Interpellation: Lokala stafetter

Interpellationen ställdes vid regionfullmäktige den 25 September 2019 av Pia Lundin Sjukvårdspartiet till Regionstyrelsens Ordförande Glenn Nordlund (S)

Region Västernorrland tar åter igen till piskan för att komma tillrätta med stafettkostnaderna genom att förbjuda boendes i länet att arbeta som stafett i länet. Sjukhusdirektören uttrycker en önskan i en artikel i allehanda om att:

“- Det här är något som vi jobbar med. Det är en rekommendation att man ska tänka sig för. De som bor i regionen vill vi väldigt gärna ha som anställda och medarbetare, säger Lena Carlsson, sjukhusdirektör i Region Västernorrland.” 

Facket ställer sig kritisk till påhittet. Jonas Wallvik, ordförande i Medelpads läkarförening säger i samma artikel:

“- Regionen har behov av att hyra in personal och då är det givetvis en nackdel om vi inte kan utnyttja dem som bor i närområdet. De betalar dessutom skatt här. Sen innebär det också att om de som bor i regionen inte får jobba här, så jobbar de bara någon annanstans i stället, säger Jonas Wallvik.” 

Sjukvårdspartiet anser att vägen mot ett minskat behov av stafetter är att locka dem att ta en fast anställning genom att erbjuda en relevant lön, god arbetsmiljö, rimlig arbetsbelastning och ett schema som gör de möjligt att kombinera arbete och fritid. Inte genom att indirekt skuldbelägga dem och försöka tvinga dem åter till fasta anställningar.

Mina frågor till Glenn Nordlund (S) 

  1. De personer som jobbar som stafetter boendes i länet är i hög andel före detta regionanställda som sagt upp sig. Tror du åtgärden att förbjuda dem att arbeta som stafetter ökar sannolikheten för att de skall ta en fast anställning vid sin gamla arbetsgivare?
  2. Ser du någon risk med att sjukvårdspersonal istället flyttar från länet?
  3. Behöver ramavtalen förändras för att utföra dessa åtgärder och är denna åtgärd laglig enligt lagen om offentlig upphandling?

Pia Lundin

Sjukvårdspartiet Västernorrland

Glenn Nordlunds (S) svar

Underlag till svar på interpellation från Pia Lundin (SJVP) till Glenn Nordlund (S) avseende lokala stafetter 

Interpellationens tre frågor samt svar redovisas nedan.

Fråga 1 De personer som jobbar som stafetter boendes i länet är i hög andel före detta regionanställda som sagt upp sig. Tror du åtgärden att förbjuda dem att arbeta som stafetter ökar sannolikheten för att de skall ta en fast anställning vid sin gamla arbetsgivare?

Svar: Varje medarbetare har att själv besluta om sin egen karriär. Väljer medarbetaren att sluta sin anställning kan regionen inte som interpellanten påstår ”förbjuda” val av ny arbetsgivare. Det som är i Region Västernorrlands intresse är dels att arbeta med att behålla den personal vi faktiskt har anställda så att dessa, i valet mellan att stanna kvar eller avsluta sin anställning, väljer att stanna kvar i regionen. Region Västernorrland ska vara en attraktiv arbetsplats för våra medarbetare och uppskattas för de erbjudanden regionen ger avseende arbetsmiljö, ledarskap, kompetensutveckling och lön. Bedöms regionen vara en attraktiv arbetsplats finns också förutsättningar att tidigare medarbetare väljer att komma tillbaka. Att utveckla attraktiviteten inom Region Västernorrland är ett arbete som nu pågår på bred front och som kommer att fortsätta kommande år. En effekt av de kraftansträngningar som gjorts hittills tog sig utryck vid den senaste medarbetarundersökningen som presenterades i januari 2019. Svarsfrekvensen på enkäten var hög och en majoritet av de svarande angav att man både skulle rekommendera Region Västernorrland som arbetsplats och som arbetsgivare. Resultatet är ett rejält kliv i rätt riktning jämfört med föregående mätning.

Fråga 2 Ser du någon risk med att sjukvårdspersonal istället flyttar från länet?

Svar: Det finns olika skäl till varför människor flyttar och det är den enskildes ensak huruvida man flyttar eller inte. Enligt SCB är det två tredjedelar av de som flyttar som flyttar inom samma kommun, och man fortsätter att arbeta på samma arbetsplats. Att flytta över en länsgräns innebär ett större uppbrott där man förutom att byta bostad även byter jobb och/eller skola. Det är framför allt inom åldersintervallet 18-39 som människor tenderar att flytta över länsgränser dels t ex för att man lämnar föräldrahemmet, flyttar för att skaffa utbildning eller för bättre karriärmöjligheter

En förmån som stafettbolagen vanligen erbjuder är fri bostad vilket möjliggör veckopendling och att man kan bo kvar på hemorten. Den nya tekniken möjliggör också att det går att förlägga arbete helt eller delvis på hemorten medan utförandet sker t ex via digitala lösningar.

Fråga 3 Behöver ramavtalen förändras för att utföra dessa åtgärder och är denna åtgärd laglig enligt lagen om offentlig upphandling

Svar: I Region Västernorrlands befintliga ramavtal för bemanningstjänster, läkare samt sjuksköterskor, finns i nuläget inget som gör det möjlighet välja bort resurser som är bosatta i länet. Befintliga avtal kan inte ändras då det strider mot Lagen om offentlig upphandling (LOU). I samtliga ramavtal finns en karensklausul på sex månader som gör att personal inom regionen som väljer att sluta inte kan börja arbeta som stafett inom regionen tidigare än sex månader efter det att anställningen hos regionen upphört. Detta gäller oavsett vilken bostadsort personen har.

Härnösand

Glenn Nordlund Ordförande för Regionstyrelsen