Ledningen för Region Västernorrland brukar säga, att man ska utveckla, inte avveckla. Vi andra borde se mer till det positiva och inte vara så kritiska. Men så fort det gäller att genomföra förändringar och lösa problem – då handlar besluten man fattar om nedläggningar, nedskärningar och försämringar. Regionledningens hantering av hälsocentralerna är ett typiskt exempel. Se på Nacksta i Sundsvall.

Nacksta hade för få listade patienter – de borde vara 4000 hävdade man som ett av skälen för nedläggning. Men i september 2019 innan befolkningen började lista om sig inför hotet om nedläggning, hade man 3 900 listade.

”Vi ska se framåt”, brukar regionrådet Glenn Nordlund säga. Gör man det när det gäller Nacksta så ser man det här:

I Nacksta bor ungefär 500 studenter som kommer att bli fler och de är inte listade vid hälsocentralen även om de besöker den. Rättspsykiatriska kliniken kommer att utöka sin verksamhet i Nacksta. Nordiska rådet har beviljat statliga pengar för utbyggnad av barnavårdscentralen i Nacksta – en uppsökande verksamhet i hemmen till småbarnsföräldrar, nyblivna föräldrar och invandrarfamiljer. Detta projekt kommer ej att genomföras vid nedläggning av Nacksta. Socialtjänsten har ett projekt på gång för ett utvecklat samarbete med hälsocentralen för barn och unga och andra behövande i Nacksta. Stadsbyggnadskontoret i Sundsvall planerar nybyggnation av bostäder på Katrinehill, som gränsar till Nacksta. Där ska det bo över 6 000 människor.

Vad finns det för akuta problem som gör att regionledningen inte vill ta tillvara dessa möjligheter för framtiden? ”Det är svårt med kompetensförsörjningen och med kontinuiteten”, säger man. Men fakta talar ett annat språk. All personal är fast anställd och de läkare som man har är ständigt återkommande, även om de nu är inhyrda. 2019 hade Nacksta ett överskott på personalbudgeten på tio procent.

Nacksta är ett utsatt område, socioekonomisk. De har ett CNI (Care Need Index är ett hjälpmedel som använder socioekonomiska förhållanden för att identifiera risk för ohälsa.), som är mer än dubbelt så högt som den hälsocentral som har lägst index i länet. Det innebär att de har en större andel av äldre ensamstående, utlandsfödda, arbetslösa, lågutbildade och ensamstående föräldrar. Det har alltså ett större behov än andra av vård, närhet och kontinuitet.

Så ta tillvara idéerna och projekten för Nackstas framtid istället för att ta död på dem. Utred möjligheterna för att Nacksta kan bli en familjecentral. Precis som vi i Sjukvårdspartiet föreslog i vår budget.Det finns mycket att bygga på! Och med tanke på framtiden, utvecklingen och behoven så bör man nog vara rädd om det man har.

Pia Lundin
Sjukvårdspartiet
Oppositionsråd
Region Västernorrland