Motion: Tillsätt en Coronakommission i Västernorrland

Motion (CSJVPKDtill Regionfullmäktige – Tillsätt en Coronakommission i Västernorrland 2020-05-19

Centerpartiet, Sjukvårdspartiet Västernorrland och Kristdemokraterna vill att Region Västernorrland tillsätter en kommission för att utvärdera hur Coronapandemin hanterats i Västernorrlands län

Kommissionen ska tillvara ta erfarenheter och föreslå förbättringar inför framtida kriser såväl internt för regionens egna verksamheter som externt utifrån regionens roll som regionalt utvecklingsansvarig myndighet i Västernorrland

I kommissionen bör representanter från bland annat hälso- och sjukvården, kommunerna och näringslivet i Västernorrland ingå

Liknande initiativ har aktualiserats politiskt både nationellt och regional nivå runt om i landet

Regionfullmäktige föreslås besluta

att 

tillsätta en särskild kommission med uppdraget att i bred samverkan utvärdera hur Coronapandemin hanterats i Västernorrlands län

Jonny Lundin (C), Oppositionsråd
Roger Byström (C), Gruppledare
Robert Thunfors (SJVP), Gruppledare
Mona Hammarstedt (KD), Gruppledare

Yttrande över motion 21-08-24

Yttrande över motion från Jonny Lundin (C), Roger Byström (C), Robert Thunfors (SJVP) och Mona Hammarstedt (KD) om att tillsätta en Coronakommission i Västernorrland 

Motionärerna föreslår 

Att tillsätta en särskild kommission med uppdraget att i bred samverkan utvärdera hur Coronapandemin hanterats i Västernorrlands län. 

Bakgrund 

Med start under 2020 har covid-19 orsakat en kraftig påverkan på världen, och på Västernorrland. Länsstyrelsen har uppdraget att agera sammanhållande myndighet i länet vid samhällsstörningar som en pandemi. Länsstyrelsen har genomfört regelbundna avstämningar med Region Västernorrland samt länets kommuner, men även med räddningstjänsten, polisen, Försvarsmakten, Svenska kyrkan, Migrationsverket och Trafikverket. Dessutom har länets näringsliv varit representerade. 

Covid-19-pandemin bedöms ha haft en stor påverkan på samtliga delar av Västernorrlands län. En gemensam utvärdering av hur covid-19 har hanterats har därför gjorts, i samverkan mellan Länsstyrelsen Västernorrland, Region Västernorrland och kommunerna (Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik, Sollefteå, Ånge, Timrå och Kramfors) för perioden mars till augusti 2020. Den finns att läsa hos Länsstyrelsen, diarienummer: 457-8468-20. 

Region Västernorrland har dessutom anlitat KPMG för att genomföra en oberoende utvärdering av Region Västernorrlands hantering av det nya coronaviruset från januari till augusti 2020. Utvärderingen har gett förslag på områden där insatser behövs för att stärka Region Västernorrlands krishantering inför en ny kris liknande denna pandemi. Exempel på dessa är att stärka Region Västernorrlands krisledningsförmåga och även att vidareutveckla den interna samverkan och kommunikationen. Här finns utvärderingen att läsa (edit 240624: länk till utredning är ej längre aktuell) 

https://www.rvn.se/contentassets/8f716947c860470ebec10d80b36620e8/oberoende utvardering-av-region-vasternorrlands-hantering-av-det-nya-coronavirusets-effekter.pdf 

Eftersom pandemin pågick även efter denna period har regionstyrelsen fattat beslut om en utvärdering till, för perioden augusti 2020 – mars 2021, där man har ett särskilt fokus inte bara på hälso- och sjukvårdsförvaltningen utan även regionledningsförvaltningens arbete med fastighetsfrågor samt förvaltningen Regional utveckling, med verksamheterna kultur och kollektivtrafik. Dessutom utvärderas vaccinationen mot covid-19 i ett separat uppdrag. 

Förutom dessa formaliserade utvärderingar sker löpande dialog med andra myndigheter, med näringslivet både genom dess företrädare och direkt med individuella företag, med övriga organisationer inom och utom länet samt med andra regioner i syfte att samla in information och agera operativt under pandemin. 

Sammanfattning: 

Region Västernorrland har genomfört en utvärdering för pandemins första period och genomför ytterligare en utvärdering för den senare perioden, samt separat för vaccinationen mot covid-19. Dessutom ingår Region Västernorrland i den utvärdering som gjorts av Länsstyrelsen Västernorrland som har uppdraget att agera sammanhållande myndighet i länet vid samhällsstörningar som en pandemi. Dessutom sker löpande dialog med flera aktörer både inom och utom länet inom flera sektorer. 

Förslag till beslut 

att avslå motionen.