SKL publicerade  dec 2016 rapporten

Skador i vården

PÅ NATIONELL- SAMT REGION- OCH LANDSTINGSNIVÅ

Vårdskador handlar om onödigt lidande för patienterna.

Författarna konstaterar att:

“Undersökningen bekräftar tidigare fynd

 • 100 000 patienter på svenska sjukhus får varje år undvikbara skador (vårdskador) av varierande allvarlighetsgrad
 • Vårdtiden för patienter som får en vårdskada är mer än dubbelt så lång som för patienter som inte fått någon skada
 • Kostnaden för den extra vårdtid på sjukhus som beror på vårdskador beräknas till ungefär 7 miljarder kronor årligen.”

Omräknat till Västernorrlands invånarantal skulle vi kunna uppskatta kostnaderna för extra vårdtid på sjukhus som beror på vårdskador till ungefär 170Mkr. I rapporten framgår att Västernorrland därtill har en av de högsta andelarna vårdskador av alla landsting och har inte följt den nedåtgående trend som landet i övrigt uppvisat under senare år. Västernorrland har nu cirka 50% högre andel vårdskador än snittvärdet i riket och kan därigenom uppskattas ha onödiga extra vårdkostnader till över 250Mkr!

I nedanstående figur framgår rapporterade värden för Västernorrland och Kalmar, ett landsting med något lägre invånarantal. Kalmar är återigen ett gott föredöme tillsammans med flera mindre landsting som Jönköping, Halland, Örebro.

vardskador-unvikbara

Ladda hem bilden i eget fönster här

Författarna uppger att de bl a funnit att

 • Andelen vårdtillfällen där patienter utlokaliseras ökar
 • Frekvensen vårdskador är dubbelt så hög för utlokaliserade patienter
 • Utlokalisering innebär en patientsäkerhetsrisk och kraftfulla åtgärder behöver sättas in mot orsakerna till utlokaliseringar. Om utlokalisering ändå måste användas ska det ske på ett sätt som minimerar riskerna för patienterna.

Skillnader mellan vårt landsting och de landsting som redovisar långt lägre andel vårdskador är påtagliga: vi har bl a mindre mängd vårdpersonal, personalproblem, få vårdplatser och hög andel överbeläggningar. Den stora andelen vårdskador ingår i ett högst skrämmande mönster där Västernorrlands landsting upprepat uppvisar alltmer negativa resultat, se God vård

I SOU 2016:2 Effektiv vård  uttrycker Göran Stiernstedt:

”Till bilden av bristande effektivitet adderar sig dessutom problemen med överbeläggningar på många akutsjukhus. Det är inte osannolikt att det finns ett samband mellan låg produktivitet och systematiska överbeläggningar. Ständiga överbeläggningar medför definitivt stora logistiska problem. Sjukhusmaskineriet hackar, produktionen sviktar och arbetsmiljön försämras i takt med att missnöjet sprider sig bland personalen.”

 • Det är fullständigt oacceptabelt att Västernorrlands landsting, nu med en av rikets högsta andelar vårdskador, fortsätter att minska mängden vårdresurser. 

Notabelt i rapporten ovan är också att Västernorrland har 20% lägre andel  vårdskador orsakade av kirurgiska ingrepp till skillnad från ex Västra Götaland och Stockholm.  Västra Götaland har totalt större andel undvikbara vårdskador än snittvärdet för riket. – Här finns ingen koppling mellan stora regioner och bra resultat i sjukvården!

Den nu publicerade sammanställningen över vårdskador och listan över de landsting som lyckats väl, kan knappast vara någon över-raskning. Flera av de mindre landstingen har positiva utmärkelser i närtid.

Exempel:

 • Karlskoga lasarett (Region Örebro län) har som första sjukhus någonsin vunnit Utmärkelsen Svensk Kvalitet.

Tävlingens jury lyfter i sin motivering fram att lasarettet präglas av ett ledarskap med engagemang för kvalitet, och att organisationen driver ett systematiskt förbättringsarbete där patienterna är i fokus. I detta förbättringsarbete är alla medarbetare delaktiga med ansvar för olika delar av verksamheten.

Tidningen Dagens Medicin rankar årligen Sveriges bästa sjukhus. De jämför ett stort antal olika parametrar och mått som hämtas ur officiell statistik från bland annat kvalitetsregister, nationella patientenkäter och väntetidsregister.

 • Bland landets mindre akutsjukhus är Oskarshamn (Kalmar läns landsting) allra bäst enligt en ranking gjord av tidningen Dagens Medicin. Det är fjärde gången på kort tid som Oskarshamn får utmärkelsen.
 • Bästa mellanstora sjukhus 2016 är Västerviks sjukhus (Kalmar läns landsting)
 • Norrlands universitetssjukhus i Umeå rankas 2016 som det bästa universitetssjukhuset i landet. NUS var bäst 2013 och har också två andraplaceringar tidigare.

Västernorrland har i kontrast haft över ett årtionde av ständiga organisatoriska besparingsprogram ”som aldrig gått i mål” (se här). Nu är det dags att Västernorrlands sjukhus också ges arbetsro att arbeta med förbättringsarbete. Goda exempel finns.

Utvecklandet av sjukvården ska komma i första hand, inte organisationskamper för bildande av Storregioner!