majoritet besluta att stänga av medlemmen från all verksamhet i partiet tills partistämman har beslutat i frågan.

§ 3.1 Allmänt om partistämma

Mom 1 Partiets högsta beslutande organ är partistämman och genomförs i form av ett vår- och ett höstmöte.

Mom 2 Vårmöte hålls före april månads utgång. Höstmöte hålls före november månads utgång.

Mom 3 Styrelsen ska fatta beslut senast i februari månads utgång när partistämma ska sammankallas för våren och senast i september månads utgång när partistämma ska sammankallas för hösten.

Mom 4 Styrelsen beslutar hur utlysning av partistämman ska gå till och hur kallelsen ska sändas ut till medlemmarna.

Mom 5 Kallelse till partistämman ska sändas ut till samtliga medlemmar senast 14 dagar före mötet.

Mom 6 I kallelsen ska förslag till dagordning, motioner, propositioner, valberedningens förslag och andra eventuella handlingar tillsändas medlemmarna.

Mom 7 Vid vårens partistämma ska åtminstone följande ärenden behandlas:

1. Mötets öppnande.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
5. Tid och plats för protokollsjustering.
6. Fastställande av procedurregler.
7. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
8. Fastställande av dagordning.
9. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse för föregående år.
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens årsredovisning (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
10. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
12. Föredragning av styrelsens beslutade budget och verksamhetsplan för nuvarande år.
13. Behandling av motioner och propositioner.
14. Information från regiongruppen.
15. Val av styrelse:
a) Val av ordförande.
b) Val av vice ordförande.
c) Val av kassör.
d) Val av ledamöter i styrelsen.
e) Val av ersättare i styrelsen.
16. Val av revisorer:
a) val av revisorer.
b) val av revisorsersättare.
17. Val av valberedning:
a) Val av ledamöter till valberedningen.
b) Val av vilken ledamot som ska vara ordförande för valberedningen.
18. Övriga frågor.

Mom 8 Vid höstens partistämma ska följande ärenden behandlas:

1. Mötets öppnande.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
5. Tid och plats för protokollsjustering.
6. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
7. Fastställande av dagordning.
8. Information från styrelsen.
9. Information från regiongruppen.
10. Fastställande av medlemsavgifter för nästa kalenderår.
11. Beslut om arvoden, traktamenten och ersättningar för nästa kalenderår.
12. Behandling av motioner och propositioner.
13. Ev. fyllnadsval till styrelse, revisorer och valberedning.
14. Övriga frågor.

§ 3.2 Justering av partistämmoprotokoll

Mom 1 Partistämman ska bestämma tid och plats när protokollet ska justeras.

§ 3.3 Rösträtt

Mom 1 Rösträtt har den medlem som har betalat medlemsavgift och varit medlem i partiet i minst 60 dagar före det att partistämman sammanträder.

Mom 2 Hedersmedlem har rösträtt.

Mom 3 Skriftlig fullmakt att rösta för ej närvarande medlem/ar kan lämnas och skall anmälas senast i samband med fastställande av röstlängden.

§ 3.4 Generellt om röstningsförfarande

Mom 1 Beslut vid partistämman fattas med enkel majoritet om inget annat föreskrivs i denna stadga i form av bifallsrop (acklamation) eller om så begärs av någon röstberättigad, efter omröstning (votering).

Mom 2 Vid lika röstetal gäller den mening styrelsens ordförande biträder.

Mom 3 Omröstning sker öppet men vid personval skall sluten omröstning ske om någon röstberättigad begär detta.

Mom 4 Beslut bekräftas med klubbslag.

§ 3.5 Röstningsförfarande vid sluten omröstning för personval

Mom 1 Röstsedel som upptar fler eller färre namn än valet avser ska anses ogiltig.

Mom 2 Vid val till uppdrag där endast en person kan utses krävs absolut majoritet med mer än hälften av antalet röstande. Om i första omgången ingen av de föreslagna fått absolut majoritet sker förnyad omröstning mellan de två kandidater som fått flest röster. I denna andra omgång vinner den som fått flest röster.
Mom 3 Vid lika röstetal vid personval avgör lotten.

