Sjukvårdspartiet vill stoppa storskalig vindkraftutbyggnad i Västernorrland. Vårt län håller på att bli en koloni för södra Sveriges och Europas energiförsörjning. Väldiga nya industriområden ödelägger livsmiljön för människor i allt större delar av länet. Deras hus sjunker kraftigt i värde och blir i många fall närmast osäljbara. Rennäringen och därmed samekulturen drabbas än en gång av centralmaktens politik. De drabbade familjerna tycks ändå inte kunna få någon ekonomisk kompensation.

Beslutsprocesserna, inklusive den rättsliga prövningen av tvister kring vindkraftbyggen, präglas av hård politisk styrning, som gjort den berörda befolkningen närmast rättslös. Deras och andras allt starkare motstånd har fått vindkraftbranschen att kräva att kommunernas rätt att genom veto stoppa projekt ska avskaffas.

Vindkraftutbyggnaden motiveras ibland med ”miljöskäl”. Men livsbetingelserna för fåglar och andra djur försämras radikalt. Den påverkar också förutsättningarna för besöksnäringen. Det betyder att även befolkningen i städer och tätorter berörs. Inom stora områden kan man inte längre ströva i naturen eller plocka bär och svamp.

Vindkraftverk, som andra industrianläggningar, skapar risker. Haverier, som inte är ovanliga, kan leda till att delar som väger många ton kastas omkring. Vintertid kan de roterande vingarna – som i spetsarna kan ha en hastighet på 300 kilometer i timmen – slunga stora isstycken hundratals meter.

Hittills har ungefär 650 vindkraftverk byggts i Västernorrland. Vindkraftföretagen, de flesta numera ägda av utländska riskkapitalister, vill bygga många fler – länsstyrelsen hade i slutet av maj beviljat tillstånd för ytterligare c:a 500 verk i Västernorrland.  Detta i en region, där vattenkraftens elproduktion täcker mycket mer än förbrukningen inom länet. Vindkraftverkens produktion överförs därför till södra Sverige och till utländska kunder. Det medför enorma kostnader som vi konsumenter tvingas betala.

Region Västernorrland borde, som ansvarig myndighet för befolkningens hälsa, intressera sig också för de hälsorisker som vindkraften medför. Åtskilliga studier visar att framförallt verkens lågfrekventa pulserande buller påverkar människor på upp till 15 kilometers avstånd genom stress, sömnstörningar, huvudvärk, yrsel, illamående, tinnitus samt hjärt- och kärlbesvär. EU:s bullerdirektiv, ”The Environmental Noise Directive”, kräver att alla medlemsstater kartlägger bullerexponeringen av sina befolkningar.

Det finns alltså starka skäl för att den politiska ledningen för Region Västernorrland, som är en av länets största arbetsgivare med 6 500 anställda och den myndighet som har ansvaret för den regionala utvecklingen, tydligt och klart tar ställning mot den på så många sätt skadliga utbyggnaden av storskalig vindkraft i länet.

Mattias Rösberg
Ordförande
Sjukvårdspartiet Västernorrland

Robert Thunfors
Gruppledare i regionfullmäktige
Sjukvårdspartiet Västernorrland

Läs mer: