Länsprogram

Sjukvårdspartiets länsprogram fastställs av partiets högsta beslutande organ, partistämman.

Foto på landsväg

Länsprogram

Sjukvårdspartiet är blockpolitiskt obundet och benämns tvärpolitiskt. Alla med grundläggande demokratiska värderingar kan vara medlem i partiet.

 • Partiet arbetar efter och stödjer den s.k. jämställdhetsprincipen.
 • Sakfrågornas lösning, och inte s.k. politisk färg, ska prägla partiets arbete. Partiet ska verka för alla västernorrlänningars rättvisa välfärd.
 • Arbetet ska inriktas mot en utveckling av sjukvård, lokalt näringsliv, en uthållig tillväxt, ökad sysselsättning och en inomregional balans.
 • Partiet kan verka i samtliga demokratiskt beslutande församlingar i Västernorrlands län.
 • Samverkan och samförståndslösningar ska eftersträvas.
 • Partiets arbete ska präglas av rättvisa, omsorg och ärlighet.
 • Partiet ska verka för att alla delar av länet utvecklas.
 • Västernorrland som region ska stärkas i det nationella och internationella arbetet.
 • Samarbete ska aktivt sökas med partier och föreningar som delar dessa värderingar.
 • Folkomröstning, ska i större utsträckning tillämpas i stora länsövergripande frågor.

Sjukvårdspartiet Västernorrland ska verka för alla Västernorrlänningars hälsa och välfärd, oavsett ålder, inkomst och bostadsort genom:

att i partiets arbete för en god, rättvis och välfungerande hälso- och sjukvård samt tandvård ge medborgarna inflytande i verksamheten.
att särskilt bevaka att olika patientgruppers behov tillgodoses.

Sjukvårdspartiet Västernorrland ska utveckla alla regionens sjukhus för att tillhandahålla fullvärdig akutverksamhet inom kirurgi, förlossning, medicin och psykiatri samt därutöver stärka möjligheten till rehabilitering i länet. Detta genom:

att arbeta för en rättvis decentralisering av sjukvården med hänsyn tagen till Västernorrlands speciella geografiska förutsättningar.

Sjukvårdspartiet Västernorrland ska verka för att sjukvårdsverksamheten präglas av kunnande, kompetens och modern teknik genom:

att personalens behov av utbildning- och kompetensutveckling tillgodoses och ett nära samarbete bedrivs med universitetssjukhusen. Utveckla goda kvalitetssäkringsinstrument.

Sjukvårdspartiet  Västernorrland ska verka för att sjukvårdens resurser inte ytterligare minskas genom:

att arbeta för att medvetandegöra befolkningens behov av en fungerande och medmänsklig sjukvård och inte medverka till att annan verksamhet prioriteras på bekostnad av befintliga sjukvårdsresurser.

Sjukvårdspartiet – Västernorrland ska verka för en bibehållet decentraliserat inflytande på den egna sjukvården genom:

att motverka centralstyrning och maktkoncentration
att föra ut beslutsprocessen
att värna om personalens möjligheter till delaktighet och inflytande över sin egen verksamhet

Sjukvårdspartiet  Västernorrland ska verka för att verksamhet som gränsar till hälso- och sjukvård, särskilt inom ungdoms- och äldreomsorg samt handikappverksamhet ges tillräckliga resurser genom:

att medvetandegöra och inom demokratiskt valda församlingar arbeta för att dessa verksamheter får en ökad prioritering. Ge omsorg ett ökat utrymme för att höja vårdkvaliteten

Sjukvårdspartiet Västernorrland ska verka för att länet får behålla och vidareutveckla egen vårdutbildning inom ramen för befintlig vårdhögskola genom:

att vårdhögskolans resurser för utveckling och forskning tillgodoses, vilket bidrager till ökad vårdkvalitet. Arbeta för en kompetens- och ambitionshöjning av såväl verksamhet som personalutbildning med ett nära samarbete med såväl nationella som internationella högskolor och universitet.

Vården och äldreomsorgen har partiets högsta prioritet!

Sjukvårdspartiet Västernorrland ska verka för en helhetsutveckling av Västernorrland som region, såväl i ett nationellt som i ett internationellt perspektiv genom:

att på ett regionalt, nationellt och internationellt plan arbeta för att länets intressen tas till vara.
att arbeta för en rättvis fördelning av resurser inom länet, samt decentralisering av beslut.
att arbeta för att verksamheter med västernorrländsk särprägel prioriteras.

Sjukvårdspartiet Västernorrland ska verka för utvecklandet av kommunikationer och infrastruktur inom regionen, samt till och från denna. Därutöver även för utvecklandet av offentlig och privat företagsamhet genom:

att nationellt och internationellt marknadsföra länet samt dess produkter och stödja projekt med inriktning på vidareförädling och produktion inom regionen.
att arbeta för att västernorrländska företag har sin ledning placerad inom länet.

Sjukvårdspartiet Västernorrland ska verka för utvecklad tåg- och flygtrafik i hela länet samt att staten tar sitt ansvar gällande den nationella infrastrukturen som exempelvis drift av flygplatser och utbyggnad av järnväg och vägnät. Vi som parti ska påverka genom:

att i olika sammanhang visa på behovet av fungerande kommunikationer för länets överlevnad.
att deltaga i samhällsdebatten.
att verka för en utbyggd ostkustbana med dubbelspår mellan Gävle – Sundsvall – Härnösand och nedgrävd järnväg i Sundsvalls centrum.
att verka för ett återförstatligande av de kommunala flygplatserna i Sundsvall/Timrå, Kramfors och Örnsköldsvik.

