Vem styr regionen i coronakrisen – regionrådet verkar vilja bestämma allt själv

I region Västernorrland finns en god beredskap för den kris som Coronapandemin inneburit och innebär. På papperet.

Regionen har:

  • ”Regional kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan”,
  • ”Beredskapsplan för smittskydd” samt sist men inte minst
  • ”Övergripande beredskapsplan vid pandemisk influensa”

Samtliga fastställda långt innan allmänheten blev brutalt uppmärksammade på att Covid-19 nalkades Västernorrland. Så på papperet är och var Region Västernorrland förberedd på en större kris.

I kapitel sju i den regionala Kris- och katastrofmedicinska beredskapsplanen kan man grafiskt ta del av den organisation som ska sättas upp i händelse av en allvarlig eller extraordinär händelse. I princip handlar det om att det ska sättas upp en central sjukvårdsledning samt tre lokala sjukvårdsledningar, en på vart och ett av regionens tre sjukhus. (se bild nedan)

Den högsta organisatoriska instans som i ett krisläge ska ha kontroll och kontakt med den centrala sjukvårdsledningen är ”krisledningsnämnden”. Här är det tänkt att övergripande beslut ska tas för att understödja krishanteringen. Skjuta till resurser och prioritera dem. I värsta fall kan krisledningsnämnden ta över hela den politiska organisationen.

Krisledningsnämnden består av sju ledamöter. Av dessa hämtas fem från regionens finansutskott och två utgörs av ordförandena från nämnden för hållbar utveckling respektive hälso- och sjukvårdsnämnden. Krisledningsnämnden startas av regionstyrelsens ordförande. För närvarande Glenn Nordlund (S).

Så långt är allt väl. Problemet är bara det att regionstyrelsens ordförande inte vill starta någon krisledningsnämnd. Han vill skjuta till och prioritera alla resurser själv. Det är inget han hymlar över heller. Det framgick av en artikel i Sundsvalls Tidning den 28 mars. Där säger Glenn att han har dagliga kontakter och avstämningar med regionledningen och regiondirektören för att följa de förberedelser som vidtas på länets tre sjukhus med anledning av coronaviruset.

Att det förhåller sig så bekräftades i sin tur av regiondirektör Anders Sylvan på regionstyrelsen den 14 april. På en direkt fråga rörande ett beslut fattat utan politisk insyn medgav Anders Sylvan att det var något han hade diskuterat med Glenn. Därmed kan man konstatera att den politiska krisledningen består av en enda ledamot – nämligen Glenn Nordlund.

Men vad skulle få Glenn Nordlund att starta Krisledningsnämnden? Det svarar han på i Sundsvalls Tidning. “När förvaltningsledningen gör bedömningen att vi behöver ha ett annat politiskt beslutsfattande då kan vi sätta den här nämnden på fötter”. Till och med detta beslut skjuts alltså över på tjänstemännen. Sedan rundar Glenn av det hela med att han inte tror att någon krisledningsnämnd någonsin kommer behövas.

Vad ska vi ha en politisk krisorganisation till? Vi har ju Glenn!

Tar du också allt ansvar själv, Glenn?

Mattias Rösberg

Partiordförande Sjukvårdspartiet Västernorrlan