§ 3.6 Motioner

Mom 1 Medlem har rätt att lämna motioner till partistämman.

Mom 2 Motion ska senast vara styrelsen tillhanda 31 januari för vårens partistämma och 30 september för höstens partistämma.

Mom 3 Styrelsen ska till respektive partistämma avge skriftligt yttrande över motionen med förslag till beslut.

§ 3.7 Propositioner

Mom 1 Styrelsen har rätt att lämna propositioner till partistämman.

§ 3.8 Extra Partistämma

Mom 1 Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra partistämma.

Mom 2 Styrelsen är skyldig att kalla till extra partistämma när revisorerna eller minst en tredjedel (1/3) av medlemmarna begär det. Sådan begäran skall ske skriftligen till styrelsen och innehålla det eller de ärenden som man vill att partistämman ska behandla och besluta om.

Mom 3 Revisorerna får bara göra en begäran om extra partistämma om alla revisorer är överens om detta.

Mom 4 Extra partistämma ska hållas inom två månader. Tid och plats fastställs av styrelsen och kallelse ska sändas ut till samtliga medlemmar senast 14 dagar före mötet.

Mom 5 I kallelsen ska förslag till föredragningslista och eventuella handlingar tillsändas medlemmarna.

§ 4.1 Allmänt om styrelsen

Mom 1 Styrelsen är högsta beslutande organ mellan partistämmor.

Mom 2 Styrelsen företräder partiet, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar på partiets vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar.

Mom 3 Styrelsen ska också:

• Verkställa av partistämman fattade beslut.
• Handha partiets ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper.
• Avge årsredovisning till partistämman för det senaste räkenskapsåret.
• Utse funktionärer för olika ansvarsområden inom styrelsen.
• Svara på remisser från myndigheter och andra organisationer
• Planera partistämman.
• Planera och genomföra valarbetet i samband med allmänna val.

Mom 4 Styrelsen ska anta sin egen arbetsordning.

§ 4.2 Styrelsens sammansättning

Mom 1 Styrelsen ska bestå av elva ledamöter och fem ersättare. Tre av ledamöterna ska vara ordförande, vice ordförande och kassör.

Mom 2 Ordförande, vice ordförande, kassör och övriga ledamöter väljs på en mandatperiod av 2 år på partistämman. Ersättare väljs på en mandatperiod av 1 år på partistämman.

Mom 3 Ordförande, kassör och fyra ledamöter ska väljas på en partistämma. Vice ordförande och fyra ledamöter ska väljas på nästa partistämma.

Mom 4 Ersättare tjänstgör som ledamot i den ordning som de är vald enligt partistämmoprotokollet.

Mom 5 Om ledamot avgår så tillträder ersättare som ny ledamot enligt den ordning som de är vald enligt partistämmoprotokollet.

Mom 6 Om ordförande avgår så tillträder vice ordförande som ny ordförande fram till nästa partistämma. Styrelsen utser en ny vice ordförande fram till nästa partistämma.

Mom 7 Om kassör avgår så utser styrelsen en ny kassör fram till nästa partistämma.

Mom 8 Ledamot eller ersättare i styrelsen får inte vara ledamot i valberedningen.

§ 4.3 Styrelsens arbetsformer

Mom 1 Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst hälften av styrelsen begär detta.

Mom 2 Styrelsen är beslutsför då minst hälften av styrelsen är närvarande.

Mom 3 Beslut bekräftas med klubbslag.

Mom 4 Ersättare har närvaro- och yttranderätt på styrelsemöten.

Mom 5 Vid styrelsemöte väljer styrelsen en person utöver ordförande att justera protokollet.

Mom 6 Vid bortfall av ordförande tar vice ordförande över ordförandes uppgifter.

§ 4.4 Generellt om röstningsförfarande

Mom 1 Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet om inget annat föreskrivs i denna stadga i form av bifallsrop (acklamation) eller om så begärs av någon röstberättigad, efter omröstning (votering).

Mom 2 Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder.

Mom 3 Omröstning sker öppet men vid personval skall sluten omröstning ske om någon röstberättigad begär detta.