Sjukvårdspartiet Västernorrland ska när det gäller länets utveckling, verka för att länets egen befolkning ges ett större inflytande genom:

att verka för en mer direkt möjlighet till folkligt inflytande i direkta val och folkomröstningar.
att i parlamentariska sammanhang föra fram dessa synpunkter och motverka överstatlig detaljstyrning.

Sjukvårdspartiet Västernorrland ska förutom egna direkta insatser, stödja initiativ och verksamhet vars mål är att förverkliga en gynnsam utveckling för länet och dess invånare genom:

att deltaga i verksamheter, utvecklingsprogram och andra sammanhang där länets utveckling är i fokus.
att visa på nödvändigheten av medborgarnas inflytande i denna process.

Sjukvårdspartiet Västernorrland ska verka för att Västernorrlands höga arbetslöshet ska reduceras och att åtgärder i ett regionalt och nationellt perspektiv ska fördelas rättvist genom:

att i debatter och valda församlingar intensivt försöka påverka läns- och riksmyndigheter samt landets riksdagsmän.

Sjukvårdspartiet Västernorrland ska verka för en sammanhållen och övergripande planering av utbildning och arbetsmarknadsinsatser, där de totala samhällseffekterna av olika åtgärder ska vara vägledande genom:

att arbeta för samordning och konsekvensanalyser av samhällsinsatser och en samordning av olika ersättnings- och försäkringssystem.

Sjukvårdspartiet Västernorrland ska verka för att skolor inom länet får goda förutsättningar att upprätthålla och vidareutveckla en såväl nationellt som internationellt hög standard genom:

att arbeta för en utveckling av Mittuniversitetet med utbyggnad av forskningsresurser och deltagande i nationellt och internationellt forskningsarbete.

Sjukvårdspartiet Västernorrland ska medverka till att länets ungdomar kan erbjudas ett rikt och kvalitativt bra utbud av yrkesutbildningar på olika nivåer samt verka för att andelen högskoleutbildade Västernorrlänningar ökas genom:

att verka för att Mittuniveristetet får utökade anslag och den gymnasiala utbildningen i kommunerna håller en hög kvalité. Ungdomsutbildning ska prioriteras.

Sjukvårdspartiet Västernorrland ska verka för en utvecklad västernorrländsk turism som helhet, men även för verksamheter och områden/orter som har lokala och speciell prägel, t e x världsarvet Höga Kusten genom:

att aktivt medverka till att utveckla företagsamhet inom turism och s k ekoturism samt aktivt marknadsföra densamma såväl nationellt som internationellt. Söka samordning vid utvecklandet av kommunikationsprojekt med turism i åtanke. Samarbete sökes med andra regioner.

Sjukvårdspartiet Västernorrland ska med tanke på Västernorrlands förutsättningar, verka för att turismen ges en ökad betydelse och att Västernorrlands medverkan i dessa sammanhang utökas genom:

att i nära samarbete med andra intressenter, bl.a. inom europeiska samarbetsorganisationer aktivt försöka medverka till utveckling och etablering av sådan verksamhet. Medverka till en rättvis fördelning av utvecklingsinsatser mellan regioner.

Sjukvårdspartiet Västernorrland ska verka för att alla verksamheter präglas av miljömedvetenhet och kretsloppstänkande och att västernorrländska kommuner samt Region Västernorrland ska vara ledande inom området. Alla infrastrukturella satsningar och vårdrelaterade utbudsförändringar ska föregås av en miljökonsekvensbeskrivning. Detta genom:

att aktivt arbeta för ökad miljömedvetenhet inom samtliga verksamheter. Detta ska ingå som en naturlig del i verksamheten.

Sjukvårdspartiet Västernorrland ska verka för ett bevarande av västernorrländska naturresurser bl.a. naturreservat och skyddsvärda vattendrag. Biologiska mångfalden ska bevaras. Detta genom:

att aktivt påvisa dessa resurser betydelse för en framtida hållbar ekonomisk utveckling

Sjukvårdspartiet Västernorrland tror på ett fortsatt arbete och utveckling av KULTURPLAN FÖR VÄSTERNORRLAND 2015–2018 som är antagen av Regional Utveckling. Kultur är att betrakta som ett hälsofrämjande och intellektuellt främjande kitt som förenar människor över kommun-, region- och riksgränser. Genom länsinstitutionerna i kultursektorn ska i första hand barn och unga prioriteras genom att skapa upplevelser och möjligheter till delaktighet i utövande av olika kulturyttringar. Regionen ska i egen regi och i samverkan med kommunerna också erbjuda:

 • Professionell teater­, dans­ och musikverksamhet
 • Museiverksamhet
 • Biblioteksverksamhet samt läs­- och litteraturfrämjande verksamhet
 • Konst-­ och kulturfrämjande verksamhet
 • Filmkulturell verksamhet
 • Främjande av hemslöjd
 • Utbildning via regionens folkhögskolor
 • Regional enskild arkivverksamhet

Genom upplevelser ska barn och unga inspireras och orienteras i kultursfären för att glädjas, växa, utvecklas och nå förståelse för vår historia och samtid.