Interpellation: Att kalla sig regionråd fast man inte har rätt till det.

Interpellationen ställdes vid Regionfullmäkige den 30 oktober 2019 av Robert Thunfors Sjukvårdspartiet till regionstyrelsens ordförande Glenn Nordlund (S)

Interpellation till regionstyrelsens ordförande, regionråd Glenn Nordlund (S)

Den 29 november 2018 beslutade regionfullmäktiges majoritet Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna att inrätta ett nytt arvorderat uppdrag på 70 procent av grundbeloppet för Vårdvalsutskottets ordförande, ett utskott som ligger under regionstyrelsen.

Regionstyrelsen valde vid ett senare tillfälle att välja Ingeborg Wiksten (L) till vårdvalsutskottets ordförande.

Ingeborg Wiksten (L) har vid ett flertal tillfällen, bland annat på Liberalerna Västernorrlands Facebooksida men även på andra ställen titulerats Regionråd och ”Regionråd med ansvar för primärvården” eller “Regionråd med ansvar för den samlade primärvården i Västernorrland”.

Det beslut som regionfullmäktige fattade var:

  • att det årliga arvodet till ordförande i Regionstyrelsens vårdvalsutskott skall fastställs till 70 % av grundbeloppet enligt ”Arvodesregler för förtroendevalda samt regler för partistöd 2019-2022″; samt 
  • att beräknad kostnad på cirka 800.000 kronor per år inarbetas i budgeten 2019 och i planen för kommande år. 

Någon ändring i arvodesreglerna gällande att inrätta titeln Regionråd för vårdvalsutskottets ordförande fattades inte. I dokumentet som är bilaga till protokollet nämns det i tabellen vilka uppdrag som ska tituleras Regionråd om de uppnår 70%. Där nämns inte vårdvalsutskottets ordförande.

Det står också generellt kring Regionråd i arvodesreglerna att man måste uppfylla tre kriterier för att uppfylla kraven

  • Arvoderingsgrad på minst 70%
  • Ingå i ett presidium
  • Vara ordförande, 1:e vice ordförande eller 2:e vice ordförande. Någon ändring har inte heller gjort i regionstyrelsens reglemente. Under rubriken “Sammansättning” står det:

Regionstyrelsen har en ordförande, en vice ordförande och en andre vice ordförande som väljs av Regionfullmäktige för samma tid som ledamöter och ersättare i styrelsen. Regionfullmäktige utser bland styrelsens ledamöter 3 regionråd varav ett är Regionstyrelsens ordförande, ett är Regionstyrelsens vice ordförande, ett är Regionstyrelsens oppositionsråd och tillika andre vice ordförande

Regionstyrelsens presidium utgörs av styrelsens ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande

Det framgår därmed på flertal ställen i officiella dokument, fastställda av regionfullmäktige, att Ingeborg Wiksten har inte rätt till någon regionrådstitel.

Detta är inget annat att vilseledda allmänheten att man har en funktion som inte är sanningsenlig. En form av föregivande av allmän ställning som är allvarlig.

Undertecknad har förståelse för Liberalerna, som med i det senaste regionvalet var nära att få lämna regionfullmäktige. Att Liberalerna då vill kunna marknadsföra sitt parti utåt mot länsmedborgarna för att söka stöd till ett högre valresultat låter logiskt.

En regionrådstitel smäller klart högre än “Vårdvalsutskottets ordförande” och kunna titulera sig “ansvarig för den samlade primärvården” låter väldigt fint.

Men att Ingeborg Wiksten också väljer att kalla sig “ansvarig för den samlade primärvården” är också anmärkningsvärt och vilseledande.

Vårdvalsutskottet är ingen egen nämnd utan i första hand ett beredande organ till regionstyrelsen med en viss form av delegationsrätt. Ytterst ansvarig för regionstyrelsen är Glenn Nordlund (S) tillsammans med Sara Nylund (S) och Jonny Lundin (C).

Den regiondrivna primärvården bedrivs av Hälso- och sjukvårdsnämnden där Lena Asplund (M) är ytterst ansvarig tillsammans med Elina Backlund Arab (S) och Pia Lundin (SJVP).

Mina frågor till Glenn Nordlund (S) är följande:

  • Vad anser Glenn Nordlund om att Liberalerna och Ingeborg Wiksten använder sig av en titel som hon inte har rätt till? Varför benämns Ingeborg Wiksten Regionråd på RVN:s hemsida?
  • Om nu det var tänkt att titeln Regionråd skulle få användas, varför valde inte Glenn Nordlund och övriga majoriteten att föreslå ändringar i arvodesreglerna och i reglementet för regionstyrelsen?
  • Vem tycker Glenn Nordlund är ytterst ansvarig för den samlade primärvården i Västernorrland? Vad menas med det begreppet när den största delen av primärvården bedrivs i egen regi och av en annan nämnd än regionstyrelsen?
Robert Thunfors

Robert Thunfors (SJVP)
Ledamot i regionfullmäktige

Härnösand den 3 september 2019 

Glenn Nordlunds (S) svar

Underlag till svar på interpellation från Robert Thunfors (SJVP) till Glenn Nordlund (S) avseende “att kalla sig regionråd fast man inte har rätt till det.”

Frågor: Vad anser Glenn Nordlund om att Liberalerna och Ingeborg Wiksten använder sig av en titel som hon inte har rätt till? Varför benämns Ingeborg Wiksten Regionråd på RVN:S hemsida? Om det nu var tänkt att titeln Regionråd skulle få användas, varför valde inte Glenn Nordlund och övriga majoriteten att föreslå ändringar i arvodesreglerna och i reglementet för regionstyrelsen? Vem tycker Glenn Nordlund är ytterst ansvarig för den samlade primärvården i Västernorrland? Vad menas med det begreppet när den största delen av primärvården bedrivs i egen regi och av en annan nämnd än regionstyrelsen?

Svar: I Region Västernorrland har Vårdvalsutskottet att, på regionstyrelsens uppdrag, beställa och följa upp all vård inom vårdvalet, dit primärvården hör. Reglemente för Vårdvalsutskottet anger att utskottet ska “vidare initiera regelbundna uppföljningar av åtagande enligt avtal och överenskommelser. Detta gäller såväl organisationens egen hälso– och sjukvård och tandvård som privata vårdgivare inom dessa områden.”

Utifrån ett övergripande perspektiv, att beställa och följa upp primärvård i vårt län, har vårdvalsutskottet med dess ledamöter sitt utpekade ansvar. Som ordförande i vårdvalsutskottet och tillhörande den politiska ledningen för majoriteten kan det anses naturligt att betecknas regionråd. I anslutning till att regionstyrelsen föreslog förändringar i reglementet så fanns även denna fråga med.

Den justering som då gjordes begränsades till ett par frågor men kompletterades med ett uppdrag till regiondirektören att komma med ytterligare förslag till förändringar så att reglementet och regler alltid är funktionella. Jag finner det förunderligt att, inte minst med tanke på det ansträngda läget för regionens ekonomi, allt medan vi från majoritetens sida lagt vårt fokus och kraft på att ta ansvar för och utveckla regionens hälso- och sjukvård samt övriga verksamheter, så väljer Sjukvårdspartiet att ägna sin tid åt att tolka nuvarande reglementen.

Härnösand

Glenn Nordlund (S) Ordförande för Regionstyrelsen