§ 4.5 Röstningsförfarande vid sluten omröstning för personval

Mom 1 Röstsedel som upptar fler eller färre namn än valet avser ska anses ogiltig.

Mom 2 Vid val till uppdrag där endast en person kan utses krävs absolut majoritet med mer än hälften av antalet röstande. Om i första omgången ingen av de föreslagna fått absolut majoritet sker förnyad omröstning mellan de två kandidater som fått flest röster. I denna andra omgång vinner den som fått flest röster.

Mom 3 Vid lika röstetal vid personval har ordförande utslagsröst.

§ 4.6 Styrelsens arbetsutskott

Mom 1 Styrelsen ska ha ett arbetsutskott. Arbetsutskottet bereder ärenden till styrelsen och utför de uppgifter och beslutar i de ärenden som styrelsen har delegerat till arbetsutskottet eller som anges i denna stadga.

Mom 2 Arbetsutskottet består av styrelsens ordförande, vice ordförande, kassör samt två övriga ledamöter som partistämman utser.

Mom 3 Endast ordinarie ledamöter i styrelsen kan utses som ledamot i arbetsutskottet.

Mom 4 Arbetsutskottets mandatperiod sträcker sig till att en ny styrelse har valts på partistämman på våren.

Mom 5 Om en ledamot avgår från arbetsutskottet så får styrelsen utse en ny ledamot fram till nästa partistämma.

Mom 6 Arbetsutskottet sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst hälften av arbetsutskottet begär detta.

Mom 7 Arbetsutskottet är beslutsför då minst hälften av arbetsutskottet är närvarande.

Mom 8 Arbetsutskottets möten ska protokollföras och arbetsutskottet väljer en person utöver ordföranden att justera protokollet. Styrelsen ska delges arbetsutskottets protokoll.

Mom 9 Vid bortfall av ordförande tar vice ordförande över ordförandes uppgifter.

Mom 10 Vid omröstning i arbetsutskottet gäller samma regler som för styrelsen, se § 4.4 och § 4.5.

§ 4.7 Andra utskott och arbetsgrupper

Mom 1 Styrelsen får besluta om att inrätta andra utskott än arbetsutskott. Styrelsen beslutar om utskottets uppdrag, delegationsordning och arbetsformer. Styrelsen får välja att kalla utskott för arbetsgrupp.

§ 5.1 Firmatecknare

Mom 1 Styrelsen eller den eller de som styrelsen utser tecknar partiets firma.

§ 5.2 Budget och verksamhetsplan

Mom 1 Styrelsen beslutar om budget och verksamhetsplan inför kommande års verksamhet och räkenskapsår.

Mom 2 Räkenskapsår ska vara kalenderår. Verksamhetsår ska vara kalenderår.

§ 5.3 Årsredovisning

Mom 1 Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till partiets revisorer senast sex veckor före partistämma.

§ 5.4 Ekonomiska ersättningar

Mom 1 Partistämman beslutar om arvoden, traktamenten och ersättningar till styrelsen, revisorerna och valberedningen för nästa verksamhetsår.

Mom 2 Partistämman får besluta om ett takbelopp för vad arvoden, traktamenten och ersättningar får max uppgå till inom ett organ under ett verksamhetsår.

Mom 1 Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på partistämman utsedda revisorer. Partistämman ska också välja två revisorsersättare. Mandatperioden är ett år.

Mom 2 Revisorsersättare tjänstgör som revisor i den ordning som de är vald enligt partistämmoprotokollet.

Mom 3 Om revisor avgår så tillträder revisorsersättare som ny revisor enligt den ordning som de är vald enligt partistämmoprotokollet.

Mom 4 Revisorerna har rätt att ta del av samtliga protokoll och övriga handlingar som revisorerna anser att de behöver för att kunna göra granskningen.

Mom 5 Revisorerna ska senast 21 dagar innan partistämman avge sin revisionsberättelse.

Mom 6 Revisorerna har rätt att ta in sakkunnigt biträde om det råder synnerliga skäl. Dom synnerliga skälen ska redovisas för partistämman i samband med revisorernas berättelse.

Mom 7 Revisorerna eller revisorsersättare får inte vara ledamot eller ersättare i styrelsen eller ledamot i valberedningen.

§ 7.1 Allmänt om valberedningen

Mom 1 Partistämman utser en valberedning för uppdrag i partiet

Mom 2 Valberedningen består av minst tre och max fem ledamöter. Partistämman utser vilken ledamot som ska vara ordförande.

Mom 3 Mandatperioden är 1 år

Mom 4 Avgår ordförande ska valberedningen välja en ny ordförande fram till nästa partistämma.

Mom 5 Valberedningen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst hälften av valberedningen begär detta.

Mom 6 Valberedningen är beslutsför då minst hälften av valberedningen är närvarande.

Mom 7 Beslut i valberedningen fattas med enkel majoritet i form av bifallsrop (acklamation) eller om så begärs av någon röstberättigad, efter omröstning (votering). Sluten omröstning kan inte begäras.

Mom 8 Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder.

Mom 9 Ledamot i valberedningen får inte vara ledamot eller ersättare i styrelsen.

§ 7.2 Val till partiuppdrag

Mom 1 Valberedningen ska fastställa en nomineringsprocess för partiuppdrag och sista dag för när nomineringar ska ha inkommit till valberedningen. Nomineringsperiod måste minst vara 14 dagar.

Mom 2 Valberedningen ska ge alla medlemmar möjlighet att nominera kandidater.

Mom 3 Valberedningen föreslår partistämman vilka nominerade som är valberedningens förslag och vilka som är övriga nominerade.

Mom 4 Endast medlemmar som har inom angiven nomineringstid blivit nominerad kan väljas till ett uppdrag på partistämman. Har ingen medlem blivit nominerad inom angiven nomineringstid råder fri nominering på partistämman.

Mom 5 Valberedningen ska ta hänsyn till kön, ålder och geografi i sitt arbete. Samt beakta kompetens och erfarenhet hos kandidaterna för en så stor mångfald som möjligt.

§ 8.1 Val till partiuppdrag

Mom 1 För val till politiska uppdrag inom Region Västernorrland ska styrelsen utse en nomineringskommitté senast april året innan valår.

Mom 2 Med politiska uppdrag menas förslag till fullmäktigelista inför allmänt val och förslag på kandidater till regionens styrelse och nämnder och andra organ efter allmänt val har hållits. Fyllnadsval under en mandatperiod hanteras i regiongruppen.

Mom 3 Nomineringskommittén ska senast 1 november året innan valår överlämna förslag på fullmäktigelista till styrelsen.

Mom 4 Nomineringskommittén består av tre ledamöter. En av ledamöterna ska vara ordförande.

Mom 5 Nomineringskommittén ska fastställa en nomineringsprocess för politiska uppdrag och hur arbetet ska gå till i nomineringskommittén efter samråd med styrelsen.

Mom 6 Nomineringskommittén ska ge alla medlemmar möjlighet att nominera kandidater.

Mom 7 I förslaget ska det framgå vilka som nomineringskommittén förslag och vilka som är övriga nominerade.

Mom 8 Styrelsen är inte bunden av nomineringskommittén förslag och kan själv föreslå kandidater.

Mom 9 Styrelsen beslutar om partiets fullmäktigelista inför allmänt val och utser förtroendevalda till regionens styrelse, nämnder och andra organ efter att allmänt val har hållits.

Mom 10 Fyllnadsval beslutas i regiongruppen efter samråd med styrelsens arbetsutskott. Om regiongruppen anser att det råder särskilda skäl behöver samråd med styrelsens arbetsutskott före beslut inte ske.

Mom 11 Reglerna för valberedningen under § 7.1 Mom 5 – 8 ska också gälla nomineringskommittén.

Mom 12 Nomineringskommittén och styrelsen ska ta hänsyn till kön, ålder och geografi i sitt arbete. Samt beakta kompetens och erfarenhet hos kandidaterna för en så stor mångfald som möjligt.

Mom 1 Partistämman ska anta ett partiprogram.

Mom 2 Styrelsen ska anta ett valprogram som ska baseras på partiprogrammet.

Mom 1 Regiongruppen är partiets parlamentariska organ i Region Västernorrland. Regiongruppen ska förverkliga partiets partiprogram och valprogram efter bästa förmåga.

