Interpellation: Nu går den sista fasta läkaren inom kirurgin på Sollefteå sjukhus i pension vid årsskiftet

Interpellationen ställdes vid Regionfullmäktige den 30 oktober 2019 och var riktad emot Hälsosjukvårdsnämdens ordförande Lena Asplund (M)

Till ordförande i Hälsooch sjukvårdsnämnden, regionråd Lena Asplund (M

Nu r den sista fasta läkaren inom kirurgin Sollefteå Sjukhus i pension vid årsskiftet

Hur ser planen ut för att det även i fortsättningen skall finnas en fortsatt adekvat kirurgisk kompetens vid Sollefteå sjukhus

En adekvat kirurgisk kompetens behövs av många olika skäl

Den kirurgiska kompetens användas i dessa avseenden enligt Riskanalyser som gjorts inför stängning av akut kirurgin

  • Mottagningsverksamhet
  • Skopimottagning (det är långa väntetider i hela Norra regionen och enligt SVF skall patienterna som uppfyller kriterierna prioriteras till undersökning senast inom 10 dagar efter remiss.)
  • Dagkirurgiska operationer
  • Inläggning möjligheter över natten för patienter som opereras i Dagkirurgi Konsultation gällande medicinska patienter inneliggande vårdavdelning och IVA. Riskanalys för medicinavdelningar bedömdes som 9 poäng, dvs allvarlighetsgrad = betydande och sannolikhet = stor. Riskanalys för IVA bedömdes som 16 poäng (maxpoäng), dvs allvarlighetsgrad = katastrofala och sannolikhet = mycket stor

Under 2017 och 2018 gjorde IVO inspektion eget initiativ vid Sollefteå Sjukhus pga av den mängd klagomål som inkommit från patienter och personal efter avvecklingen av akut kirurgi och ortopedi

IVOs bedömning var att patientsäkerheten behövde stärkas. Rutiner, riktlinjer och direktiv var otydliga. IVO ställde krav en handlingsplan med redovisning av påbörjade och planerade åtgärder, vem som var ansvarig hur åtgärden kommer att följas upp samt vilken effekt åtgärderna förväntandes ha patientsäkerheten. Redovisningen skulle vara inne 20180928

Regionen redovisade bla följande planering utifrån IVOs anmodan

Dagtid vardagar och under jourtid är kirurgspecialist tillgänglig för konsultation med kirurgisk frågeställning för bedömning av patienter som vårdas sjukhuset och även vid Akutmottagningen. Möjlighet att använda den kirurgiskkompetens som finns Sollefteå sjukhus för bedömning, ställningstagande och eventuell akut åtgärd när krävs. Uppföljning av strukturförändringar i intervall om 1 år

– 

Härnösand den 3 september 2019 

Sjukvårdspartiet Västernorrland 

Mina frågor till Lena Asplund (M

Hur planeras det för att det även fortsättningsvis skall finnas en fortsatta försörjningen av adekvat kirurgkompetens vid Sollefteå sjukhus för 2020? 

Vilka rekryteringförsök har gjort

Hur ser planen ut för uppföljning av de planerade åtgärderna som redovisades till Ivo i september 2018? Vilken effekt förväntades och har effekten uppfyllts

Har det gjorts några patientsäkerhetsanalyser efter det den som redovisades i mars 2018 som avsåg perioden maj 2017 till okt 2017? Om inte varför

Pia Lundin

Sjukvårdspariet västernorrland

Svar från Lena Asplund (M)

Svar på Interpellation från Pia Lundin (SJVP) ställd till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Lena Asplund (M) angående, kirurgisk kompetens vid Sollefteå sjukhus 

Fråga 1 Hur planeras det för att det även fortsättningsvis skall finnas en fortsatt försörjning av adekvat kirurgisk kompetens vid Sollefteå sjukhus för 2020?

Svar Dialog med fortfarande anställd kirurg pågår om eventuellt arbete efter avslutad fast anställning. Det förs även dialog med andra kirurger om eventuell anställning. Troligtvis kommer det även användas hyrläkare i viss utsträckning.

Frågas 2 Vilka rekryteringsförsök har gjorts?

Svar Rekryteringsförsök via arbetsgivaren och genom klinikens kirurgers nätverk har pågått kontinuerligt. Ingen annonsering under 2018 – 2019, då annonsering visat sig inte vara en framgångsrik väg

Fråga 3 Hur ser planen ut för uppföljning av de planerade åtgärderna som redovisades till IVO i september 2018? Vilken effekt förväntades och har effekten uppfyllts?

Fråga 4 Har det gjorts några patientsäkerhetsanalyser efter det den som redovisades i mars 2018 som avsåg perioden maj 2017 till oktober 2017? Om inte varför då?

Svar 3 och 4 I Region Västernorrlands svar till IVO 2018-09-20 angavs att en ytterligare uppföljning preliminärt kunde planeras minst ett år efter den föregående. Möjligheten att göra en sådan uppföljning under hösten 2019 har därför övervägts. Med tanke på de då pågående utredningarna, främst den gällande viss akutkirurgi dagtid i Sollefteå, beslutades dock avvakta med denna uppföljning. När nu nämnda utredning avslutats kommer arbetet med en ny utvärdering påbörjas. Exakt när resultatet av denna kommer kunna redovisas kan idag inte anges, men någon gång under våren 2020. I övrigt följer verksamheten själv, vid behov med stöd av Kvalitet- och patientsäkerhet, löpande säkerhetsläget bland annat via analys av inkomna avvikelser.

Härnösand 2019-10-30

Lena Asplund

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande