Motion: Krisledningsnämndens sammansättning och funktion

Motion (C, SJVP, KD) till Regionfullmäktige Krisledningsnämndens sammansättning och funktion 2021-01-10

Följande framgår av Region Västernorrlands Reglemente för Krisledningsnämnden 2019- 2022

§1 Krisledningsnämnden svarar för det som enligt lag ska fullgöras av den nämnd som svarar för regionens uppgifter under extraordinära händelser i fredstid och vid höjd beredskap. Med extraordinär händelse menas en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma åtgärder av regionen

Ordförande i Krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion och beslutar i sådana fall att ska ske… 

§2 Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av 

verksamhetsområden från övriga nämnder i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning… 

§6 Krisledningsnämnden består av ledamöterna i regionstyrelsens finansutskott och av ordförande för Hälso- och sjukvårdsnämnden samt ordförande för Nämnden för hållbar utveckling… 

Centerpartiet, Sjukvårdspartiet och Kristdemokraterna har under 2020 återkommande framfört att regionens Krisledningsnämnd borde aktiveras för att tydliggöra det politiska ledarskapet såväl internt som externt under pågående Coronapandemi, en uppfattning som kvarstår. Regionstyrelsens ordförande, som nämndens ordförande, har dock inte delat denna uppfattning

Ett av skälen som förts fram av de som inte anser att Krisledningsnämnden i Region Västernorrland ska aktiveras under rådande pandemi, är att den nuvarande 

sammansättningen av nämnden inte är tillräckligt representativ för att vara funktionell

Med hänvisning till ovanstående föreslås Regionfullmäktige besluta

att en översyn snarast genomförs av Krisledningsnämndens sammansättning och funktion i Region Västernorrland

Jonny Lundin (C), Oppositionsråd
Robert Thunfors (SJVP), Gruppledare
Mona Hammarstedt (KD), Gruppledare
Roger Byström (C), Gruppledare

Yttrande över motion 21-08-10

Yttrande över motion från Jonny Lundin (C), Roger Byström (C), Robert Thunfors (SJVP) och Mona Hammarstedt (KD): Krisledningsnämndens sammansättning och funktion 

Motionärerna föreslår 

att en översyn snarast genomförs av Krisledningsnämndens sammansättning och funktion i Region Västernorrland 

Vid regionfullmäktige i februari 2021 beslutades att tillsätta en fullmäktigeberedning med uppdrag att se över den politiska förtroendemannaorganisationen, arvodesbestämmelserna samt stödet till de politiska partierna inför nästkommande mandatperiod 2023–2026. Det är lämpligt att motionens förslag hanteras inom denna parlamentariska beredning, och att motionen i och med det överlämnas till beredningen för kännedom och vidare hantering. 

Förslag till beslut: 

att motionen anses besvarad; samt 

att motionen i sin helhet överlämnas till fullmäktigeberedningen med uppdrag att se över den politiska förtroendemannaorganisationen, arvodesbestämmelserna samt stödet till de politiska partierna inför nästkommande mandatperiod 2023–2026