Västernorrlands län omfattar två landskap, Medelpad och huvuddelarna av Ångermanland.Ett betydande tomrum befolkningsmässigt separerar de två landskapen. Medelpad har stor koncentration av befolkning i sydligaste delen av länet.

SCB uppger att Västernorrland år 2015 har 243879 invånare. Fördelat enligt nedan:

Ånge
9493

Timrå
17987

Sundsvall
97633

                  Medelpad:
125113

 
 

Härnösand
25066

Kramfors
18359

Sollefteå
19783

Örnsköldsvik
55576

         Ångermanland:
118784

Åldersmässigt har Ångermanland en äldre befolkning. Därtill har Ångermanland fler invånare än Medelpad i samtliga åldersgrupper från 60 år, redovisade ovan, Det är när vi blir äldre det stora vårdbehovet uppstår. Statskontoret utreder kostnadssystemets effekter. I senast kända utredningen om somatisk vård presenteras kostnadsfördelning efter åldersgrupper. Materialet är grund till kostnadsutjämnings-systemet mellan landsting.

Snittkostnaderna för spec somatisk vård ökar mycket kraftigt efter 60 år ålder.
Nedan framgår invånarantal i Västernorrland uppdelade med brytpunkt 60 år.

Medelpad har 6329 fler invånare än Ångermanland
Ångermanland har 3680 fler invånare än Medelpad som är äldre än 59år

Utgående från Statskontorets senaste uppgifter, åldersintervall och nyfödda från SCB kan vårdresurser/kostnader beräknas enligt snittkostnader för riket ( i 2013 års priser). Nedan framgår att Ångermanland trots färre antal invånare behöver mer vårdresurser än Medelpad.

Västernorrland får i kostnadsutjämningssystemet 271Mkr år 2017 för högre kostnader för i huvudsak en äldre befolkning. Därtill 21Mkr i glesbygdsbidrag.

Största delen av de extramedel vi tilldelas ska således täcka behov av extra vårdresurser i Ångermanland.