Att Region Västernorrlands Hälso- och sjukvårdsnämnd den 3 oktober avslog att i begränsad utsträckning öppna akutkirurgi vid Sollefteå sjukhus är en skandal. Beslutet baserades på en tendensiös och missvisande intern utredning, uppenbarligen konstruerad för att tjäna som förevändning för ett redan i tysthet fattat beslut om avslag.

Sjukvårdspartiet Västernorrland har gjort en noggrann genomgång av utredningen och kontrollerat uppgifterna med berörd och initierad personal – som konsekvent hade hållits undan från utredningen – och bland annat kommit fram till det här:

  • Utredningens slutsats att operation av i genomsnitt 0,5 patienter per dygn skulle medföra en merkostnad på 11,5 miljoner per år är orimlig. En korrekt siffra är snarare 1,2 miljoner.
  • Akut kirurgi i Sollefteå skulle leda till minskade kostnader i Örnsköldsvik, i Sundsvall och för regionen. Men trots detta gör utredningen ingen avräkning för någon form av minskade kostnader för till exempel personal på akutmottagningar, vårdavdelningar, ambulans, minskade kostnader för sjukresor eller minskad kostnad för regionsjukvård.
  • Man har mycket tydligt påverkat utredningsresultatet genom val av eller uteslutande av uppgiftslämnare. Utredaren har till exempel inte inhämtat uppgifter från enhetscheferna för Operation, IVA, Akutmottagning, Ambulansstation och medicinskt ledningsansvarig för anestesi eller verksam kirurg i Sollefteå.
  • Den information som man på det viset undanhållit skulle både ha visat, att det utredningen påstår inte stämmer och att akut kirurgi enligt förslaget i själva verket skulle ge stora fördelar.
  • Utredningen påstår att förslaget skulle innebära behov av ökad bemanning av operationspersonal. Enligt professionen i Sollefteå stämmer inte detta. I verkligheten räcker det med ett operationslag i beredskap. Personal för detta finns redan, och det behövs ingen ytterligare narkospersonal i beredskap än den som finns idag.
  • Det behövs lika många kirurger vare sig akutkirurgin startas eller ej. Detta för att leva upp till det yttrande från regionen som skrevs efter IVOs inspektion med anledning av patientsäkerheten efter stängningen av akutkirurgi och akutortopedi vid Sollefteå Sjukhus. (Dnr; 17HSN1739.) Det är då märkligt och illavarslande att regionen just gjort sig av med sjukhusets två kirurger. Den ena har man sagt upp. Den andre, som inför sin pension efter årsskiftet erbjudit sig att jobba vidare, fick bara en uppsägningsblankett som svar.
  • I regionens utredning påstås att patientsäkerheten skulle äventyras. I själva verket är det tvärtom. Att kunna göra kompetenta diagnoser eller små operativa ingrepp på plats i Sollefteå istället för att utan detta transportera patienter till Sundsvall är en klar vinst såväl ekonomiskt som för patientsäkerhet och av patienter upplevd vårdkvalitet.

Det enda rimliga är, att regionfullmäktige vid sitt sammanträde den 30 oktober rättar till HSN:s fadäs genom att tillstyrka Jonny Lundins (C) motion om akutkirurgi i Sollefteå.

Pia Lundin, oppositionsråd Sjukvårdspartiet Västernorrland

Regionråd Pia Lundin (Pia_Lundin_-7471b_x-scaled.jpg) | Foto: Susanne Lindholm

Pia Lundin, oppositionsråd Sjukvårdspartiet Västernorrland