På valdagen kan du röstdela. Det innebär att du kan rösta på tre olika partier genom att rösta i de tre valen till riksdagen, regionen och kommunen. Det är därför du tar tre olika röstsedlar, gul, blå och vit.

 • För att rösta i valet till regionen, som styr framför allt sjukvården i hela länet ska du ta en blå valsedel.

 • För att rösta för en bättre sjukvård i Västernorrland – välj Sjukvårdspartiets blåa valsedel.

Sjukvårdspartiet är ett lokalt parti i Västernorrland, grundat 1994. Vi har inget partikansli i Stockholm som bestämmer över vår politik. Sakfrågorna och deras lösning är det viktiga för oss.

Visst vet du?

ENLIGT EN NOVUS-UNDERSÖKNING beställd av SVT:s ”Uppdrag Granskning” är det endast 47 % av Sveriges befolkning som vet vem som bär
ansvaret för sjukvården. Samtidigt har sjukvården under flera år listats som väljarnas viktigaste valfråga. Visst vet du bättre? Visst vet du att du kan påverka vem som bestämmer över sjukvården och att du kan välja olika partier i de tre olika valen? Det är inte riksdagen och inte heller kommunen som ansvarar för sjukvården,det är de politiker som får mandat i regionvalet. Du gör tre olika val på
valdagen och du kan rösta på tre olika partier. Din röst är viktig.

VILKA STYR REGION VÄSTERNORRLAND?

Sedan valet 2018 är det Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna som, i en politisk majoritet, styr Region Västernorrland. Sjukvårdspartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna är i opposition. I april 2022 lämnade Moderaterna majoriteten och Socialdemokraterna och Liberalerna styr vidare i minoritet med stöd av Centerpartiet och Vänsterpartiet. Sveriges 21 regioner ansvarar i första hand för hälso- och sjukvård,
tandvård samt kollektivtrafik i samarbete med kommunerna. Verksamheterna finansieras till största del via landstingsskatten men även av patientavgifter, försäljning av tjänster och statsbidrag.

Läs mer:

Regionernas åtaganden

Regionerna ansvarar för uppgifter som är gemensamma för stora geografiska områden och som ofta kräver stora ekonomiska resurser. Till exempel hälso- och sjukvården, kultur, kollektivtrafik och att stärka regionernas tillväxt och utveckling. Hälso och sjukvård samt tandvård upptar cirka 90 % av regionens totala resurser.

Obligatoriska uppgifter

 • Hälso- och sjukvård
 • Tandvård för barn och unga upp till 23 års ålder
 • Regionalt utvecklingsansvar

Frivilliga uppgifter

 • Kultur
 • Utbildning
 • Turism

Gemensam, obligatorisk uppgift för kommuner och regioner

 • Regional och lokal kollektivtrafik

Källa: https://skr.se/skr/tjanster/kommunerochregioner/faktakommunerochregioner/regionernasataganden.27748.html

Kommunernas åtaganden

Kommunerna är skyldiga att ha vissa verksamheter enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av lokalpolitikerna.

Obligatoriska uppgifter

 • Social omsorg (äldre- och handikappsomsorg samt individ- och familjeomsorg)
 • För-, grund- och gymnasieskola samt kommunal vuxenutbildning (komvux)
 • Plan och byggfrågor
 • Miljö- och hälsoskydd
 • Renhållning och avfallshantering
 • Vatten och avlopp
 • Räddningstjänst
 • Krisberedskap och civilt försvar
 • Biblioteksverksamhet
 • Bostäder

Frivilliga uppgifter

 • Fritid och kultur
 • Energi
 • Sysselsättning
 • Näringslivsutveckling

Källa: https://skr.se/skr/tjanster/kommunerochregioner/faktakommunerochregioner/kommunernasataganden.3683.html

Riksdagens uppgifter

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statens budget. Riksdagen kontrollerar också hur regeringen sköter sitt arbete.

Beslutar om lagar

En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om lagar. Förslag till en ny lag, eller ändring i en lag som redan gäller, kommer oftast från regeringen i en proposition. Men ett lagförslag kan också komma bland annat i en motion från en eller flera riksdagsledamöter.

Alla lagförslag förbereds i utskott innan riksdagen fattar beslut. För att förslaget ska gå igenom krävs att en majoritet av de som röstar säger ja till förslaget. Riksdagen meddelar sitt beslut till regeringen, som ger ut den nya lagen och ser till att det blir som riksdagen beslutade.
Beslutar om statens budget

Riksdagen beslutar om statens utgifter och inkomster i statens budget. Det gör riksdagen efter att regeringen i budgetpropositionen lämnat förslag på hur staten ska använda sina pengar. När riksdagen har beslutat om statsbudgeten är det regeringen som ansvarar för att genomföra riksdagens beslut.

Kontrollerar regeringen

Riksdagen kontrollerar på flera sätt hur regeringen och myndigheterna sköter sitt arbete.

Konstitutionsutskottet, KU, granskar att regeringen följer reglerna.
Ledamöterna kan ställa frågor till regeringen.
Om riksdagen inte har förtroende för en minister eller statsministern kan riksdagen besluta om en misstroendeförklaring.
Medborgare som är missnöjda över myndigheters handläggning kan vända sig till JO.
Riksrevisionen granskar hur staten använder sina pengar.

Arbetar med EU-frågor

Sverige är medlem i Europeiska unionen, EU. Det innebär att riksdagen inte är ensam om att fatta beslut om lagar som ska gälla i Sverige. Det gör också EU-länderna tillsammans genom EU:s lagstiftande institutioner. Regeringen företräder Sverige i EU. Men även riksdagen har möjlighet att påverka EU:s arbete. Regeringen samråder med riksdagen om vilken linje som Sverige ska driva i EU. Riksdagen arbetar med EU-frågor på flera olika sätt i riksdagens utskott, i EU-nämnden och i kammaren.

Källa: https://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/riksdagens-uppgifter/