Interpellation: När kommer den politiska majoriteten (S, M, C) i Region Västernorrland ansöka om pengar för att återöppna BB, Sollefteå?

Interpellationen ställdes av Pia Lundin, Ledamot i regionfullmäktige, Sjukvårdspartiet, till ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden, regionråd Elina Backlund Arab (S) i februari 2023.

Vi välkomnar den moderatledda regeringens och Sveriges kommuner och Regioners (SKR) beslut att avsätta 1,6 miljarder kronor 2023, bland annat för särskilda insatser för att stärka tillgängligheten till mödrahälsovård och förlossningsvården landsbygden

150 miljoner kronor avsätts för att bland annat kunna ansöka om att återöppna förlossningskliniker. Det här betyder att nu kan majoriteten, S, M och C, i Region Västernorrland söka om pengar för att återinföra BB i Sollefteå

Sjukvårdspartiet förutsätter att majoriteten ansöker om pengar från den pott som regeringen tillsatt, med syfte att stärka tillgängligheten till förlossningsvård landsbygden

Detta är en viktig fråga för att garantera alla länsinvånare en rättvis, jämlik och solidarisk hälso- och sjukvård. Särskilt för kvinnor i inlandet som idag får färdas dåliga vägar och långa avstånd

Det är också en viktig fråga för den regionala utvecklingen om vi vill att landsbygden ska leva och människor ska våga bosätta sig och bo kvar i Sollefteå och Kramforsområdet

Med hänvisning till ovanstående önskas svar följande fråga

  • När kommer majoriteten att söka pengar från Regeringens pott med pengar för att återupprätta BB i Sollefteå

Pia Lundin, Ledamot i Regionfullmäktige (SJVP)

Svar från Elina Backlund Arab (S)

Fråga

När kommer majoriteten att söka pengar från Regeringens pott med pengar för att återupprätta BB i Sollefteå

Svar

Region Västernorrland har under flera år ansökt och använt statliga resurstillskott för att förbättra förlossnings- och mödravården i länet. Dessa resurser har varit mycket viktiga bidrag i olika utvecklingsinsatser. Detta gäller självklart även för innevarande år. Inriktningen för användningen av 2023 års tillskott bereds av länsverksamhet kvinnosjukvård

Allmänt gäller att riktade statsbidrag är tidsbegränsade. I allt väsentligt bör där dessa medel användas för att stödja utvecklingsprojekt som är kopplade till befintlig verksamhet. Det är förväntat att de medel som interpellanten hänvisar till kommer användas för insatser för en bättre tillgänglighet, där en stor andel av befolkningen bor landsbygden. Närmare besked kan dock lämnas först när förberedelserna är klara. Enligt den plan som finns framtagen kommer ett samlat förslag att presenteras i mars

Det kan i sammanhanget tilläggas att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat att ta fram direktiv för en utredning av sjukhuset i Sollefteå med bäring sjukhusstrukturen i sin helhet. Överväganden kring BBförlossning är tänkta att ingå som en del i en kommande utredning

Elina Backlund Arab (S), Ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden
Härnösand 2023-03-01