Överbeläggningar i Västernorrland: Överbelastningar!

Akutjukhusen i Sundsvall och Örnsköldsvik är överbelastade. Det syns tydligt i statistiken. Det kanske i sig inte är så märkligt då det tredje akutsjukhuset i länet har nedmonterats och många av dess patienter därmed ska tryckas in de två kvarvarande akutsjukhusen. Det blir trångt och det drabbar hela länets invånare samt givetvis personalen på sjukhusen.Vi är på fel väg och vi har varit det länge. Sjukvårdspartiet Västernorrland har lösningarna på problemet, se vårt valprogram: [valprogram 2018]. I korthet anser vi att länet åter måste få tre fullvärdiga akutsjukhus, men också sammanhållna vårdområden/vårdkedjor.På hemsidan www.vantetider.se redovisas överbeläggningsstatistik. Denna är sammanställd nedan. ”Överbeläggning” innebär att en inskriven patient vårdas på en vårdplats som inte uppfyller kraven på disponibel vårdplats (en vårdplats i sluten vård med fysisk utformning, utrustning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö).Siffran på diagrammens lodräta axel avser antal överbeläggningar per hundra disponibla vårdplatser. Märkligt nog finns i mitten av augusti 2018 inga nyare siffror än för april.