I Uppdrag Granskning den 30/1 framkommer det att det har varit en stor ökning av inkasso- och Kronofogdeärenden, från ett par hundra till flera tusen sen Region Västernorrland har ingått ett avtal med Intrum.

Uppdaterat 2019-02-27

—————–

– Det är häpnadsväckande att regionen har tecknat ett avtal som ger inkassobolaget ekonomiska incitament att skicka så många som möjligt till Kronofogden säger Robert Thunfors (SJVP), ledamot i regionfullmäktige.

I en intervju med SVT skyller ekonomidirektören från sig och säger att han inte förstått avtalets konstruktion.

– För mig som själv jobbar med juridiska frågor och återbetalningsfrågor i mitt yrke på en statlig myndighet så står det väldigt tydligt i avtalet vad som gäller, hur kan regionens tjänstemän ha missat det? Säger Robert Thunfors

– Jag har nu ställt en rad frågor till Glenn Nordlund (S) och hoppas han tar hela frågeställningen på högsta allvar. Jag anser att det inte är rimligt att man skickar gamla och sjuka till Kronofogden för småskulder, man bör satsa på en förebyggande verksamhet avslutar Robert Thunfors

Till regionstyrelsens ordförande, regionrådet Glenn Nordlund (S)

Rimligt att skicka en person till Kronofogden för 88 öre?

Den 30 januari 2019 kunde man ta del av Uppdrag gransknings reportage om kommuner och regioner och deras avtal med inkassobolaget Intrum Justitia.

Enligt SVT skickade Region Västernorrland 320 ärenden för ett par års sedan till Kronofogden, men sedan regionen tecknade avtalet med Intrum har inkassoärenden skjutit iväg på ett anmärkningsvärt sätt. Under de elva första månaderna 2018 har antalet inkassoärenden ökat till 3 379. Över 700 ärenden rör skulder under 200 kronor.

I reportaget berättas det om Eva i Örnsköldsvik som behövde förnya sitt recept men betalade avgiften på 80 kronor försent vilket ledde till en dröjsmålsränta på 88 öre som skickades till Kronofogden.

Hon krävdes då på inkassoavgift, ansökningsavgift samt en ombudskostnad. Totalt 860 och 88 öre kronor vilket hon inte klarade av att betala. Resultatet blev en betalningsanmärkning.

80-åriga Gun i Sundsvall blev också sen med betalningen när hon varit hos arbetsterapeuten. Intrum krävde dock att hon skulle betala inkassoavgiften och det var den som hamnade hos Kronofogden. Med alla avgifter så blev kostnaden 860 kr för Gun och som slutade med en betalningsanmärkning.

Region Västernorrlands ekonomidirektör Lars Halén gick samma dag och bad om ursäkt. Han säger också i intervjun att han är kritisk till hur avtalet är utformat men säger samtidigt att Regionen inte upptäckte att det fanns konstiga incitament i avtalet.

Enligt det ramavtal som har skrivits mellan SKL och Intrum så framgår det att på sidan fem, under paragraf 9.10, att ramavtalsleverantören får behålla de lagstadgade avgifter som exempelvis inkassokostnader och ombudskostnaden hos Kronofogden. Avtalet är glasklart hur konstruktionen är tänkt att fungera. Intrum har ett ekonomiskt incitament att skicka patienter till Kronofogden.

För mig som statligt anställd och som till vardags arbetar med återbetalningsfrågor inom CSN, Centrala studiestödsnämnden, verkar den här hanteringen mycket märklig med ett konstigt upplägg.

På CSN skickar vi alltid först en påminnelsefaktura innan vi går vidare med ytterligare åtgärder. Att begära fastställande av skuld hos Kronofogden är alltid ett beslut som CSN fattar, och vi skickar aldrig ett belopp under 900 kr till Kronofogden. CSN tar inte heller ut någon dröjsmålsränta vid försenad betalning.

Mina frågor till Glenn Nordlund (S) är följande:

– Anser Glenn Nordlund att det är rimligt att skicka någon till Kronofogden för en skuld på 88 öre?

– Tänker Glenn Nordlund göra något för dem som kommit i kläm ekonomiskt? Vad har regionen för ansvar i detta?

– Hur ser Glenn Nordlund på att regionens tjänstemän inte verkar förstått avtalskonstruktionen, undertecknad börjar fundera om man ens läst avtalet eller om man helt har förlitat sig på SKL, vad tror Glenn?

– Kommer Glenn Nordlund ta initiativ till en översyn av betalningsrutinerna. Är det rimligt att ha dröjsmålsränta när man har rätt att ta ut en påminnelsekostnad?

– Varför står det inget om betalningsrutiner eller vad en patient gör när hen har tappat bort en faktura på RVN:s hemsida? Avser Glenn Nordlund se till att hemsidan uppdateras?

Robert Thunfors (SJVP)

Ledamot i regionfullmäktige

Svar: Regionfullmäktige är inte ett forum för diskussioner om enskilda ärenden. De avgifter som fullmäktige fastställt skall betalas av alla och alla skall behandlas likartat sätt. Innan ett ärende slutar med betalningsanmärkning har kunden 5 möjligheter och ca 60 dagar sig att betala sina avgifter. Det gäller inte bara patienter, utan alla som är kunder i regionens verksamheter. Aven personen som har en skuld har ett ansvar att kommunicera, med regionen eller med inkassobolaget

Region Västernorrland kan, efter kontakt från individen, till stånd en avbetalningsplan. Det bygger att individen tar kontakt. Vad gäller påminnelseavgift tar inte Region Västernorrland ut någon. Däremot tillkommer en räntekostnad och en inkassokostnad om påminnelsefakturan inte betalas i tid. Vi tycker det är en rimlig lösning

Det avtal som SKL Kommentus tecknat, och som Region Västernorrland samt andra kommuner och landsting avropat, hade en affärsmodell som, vid regionens utvärdering, visade sig skapa felaktiga incitament. Vi förutsätter oavsett detta att inkassobolaget följt och följer gällande regler och god inkassosed. Regionens 

Region Västernorrland utvärdering av leverantören visade i höstas mer att önska kring kommunikation och rutiner, avtalet är sedan oktober 2018 uppsagt. Vad gäller hemsidan ses detta över av förvaltningen i samband med översynen av internoch externwebben senare under året. Jag har inte för avsikt att själv skriva om hemsidan

Härnösand den 27 februari 2019 

Glenn Nordlund (S) Regionstyrelsens ordförande