Mom 2 Regiongruppen består av de ordinarie fullmäktigeledamöterna och 1:e ersättaren.

Mom 3 Övriga ersättare i fullmäktige ingår i regiongruppen när de tjänstgör som ordinarie ledamot eller verkar som 1:e ersättare.

Mom 4 Gruppledare, politisk sekreterare och andra politiska resurser utses av styrelsen.

Mom 5 Gruppledare och vice gruppledare utses bland de ordinarie fullmäktigeledamöterna i regiongruppen. Styrelsen kan välja att tillsätta en eller flera vice gruppledare.

Mom 6 Styrelsens ordförande och vice ordförande har närvaro- och yttranderätt på regiongruppens sammanträden.

Mom 7 Vid fyllnadsval till regionens styrelse, nämnder och andra organ ska hänsyn tas till kön, ålder och geografi i sitt arbete. Samt beakta kompetens och erfarenhet hos kandidaterna för en så stor mångfald som möjligt.

Mom 8 Regiongruppen ska anta sin egen arbetsordning. Ändringar i arbetsordningen ska anmälas till styrelsen för kännedom.

Mom 1 Styrelsen kan besluta om att inrätta en lokalförening i en kommun. Styrelsen ska utse en interimsstyrelse i lokalföreningen tills ett årsmöte har hållits och egna stadgar har antagits.

Mom 2 Den lokala föreningens uppgift är att verka för partiets partiprogram i en kommun och verka för val av personer till politiska förtroendeuppdrag i kommunen.

Mom 3 En lokalförening ska anta sitt eget kommunalprogram. Ändringar av kommunalprogrammet ska anmälas till styrelsen för kännedom.

Mom 4 Namnet på lokalföreningen ska vara Sjukvårdspartiet i xxx eller ett annat namn som styrelsen anser är lämpligt.

Mom 5 En medlem i partiet blir också medlem i den lokalförening som medlemmen är folkbokförd i om inte styrelsen beslutar om annat. Medlem kan också meddela styrelsen att man inte vill vara medlem i lokalföreningen.

Mom 6 En lokalförening får anta sina egna stadgar så länge dessa inte bryter mot partiets stadgar. Antagande och ändringar av stadgar ska anmälas till styrelsen för kännedom.

Mom 7 En lokalförenings stadgar eller delar av stadgan kan upphävas av styrelsen.

Mom 8 En överenskommelse om relationen mellan partiet och lokalföreningen kan tecknas i form av avtal.

Mom 1 Partiet får ingå samarbete med andra kommunala lokala partier.

Mom 2 Detta kan innebära att
• Medlemmar i partiet kan vara medlem i ett lokalt parti.
• Medlemmar i ett lokalt parti kan vara medlemmar i partiet.
• Ge eller ta emot ekonomiska bidrag.
• Samarbeta om gemensamma utbildningar.
• Samarbeta om administrativa tjänster och funktioner.
• Samarbeta och samverka i lokala, regionala och nationella frågor.
• Ha gemensamma vallistor i allmänna val.
• Planera och genomföra valarbetet tillsammans i samband med allmänna val.

Mom 3 En överenskommelse om relationen mellan partiet och det lokala partiet kan tecknas i form av avtal.

Mom 4 Beslut om samarbete fattas av styrelsen.

Mom 1 Vid frågan om tolkning av stadgarna gäller styrelsens mening.

Mom 1 För ändring av dessa stadgar krävs beslut med enkel majoritet vid två på varandra följande partistämmor eller beslut med minst 2/3 av antalet angivna röster vid en partistämma.

Mom 2 Längst ner i stadgarna ska anges när stadgarna har antagits och när de senast har reviderats.

Mom 1 För upplösning av partiet krävs beslut vid två på varandra följande partistämmor med minst 2/3 av antalet angivna röster.

Mom 2 Om partiet upplöses ska partiet tillgångar överlämnas till verksamhet med liknande syfte och/eller välgörande ändamål.

Mom 3 Kopia av partistämmoprotokollet som innehåller beslut om partiets upplösning ska tillsändas Skatteverket för avregistrering av partiet.