Interpellation: Kan man vara gruppledare för sin fullmäktigegrupp och inte vara ledamot av fullmäktige?

Interpellationen ställdes vid regionfullmäktige den 27 februari 2020 av Robert Thunfors Sjukvårdspartiet till Presidiekonferensens ordförande Jan-olov Hägglund (S)

Interpellation till presidiekonferensens ordförande, JanOlov Häggström (S) Kan man vara gruppledare för sin fullmäktigegrupp och inte vara ledamot av fullmäktige

Moderaterna och Liberalerna har utsett varsin gruppledare för sin fullmäktigegrupp som inte är ledamot i fullmäktige, däremot är båda gruppledarna ersättare i fullmäktige. 

Enligt de beslut som fullmäktige fattade om den nya politiska organisationen, och som Sjukvårdspartiet inte var delaktig i, kan man läsa i ”Arvodesregler för förtroendevalda samt regler för partistöd 2019-2022″ att: 

”Gruppledare för de olika partierna i fullmäktige har rätt till ersättning för sin roll som gruppledare. 

Ersättningen avser ansvar och ledning för partiets möten med regiongruppen, samordning och förberedelse av politiska frågor samt att företräda Region Västernorrland genom att samordna och informera. 

Gruppledare ansvarar för: 

– att tillsammans med fullmäktiges presidium samordna frågor kring genomförande av presidiekonferens samt kommunfullmäktiges möten. 

att inhämta kunskap inom styrelsens/nämndernas uppdrag via omvärldsbevakning och deltagande i konferenser eller nätverk. 

– att delta i offentliga möten och föra dialog med medborgarna och de förtroendevalda. 

– att delta i överläggningar och informationsmöten med opposition, majoritet och förvaltningsorganisation. 

att ansvara för planering och ledning av partiets gruppmöten. 

– att ansvara för att hämta in underlag som den egna gruppen behöver. 

att avlämna information till sin politiska regiongrupp samt den politiska ledningen. 

– att leda arbetet för partiets politiska sekreterare. 

– att i sin grupp ansvara för förtroendevaldas utbildning, uppdrag och arbetsmiljö. 

– att tillsammans med den politiska sekreteraren även bistå sitt partis ledamöter i styrelsen och nämnderna 

– att representera sitt parti i tillfälliga beredningar” 

Sjukvårdspartiet TL, Västernorrland 

Mina frågor till Jan-Olov Häggström (S) är därför följande: 

Anser JanOlov att man kan vara gruppledare för sin fullmäktigegrupp när man endast är ersättare med gällande skrivningar? Det låter lite märkligt när en ersättare inte har en plats i fullmäktige, får inte delta i debatter och inte heller har rösträtt

Anser Jan-Olov att det behöver göras förtydliganden? 

Robert Thunfors 

Timrå den 4 februari 2020 

Porträtt Robert Thunfors

Robert Thunfors

Ledamot Sjukvårdspartiet Västernorland

Timrå den 4 februari 2020 

Jan-olov Häggströms (S) svar

Svar på interpellation från Robert Thunfors (SJVP) angående Kan man vara gruppledare för sin fullmäktigegrupp och inte vara ledamot av fullmäktige

Frågor: Anser Jan-Olov att man kan vara gruppledare för sin fullmäktigegrupp när man endast är ersättare med gällande skrivningar? Det låter lite märkligt när en ersättare inte har en plats i fullmäktige, får inte delta i debatter och inte heller har rösträtt.

Anser Jan-Olov att det behöver göras förtydliganden? 

Svar: Det framgår av Arvodesreglerna för förtroendevalda samt regler för partistöd 2019-2022 (arvodesreglerna) att de politiska partier som finns representerade i Regionfullmäktige har möjlighet att tillsätta en gruppledare som erhåller ersättning för sitt uppdrag. Av arvodesreglerna framgår gruppledarens arbetsuppgifter och ersättningen storlek.

Ur arvodesreglerna framgår ingen reglering om att den som väljs till gruppledare ska vara ledamot i Regionfullmäktige.

Vissa av gruppledarens uppgifter har direkt koppling till Regionfullmäktige, men inte alla.

Härnösand den 27 februari 2020

Jan-Olov Häggström (S)

Ordförande i presidiekonferensen