Interpellation: Inställda tåg och bristfällig information

Interpellationen ställdes av Per Gybo Sjukvårdspartiet till ordförande för Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland, Per Wahlberg (M) i april 2021.

I januari och februari 2021 drabbades Norrtåg av både förseningar och inställda tåg relaterat till väder och viltskador vilket är beklagligt och säkerligen inte mycket att göra åt. Något som däremot lyftes fram som kritik av resenärer var bristen på information och att det till och med skickades ut felaktig information både om tågavgångar och ersättningsbussar som sedan inte fanns. Flera resenärer vittnar om att detta inte är första gången detta skett och resenärer upplever att de inte kan lita på att tåget kommer kunna ta dem till sin arbetsplats. Norrtågs tågoperatör Vy AB svarade på
kritiken och ansåg att de inte gjort ett tillräckligt bra jobb och lovade bot och bättring i framtiden men jag menar på att ansvaret inte bara ligger på tågoperatören.

Mina frågor till Per Wahlberg (M) är:

• Vilket ansvar anser du att kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland har att säkerställa att resenärer inom länet får korrekt och tillräckligt omfattande information gällande inställda och försenade tåg?
• Vilket ansvar anser du att kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland har i att återställa den förtroendeskada som skett och få resenärer att se resande med Norrtåg som ett pålitligt sätt att arbetspendla?”

Per Gybo (SJVP)

Svar från Per Wahlberg (M)

Fråga 1

Vilket ansvar anser du att kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland har att säkerställa att resenärer inom länet får korrekt och tillräckligt omfattande information gällande inställda och försenade tåg

Svar

Trafiken inom Norrtåg AB:s område är upphandlat med en s.k. tjänstekoncession. Kort innebär detta att beställaren får ett fast och förutsägbart pris den trafik som önskas, i gengäld styr operatören tex prissättningen biljetter. I avtalet med Vy stipuleras att det är Vy som operatör som är ytterst ansvarig för trafikinformation till resenärer. En tät och nära dialog med Norrtåg AB är en förutsättning för att informationen till resenärerna ska fungera. Det är Vy som operatör och Norrtåg AB som beställare som har det yttersta ansvaret för informationen till resenärerna. Kollektivtrafikmyndigheten kan och ska inte ikläda sig något informationsansvar saken är reglerad i avtal mellan parterna. För det fall anslutningstrafik med buss drabbas av Vy/Norrtåg AB:s förseningar har givetvis Kollektivtrafikmyndigheten det fulla informationsansvaret gentemot sina resenärer

Fråga 2

Vilket ansvar anser du att Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland har i att återställa den förtroendeskada som skett och resenärer att se resande med Norrtåg som ett pålitligt sätt att arbetspendla

Svar

Det ansvar Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland har är att följa upp är aktuella störningsrapporter, övrig statistik som visar inställda/försenade turer mm. Problemen kommuniceras med Norrtåg AB:s ledning och dess styrelse. Ledningen för Norrtåg AB tur lyfter frågan med operatören Vy. Det är ytterst Vy som operatör som har att återställa sin förtroendeskada gentemot bolaget Norrtåg AB och dess resenärer. Interpellanten ger sken av att det föreligger en förtroendeskada för bolaget Norrtåg AB, jag har lite svårt att hitta grunden för uttalandet att det föreligger en förtroendeskada ingen NKI mätning presenterats som innefattar den gångna vintern. Det är sannolikt att vi i den kommande mätningen kommer att ha ett lägre NKI värde, hänförligt till vinterns händelser. Under 2018 kunde man se ett lägre NKI värde efter den vintern, men värdet ökade snabbt igen vintern var över och trafiken ånyo kunde genomföras utan störningar. Jag anser att det i dagsläget inte finns anledning att anta att förtroendet för Norrtåg AB sjunkit för att stanna en låg nivå, högst sannolikt är förtroendetappet relativt snabbt övergående, i likhet med 2018

Vid den senast gjorda mätningen fick Norrtåg AB ett utfall 85 vilket är bra betyg.

Per Wahlberg (M), Ordförande Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland
Härnösand 2021-04-29