Projektet ”Barnmorska hela vägen” är ett samarbetsprojekt mellan primär- och specialistvård som gäller för gravida kvinnor i Ådalens upptagningsområde. Tanken med projektet är att mödrahälso- och förlossningsvården tillsammans som ett team utvecklar ett nytt sätt att arbeta. En bärande tanke är att hitta en arbetsmodell som ger ökad trygghet och stöd för blivande mammor i glesbygd.

Modellen, som projektet bygger på, innebär att en barnmorska har huvudansvaret för all vård under graviditeten, medverkar och stödjer vid förlossningen (som sker i Sundsvall eller Örnsköldsvik) samt slutligen tar hand om eftervården av mor och barn. Målet är att de blivande föräldrarna så långt som möjligt får möta samma barnmorska.

I en reportageserie i Allehanda den 29 december 2018 intervjuade tidningen åtta mammor och personal om projektet ”Barnmorska hela vägen”. Där konstaterar man att en och samma barnmorska i färre än 50 procent av fallen klarar målsättningen att ”vara med hela vägen”.

Personalen har vittnat om oro och stress bland de blivande mammorna, framför allt hos omföderskor. De löper risk att få en väldigt snabb förlossning.

Numera görs en bedömning som går ut på att ta ställning till möjligheten att (egentligen medicinskt omotiverat) sätta igång förlossningar med läkemedel i förtid, istället för att låta naturen ha sin gång. Bakgrunden till bedömningen som görs, är mammornas oro för den långa resvägen.

Barnmorskorna å sin sida har framfört missnöje och en stor frustration över att deras arbetstid inte används optimalt och att de långa resorna påverkar arbetsmiljön på ett påtagligt negativt sätt. I samtal med de berörda barnmorskorna så framkommer det att hälften av deras arbetstid går åt till resor!

Sjukvårdspartiet vill att nuvarande projekt “Barnmorska hela vägen” förändras och utvecklas. Vi vill att tillgängligheten för förlossnings- och mödravård ska öka under måndag 07:00–fredag 17:00. Ett fast team i Sollefteå tar under denna tid hand om alla kvinnor i Ådalen under och efter graviditet. Omföderskor med tidigare normal förlossning och friska graviditeter erbjuds att föda i Sollefteå, under trygg och säker form.

Förstföderskor och tidigare komplicerade omföderskor tas om hand under och efter graviditet, men får åka till Sundsvall eller Örnsköldsvik inför förlossning. Vårdformen skulle avlasta Sundsvall och Örnsköldsviks sjukhus – som dessutom har bemanningsproblem.

Vårdformen skulle också möjliggöra kvällsmottagning.

Vi i Sjukvårdspartiet gick till val på tre fullvärdiga akutsjukhus med akutkirurgi, akut ortopedi, kvinnosjukvård och BB i länet. Att vidareutveckla och förändra vårdformen “Barnmorska hela vägen” är en bit på vägen för att åstadkomma Sjukvårdspartiets målsättning, till en låg kostnad och ett högre resursutnyttjande än nuvarande vårdform.

Pia Lundin (SJVP),

Regionråd i opposition, andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden