Motion: Tillsätt en tjänst som vuxenallergolog med ett länsuppdrag på Sundsvalls sjukhus

Motion (SJVPtill Regionfullmäktige – Tillsätt en tjänst som vuxenallergolog med ett länsuppdrag på Sundsvalls sjukhus2021-04-20

Astma och allergi är Sveriges vanligaste kroniska folksjukdom och mer än en tredjedel av  befolkningen är berörd. Kunskaperna inom vården, diagnostik och behandling är inte optimala. 

Allergier ger besvär av olika svårhetsgrad och påverkar därför också i varierande grad människors  livskvalitet. Svårare allergier medför betydande kostnader för samhället. Den största kostnaden  ligger i produktionsförluster på grund av sjukfrånvaro och även sjuknärvaro, när drabbade går till  jobbet trots nedsatt arbetsförmåga. 

Säsongsallergier är ett stort problem. Allergi är även en riskfaktor för utveckling av astma. 40 procent  av de som har hösnuva har eller kommer att utveckla astma. Den tunga sjukdomsbördan vid allergi  gör att tidig diagnos och behandling är viktiga. 

En svensk studie (Cardell et al, 2016) visar att den årliga samhällskostnaden för allergisk rinit – hösnuva -i åldern 18–50 år var nästan 14 miljarder kronor. Detta motsvarar en samhällskostnad i  Region Västernorrland på 375 miljoner kronor per år. 

I en nationell jämförelse är vi den enda regionen utan avsatta medel för vuxenallergologi och borde  ha en vuxenallergolog anställd i relation till befolkningsunderlaget. 

Det här är alltså en stor och ofta också för individen handikappande sjukdom. Besvär som ibland  misstolkas som panikångest och ger upphov till besök hos psykologen. En svårartad allergi kan göra  det näst intill omöjligt att vistas utomhus under vissa delar av året, ta del av kollektiva färdmedel och  även leda till livshotande tillstånd. 

Reaktioner på olika födoämnen och läkemedel, som kan vara allergiska, utreds i nuläget enbart  mycket sparsamt. Med åtföljd att många patienter i onödan är rädda för både mat och läkemedel,  samt ibland avstår från hjälpande eller viktiga läkemedel. 

Allergimediciner är oftast nödvändiga och kan ge lindring. Vaccinering genom immunterapi kan ge  mer långvarig eller permanent bot, men kräver återkommande behandling under tre till fem år, även  om en påtaglig effekt kan uppnås redan efter några månader. Kunskap om allergier är mycket viktigt. 

När det gäller allergivaccinering i Region Västernorrland så har 18 invånare av 10 000 en pågående  behandlingen. I Halland, som är bäst i Sverige, är siffran 48 av 10 000 invånare och för Tyskland är  siffran 70. Ändå anses inte Tysklands siffra vara optimal, men den närmar sig det verkliga behovet.

Det finns alltså starka skäl för att öka både kompetens, utbildning och behandling när det gäller  astma och allergi i vårt län. Det är mycket långt till det mål som Astma & Allergiförbundet förespråkar  – att ha ett 30-tal allergicertifierade mottagningar. Men genom att börja med att inrätta en tjänst  som vuxenallergolog på Öron-näsa-halsmottagningen i Sundsvall och även en allergisjuksköterska så  skulle regionen kunna få ett fungerande nav. 

Intresset och efterfrågan för en vuxenallergolog har varit stort på mottagningen, men hitintills har  man inte fått någon positiv respons på det. För att kunna tillsätta en vuxenallergolog och helst också  en allergisjuksköterska behöver medel tillföras då personalbudgeten är anpassad för regionens Öron näsa-halssjukvård. 

Med ett länsuppdrag skulle både Sollefteå och Örnsköldsviks sjukhus kunna ta hjälp av denna  specialist. Det skulle underlätta för befolkningen som då exempelvis inte skulle behöver resa till  Sundsvall var sjätte vecka i tre till fem år för en allergivaccination. 

Yrkande 

Att regionfullmäktige uppdrar till Hälso- och sjukvårdsnämnden att inrätta en tjänst för en  vuxenallergolog inom Region Västernorrland.  

Pia Lundin (SJVP)

Yttrande över motion 221016

Yttrande över motion från Pia Lundin (SJVP); Tillsätt en  tjänst som vuxenallergolog med ett länsuppdrag på  Sundsvalls sjukhus 

Motionären föreslår att regionfullmäktige uppdrar till hälso- och sjukvårdsnämnden att  inrätta en tjänst för en vuxenallergolog inom Region Västernorrland. 

Den 15 december 2021 beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden att genomföra en  översyn av regionens allergivård. I beställningen av en översyn ingick en kartläggning  av allergivården och dess uppbyggnad inom regionen samt en omvärldsbevakning av  hur andra regioner organiserar och utvecklar allergivården. Nämnden efterfrågade även  en analys av behovet av ett länsuppdrag inom allergivården.  

En utredning presenterades i juni 2022, varvid hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade  att uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att närmare överväga behovet av ett  länsuppdrag inom allergologin. Ärendet är därmed pågående och kommer att följas upp  av hälso- och sjukvårdsnämnden. 

Förslag till beslut 

att anse motionen besvarad.