Ledningen för Region Västernorrland tänker genomföra en plötslig och total nedläggning av den psykiatriska slutenvården på Örnsköldsviks sjukhus.

Sjukvårdspartiets oppositionsråd Pia Lundin riktar skarp kritik, både mot de drastiska åtgärderna och mot sättet att genomföra dem:

– Det här var med bland de ”sparförslag” som i höstas underkändes av både majoritet och opposition och som då återremitterades därför att beslutsunderlaget var så undermåligt. Nu försöker tjänstemannaledningen få igenom en ny version men också nu utan att vare sig konsekvensanalyser eller något annat nytt underlag har redovisats. Beslutsprocessen har föranlett skötare och sju av elva sjuksköterskor att säga upp sig från avdelningen. Också enhetschefen har slutat.

Bakgrunden:
Under våren 2020 tillsattes en arbetsgrupp med personal från den psykiatriska vårdavdelningen i Örnsköldsvik. Den utarbetade ett förslag på en kombination där vårdavdelningen skulle få färre vårdplatser – sju istället för nuvarande 13 – och att ett team för psykiatrisk öppenvård skulle bildas. Det skulle också kunna ge vård i patienters hem.

Med tanke på att Örnsköldsvik är den näst Sundsvall största kommunen i regionen är detta förslag med en kombination av flexibel och rörlig öppenvård och en mindre sluten vårdavdelning en utmärkt lösning.  Dessutom är förslaget framtaget av personalen. Det betyder att det är praktiskt genomförbart. Men tyvärr tyckte ledningen att förslaget inte ens var värt att diskuteras med personalen. De protesterade och kände sig ”nonchalerade och överkörda”.

  • Nu ställer tjänstemännen genom sitt agerande oss politiker inför fullbordat faktum. Redan i december utlystes tjänster för den nya verksamheten trots att frågan inte ens hade varit uppe på agendan igen. Annonser om fyra sjukskötersketjänster och fem skötartjänster gick ute redan i december. Det gäller tillsvidareanställningar med sista ansökningsdatum den 10 januari och tillträdesdatum den första februari då den nya verksamheten tydligen skall starta.
  • Ärendet om att starta ett öppenvårdsteam kom i all hast upp för beslut till Hälso- och sjukvårdsnämndens möte den 26 januari. Beslutet att stänga vårdavdelningen måste tas i regionfullmäktige och skulle kunna behandlas den 24 februari. Då har förmodligen avdelningen redan varit stängd ett tag på grund av personalbrist.
  • Att helt avskaffa de psykiatriska vårdplatserna i Örnsköldsvik kan varken var förenligt med principerna för Nära vård eller med befolkningens behov. Sättet att göra det står i klar strid mot gällande chefspolicy som säger att man ska genom ”dialog entusiasmera medarbetarna att uppnå resultat som bygger på engagemang och delaktighet”.

När detta ärende var uppe i Hälso- och sjukvårdsnämnden den 29 oktober återremitterades det tillsammans med andra sparförslag därför att underlagen var undermåliga. Nämnden ställde en mängd krav på en fördjupad utredning.  Nu kommer man att ta ett beslut utan något som helst underlag och istället med ett tyst medgivande av majoriteten. Detta förfarande kan vi nog förvänta oss också för andra sparförslag som tjänstemännen lagt och majoriteten kommer väl även då att bara beklaga att allt gått så fort.

Pia Lundin
Specialistsjuksköterska
Oppositionsråd
Sjukvårdspartiet Västernorrland
Region Västernorrland