Hur ska cancervården läggas upp i Region Västernorrland? Det finns tecken som tyder på att den centraliseringsiver som ställt till så mycket elände i länets sjukvård även kan komma att styra cancervården, till exempel cytostatikabehandlingarna. Detta drabbar i så fall både patienter och anhöriga – trots att det är fullt realistiskt, som Sjukpartiet förordar, att ha cytostatikabehandling på alla regionens tre sjukhus.

I Region Västernorrland är detta under utredning. Vid en delredovisning i juni på Hälso- och sjukvårdsnämnden lyftes några problem fram som man tyckte sig se. I första hand bristen på onkologer – men det finns sju onkologer i regionen – och biverkningar som kan uppstå under behandlingen, vilket skulle kunna motivera en centralisering till Sundsvall.

Men i Norrbotten bedrivs cytostatikabehandling på alla länets fem sjukhus trots att man bara har två onkologer i regionen. Och naturligtvis har cytostatika samma biverkningar där som här.

I ”Regionala nivåstruktureringsplanen för cancervården i Norra Regionen 2016-18” föreskrivs decentralisering för att vissa åtgärder ska ske så nära patienternas hem som möjligt. Det gäller inte minst cytostatikabehandling, andra cancerrelaterade behandlingar, kontroller, rådgivning och palliativ vård.

På de fyra länsdelssjukhusen i Norrbotten finns dagvårdsmottagningar. De är bemannade med sjuksköterskor och bedriver cancerrelaterade behandlingar: Cytostatikabehandling, rådgivning, kontroller och uppföljning av givna behandlingar. Det finns inte några onkologer på dessa avdelningar utan bara på länssjukhuset i Sunderbyn och i Umeå.

När patienterna har utretts och fått mer tekniskt krävande behandling som operationer och strålbehandling, och sin vårdplan, så kan fortsatt behandling ske på ”hemsjukhuset”. Rapportering till hemsjukhuset sker på telefon och är det några frågor inför, under eller efter en behandling så finns det alltid en cytostatikajour att nå per telefon.

En sjuksköterska som blev tillfrågad sa: ”Det är lättare att få tag på den jouren än någon läkare på det egna sjukhuset. ”

Detta fungerar således i Norrbotten. Vid livshotande biverkningar som kan uppstå inte bara vid cytostatikabehandling utan även vid andra behandlingar, så tillkallas narkosläkare precis som på andra sjukhus.

Patienternas ordinationer är noggrant nedskrivna i deras ordinationsprogram. Där är inte bara själva cytostatikan preciserad utan även andra läkemedel som skall ges före eller efter behandling. Precis som i Västernorrland blandas cytostatika centralt på apotek för att sedan skickas ut till sjukhusen.

I SKL:s så kallade idébok skriver man om cancervården:

”Många av vårdkedjorna är skapade utifrån organisationens behov. Nu handlar det i stället om att uppnå en kedja som är bra sett ur patientens/brukarens perspektiv”. Meningen har anammats av Regionalt cancercentrum Norr. Detta är också Sjukvårdspartiets ståndpunkt.

Pia Lundin,

Oppositionsråd Sjukvårdspartiet Region Västernorrland