Motion: Inför SMS livräddare även i Region Västernorrland

Motion (SJVPtill Regionfullmäktige – Inför SMS livräddare även i Region Västernorrland 2023-06-19

SMSsystemet med livräddare finns nu i tolv av Sveriges 21 regioner. Senast har Region Norrbotten och Region JämtlandHärjedalen anslutit sig

Systemet fungerar att när SOS Alarm får ett larm om misstänkt hjärtstopp larmas samtidigt med ambulans frivilliga livräddare till platsen. Larmet kommer till Smslivräddarna via en app som visar vägen både till den som fått hjärtstopp och till närmaste hjärtstartare

Systemet drivs genom ett samarbete mellan SOS Alarm och Heartrunner Sweden AB

Vid hjärtstopp är tiden till hjärtlungräddning eller defibrillering helt avgörande för överlevnad och med hjälp av frivilliga Smslivräddare kan räddningsinsatsen påbörjas tidigare i väntan ambulans. Enbart i region Stockholm gick det förra året genom Smssystemet ut 1 230 larm till frivilliga livräddare och i 47 procent av fallen kom någon av dem fram före ambulansen till den som drabbats av hjärtstopp

Resultaten av flera undersökningar (Läkartidningen.se. 2015,112: DLMA; 27-28/2015; 2015-07-02) visar att behandling med HLR före ambulansens ankomst är associerad med en mer än fördubblad chans till överlevnad. Denna association är oberoende av ålder, kön, plats, underliggande orsak till hjärtstoppet, EKGmönster och tidsperiod

En anslutning till SMSlivräddare borde, med tanke de långa avstånden i vårt län, vara speciellt angelägen i Västernorrland

Dirigerings- och prioriteringsavtal finns redan mellan regionen och SOS. Det som behövs är ett enbart ett hängavtal till det befintliga avtalet. Därefter installeras ett system hos SOS som gör att de kommer i kontakt med de personer som registrerat sig som livräddare

Jag yrkar att regionfullmäktige beslutar

Att Region Västernorrland skyndsamt inrättar SMSlivräddarsystemet i länet

Pia Lundin (SJVP), Ledamot i Regionfullmäktige

Yttrande över motion 240221

Yttrande över motion från Pia Lundin (SJVP) – Inför SMS livräddare även i Region Västernorrland 

Förslag till beslut 

att avslå motionen 

Bakgrund 

Motionären vill att regionen inför systemet med SMS-livräddare i Region  Västernorrland. Mot bakgrund av detta föreslår motionären regionfullmäktige besluta  

att Region Västernorrland skyndsamt inrättar SMS-livräddarsystemet i länet. 

Förvaltningens bedömning 

Införandet av nya tekniska lösningar inom hälso- och sjukvården måste alltid utgå från  evidens och beprövad erfarenhet. Systemet med SMS-livräddare kan vid en första  anblick ses som ett enkelt och effektivt sätt att minska responstider kring  hjärtstoppslarm. Men det finns ett flertal obesvarade frågor kring om systemet verkligen  bidrar till en högre överlevnad. 

Det finns i dagsläget en brist på randomiserade studier, som tydligt visar att Region  Västernorrland skulle ha nytta av systemet. Därtill medför en anslutning inte helt  obetydliga kostnader för tjänsten. Förvaltningens bedömning är att den forskning som  används i grunden visar att tid till defibrillering och tid till HLR påverkar överlevnaden.  Men studier har svårt att bevisa en effekt på överlevnaden bland annat eftersom  baslinjen i jämförande studier är för hög. Med andra ord och enklare uttryckt: det finns  en utbredd grundkompetens när det gäller HLR i Sverige, det tjänsten eventuellt tillför  påverkar i alltför begränsad utsträckning för att uppnå signifikanta resultat. 

För att förkorta tiden till defibrillering och tid till HLR har regionen och kommunernas  räddningstjänster upprättat så kallade IVPA-avtal (I Väntan På Ambulans) vilket är en  samverkan kring akuta larm, såsom hjärtstoppslarm. Detta är en väl inarbetad  samverkan där räddningstjänstens personal genomgått en av regionen framtagen och  därmed kvalitetssäkrad utbildning. Det kan tilläggas att räddningstjänstens verksamhet har en mycket god täckning i länet med inte mindre än 32 IVPA-stationer i länet. Arbete  pågår på central nivå kring att initiera samverkan vid hjärtstopp, även med  polismyndigheten. 

I tjänsten SMS-livräddare ingår endast den tekniska lösningen. Det är därmed ingen  helhetslösning. Det är exempelvis mycket tydligt i avtalet att SOS Alarm, som är  avtalets leverantör, inte tar något ansvar för att livräddare inte råkar skickas till farlig  situation, avvikelsehantering, uppföljning, information och utbildning till invånare. De  livräddare som efter larm har behov att bearbeta sin upplevelse ombeds kontakta  regionens samordnare. Detta ställer krav på tjänsten förenas med ett administrativt  tjänsteutrymme, vilket måste beaktas i prisbilden. 

Sammantaget finns alltjämt begränsat med evidens för att SMS-livräddarlösningen  verkligen bidrar till en högre överlevnad. I nuläget bedöms det väl fungerande systemet  med IVPA som en effektiv, väl beprövad och inarbetad bas att bygga vidare på.