Jag är på väg till dagens möte i Hälso- och sjukvårdsnämnden på Sollefteå Sjukhus för att delta i dagens möte men nu på video pga av Coronapandemin.  Det är nästan folktomt i entrén på sjukhuset som brukar vara rätt så livlig vid denna tid. Det är endast två personer som står vi kassan, en person i rullstol och en person väntande vid luckan för att anmäla sin ankomst. Apoteket är folktomt förutom på personal.

Videokonferens

Hälso- sjukvårdsnämndens möte idag är ett annorlunda möte pga. av Coronapandemin. I normala fall träffas vi i en konferensrum på Regionens hus i Härnösand. Men idag blev det ett distansmöte där ledamöterna satt i videokonferenslokaler i Sollefteå, Örnsköldsvik, Härnösand och Sundsvall med ordförande Lena Asplund (M) som fortfarande satt i frivillig karantän i sitt hem. Denna metod  minskar mängden folk som behövde träffas fysiskt och därmed begränsas risken för eventuell smittspridning.

Tekniskt och upplevelsemässigt fungerade det alldeles utmärkt! Lokalerna var försedda med full videokonferensutrustning och allt var uppstartat och klart när vi kom. Det blev inte ens det ganska vanliga tekniska strulet i början.

Agenda för mötet

I huvudsak alla verksamhetsberättelser för 2019 från de olika förvaltningarna, månadsrapporter och rapporter och frågeställningar från regionens revisorer.

Månadsrapport februari 2020, Specialistvården, 20HSN8, bilaga 1

Månadsrapport februari 2020, Primärvårdsförvaltningen, 20HSN8, bilaga 2

Månadsrapport februari 2020, Rättspsykiatriska regionkliniken, RPK, 20HSN8, bilaga 3

Månadsrapport februari 2020, Folktandvården, 20HSN8, bilaga 4′ Svar på revisionsrapport, Kunskapsstyrning i primärvården, 19HSN3530, bilaga 5-7

Svar på revisionsrapport, Granskning av
Livsstilsmedicin Österåsen, 20HSN233,
bilaga 8-10

Rapportering av ej verkställda beslut enligt
LSS kvartal 4 2019, 19HSN2975, bilaga 11
Revidering av Balanserat styrkort 2020 för
Hälso- och sjukvårdsnämnden, 19HSN1158,
bilaga 12

Upphandling av teleradiologiska tjänster,
20HSN452, bilaga 13-14

Verksamhetsberättelse 2019,
Specialistvården, 19HSN3189, bilaga 15-16

Verksamhetsberättelse 2019,
Rättspsykiatriska regionkliniken RPK,
19HSN3188, bilaga 17-18

Verksamhetsberättelse 2019,
Primärvårdsförvaltningen inklusive
Livsstilmedicin Östeåsen, 19HSN3187,
bilaga 19-20

Verksamhetsberättelse 2019, Folktandvården,
19HSN3186, bilaga 21-22

Länk till fullständiga möteshandlingar (välj möte 2020-03-24):
https://www.rvn.se/sv/Demokrati-och-insyn/Politiska-moten/Sammantradeshandlingar/Foredragningslistor/halso–och-sjukvardsnamnden/

Den mest oroväckande var Specialistvårdens månadsrapport för februari. I den framgår följande gällande den ekonomiska prognosen för år 2020:

”Specialistvården prognostiserar ett underskott på -274 mnkr, vilket innebär en försämring med 27 mnkr jämfört med den budgeterade obalansen på -247 mnkr. Handlingsplanen på 150 mnkr är inlagd i redovisad prognos. Osäkerheten i lagd prognos är dels storleken på statliga medel år 2020 samt yrkade ekonomiska effekter av åtgärder enligt handlingsplan.”

”Specialistvården har kostnadsreduceringskrav på 150 mnkr år 2020, som omfattar hållbar bemanning med 100 mnkr och övriga åtgärder med 50 mnkr. De synliga effekterna av åtgärderna uppgår till cirka 1 mnkr.” 

Sjukvårdspartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna yrkade:

Att föreslå nämnden att hos Regionstyrelsen begär kostnadstäcknings för mellanskillnaden som det medför att ha hyrpersonal i förhållande till om vi haft ordinarie personal i nivå med genomsnittet i riket. Det blev avslag.

Vi behöver verkligen prioritera för att få ordning på den krisade ekonomin. Dessa Coronatider gör dessutom inte situationen bättre.

Personalen är på alla sätt det viktigaste

Den utgör också den största kostnaden för regionen. Kostnaden för den egna personalen har ökat med 33 miljoner kronor (6,8 %) vid jämförelse mellan årets första två månader och förra årets första månader. Kostnaderna för hyrpersonal har minskat med en miljon kronor under samma period.

Vad detta tar vägen är mycket viktigt att följa. Planerna med kompetensväxling har säkerligen sin del i detta och måste ge en påverkan på hyrkostnaderna i en snar framtid. Det är viktigt att påpeka att om kostnadseffektiviteten ska öka så handlar det om omfördelning och inte tillförande av resurser! Något som dessutom inte avhandlas i denna nämnd är om kostnaderna för personal i Vårdnära service har ökat och hur det i så fall fungerar. Blir det en kostnad för en annan förvaltning eller blir det en interndebitering för Specialistvårdens. En fråga att ta tag i inför nästa nämnd.

Coronakrisen kommer innebära stor prövning för länets sjukvård och dess innevånare. Ingen kommer vara opåverkad och min känsla är den av en annalkande storm.

Ta hand om er!

Pia Lundin
Regionråd i opposition
2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden