Sjukvårdspartiet är det enda parti som har ett valprogram som kan ta region Västernorrland ur dess allvarliga kris. Programmet fokuserar på hur regionen ska kunna rekrytera tillräckligt med personal för att rädda vår gemensamma vård. Vi tror på en nära, rättvis och tillgänglig vård för hela länets befolkning.

Vill du läsa valprogrammet i sin helhet så klickar du på följande länk:

Ladda ner Valprogram för Sjukvårdspartiet 2022-2026 som PDF.

1. Tre akutsjukhus i Västernorrland

Det är Sjukvårdspartiets övertygelse att tre akutsjukhus är en förutsättning för jämlik, rättvis och tillgänglig hälso- och sjukvård. Alla beslut måste fattas med detta i åtanke.

Hälso- och sjukvårdslagen kräver en god och jämlik vård för alla. Men de senaste årens nedskärningar av verksamheter och vårdplatser har lett till kostnadsökningar och en obalans av vården i länet.

Länet är stort med långa avstånd och dåliga vägar. Patienter ska inte behöva resa långt för akut eller grundläggande sjukvård. Effektiv arbetsfördelning med gemensamma vårdköer för tre sjukhus ger rimligare transportavstånd och möjliggör en nödvändig avlastning av främst Sundsvalls sjukhus.

Planerad vård är viktig för att hålla sjukhus med de specialister som behövs för att akutvården ska fungera. Det är en bättre lösning än fortsatt centralisering. Den demografiska utvecklingen i länet kräver fler geriatriska vårdplatser vid alla tre sjukhusen.

Därför vill Sjukvårdspartiet arbeta för:

▪ Tre akutsjukhus i länet.
▪ Ett gemensamt system för att hantera vårdköer, där patienten har förtur till sitt eget sjukhus.
▪ Utbyggnad av geriatriska vårdplatser vid alla tre sjukhusen.

Sundsvalls sjukhus ska erbjuda akut och grundläggande sjukvård för invånarna i sitt upptagningsområde. Sjukhuset har dessutom uppdraget att som länssjukhus ha ett genomtänkt utbud av specialiteter som det inte är rationellt att ha på alla tre sjukhusen.

Det är viktigt att länssjukhuset ges möjligheter att profilera och utveckla sitt utbud av specialiteter med utgångspunkt från såväl patienters behov som den snabba utvecklingen av läkarvetenskap och behandlingsmetoder.
Sundsvalls sjukhus är idag allvarligt hotat genom den personalbrist som skapats av överdriven centralisering och dålig personalpolitik. Sjukhuset har under mycket lång tid haft stora överbeläggningar. Sedan sommaren 2021 har läget varit akut – ett katastrofläge som innebär att patientsäkerheten inte kunnat upprätthållas.

Därför vill Sjukvårdspartiet arbeta för:

▪ Att avdelningen för akutgeriatrik öppnas igen.

▪ En PET/DT-röntgen vid sjukhuset för att diagnostisera tumörer och alzheimer samt för att följa effekterna av en behandling.

▪ En kirurgrobot vid sjukhuset för ökad precision och ökad operationskapacitet.

▪ Att sjukhuset öppnar fler vårdplatser så att korridorvård och överbeläggningar bara sker i yttersta undantagsfall.

Örnsköldsviks sjukhus ska som länsdelssjukhus erbjuda akut och grundläggande sjukvård för invånarna i sitt upptagningsområde.

Örnsköldsviks sjukhus är allvarligt hotat genom den personalbrist som skapats av överdriven centralisering och dålig personalpolitik. De senaste åren har den för nyfödda barn viktiga neonatalvården på sjukhuset varit nedläggningshotad. Detta är ett hot mot BB och förlossningen i Örnsköldsvik. Nedskärningar av slutenvården inom psykiatrin har allvarligt försämrat tillgängligheten för människor med svår psykisk ohälsa som tvingas göra långa resor till Sundsvall.

Därför vill Sjukvårdspartiet arbeta för:

▪ Att Örnsköldsviks sjukhus behåller sitt utbud med ortopedi, kirurgi, medicin, barnsjukvård och kvinnosjukvård samt förlossning, neonatalvård och BB.

▪ Att åter öppna sju platser för slutenvård inom psykiatrin som ett komplement till öppenvård med SPOT.

▪ Att sjukhuset öppnar fler vårdplatser så att korridorvård och överbeläggningar bara sker i yttersta undantagsfall.

Sollefteå sjukhus ska som länsdelssjukhus erbjuda akut och grundläggande sjukvård för invånarna i sitt upptagningsområde. I det vidsträckta inlandet med sina dåliga vägar är Sollefteå sjukhus bokstavligen livsviktigt.

Sollefteå sjukhus är nedläggningshotat genom den personalbrist som skapats av överdriven centralisering och dålig personalpolitik. Detta trots att Försvarsmakten sedan flera år har inlett en återetablering av sin verksamhet i Sollefteå. Den har dessutom potential att efter ett NATO-medlemskap bli större än ursprungligen planerat.

Därför vill Sjukvårdspartiet arbeta för:

▪ Att Sollefteå sjukhus åter öppnar akut ortopedi, akut kirurgi, kvinnosjukvård samt förlossning och BB.

▪ Att cytostatikabehandling åter ska vara möjlig att få vid sjukhuset.

▪ Att Sollefteå sjukhus ska utvecklas till att bli regionens utbildningsnav för läkare

▪ Att sjukhuset öppnar fler vårdplatser så att korridorvård och överbeläggningar bara sker i yttersta undantagsfall.

2. Tillgänglig hälso- och sjukvård – halvera patientresorna

Sjukvårdspartiets ser tillgänglighet som en av sina viktigaste frågor. Dels handlar det om avstånd och restid till vård, dels om att väntetiderna inom både primärvården och specialistvården ska vara rimliga.

Vården är inte jämlik. Bor man i Västernorrland har man sämst tillgänglighet till vården i hela Sverige. Så kan vi inte fortsätta att ha det. En fungerande primärvård är en förutsättning för att sjukvården i sin helhet ska fungera optimalt. Primärvården måste prioriteras och få rejält utökade resurser med fler specialiteter. Det skulle avlasta sjukhusen och korta vårdköerna.

Vårdgarantin ska hållas inom både primärvården och specialistvården. Om regionen inte gör det ska du som patient ha rätt att få vård hos en annan vårdgivare och ha rätt till ersättning för dina merkostnader.

Sjukvårdspartiet vill bygga ut länets hälsocentraler, särskilt i glesbygd med filialer samt servicepunkter där exempelvis provtagning kan ske. Vi vill också införa kvälls- och helgöppet på fler hälsocentraler.

Tillgänglighet handlar inte bara om restider och öppettider utan också om möjligheten att komma i kontakt med vården. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med sin hälsocentral samma dag och få en tid inom tre dagar. Akuttider ska ges samma dag.
De digitala tjänsterna behöver byggas ut. 1177 behöver en modernisering. Regionen ska också samarbeta med nätläkartjänster som ska kunna läsa din journal och kunna boka in en tid åt dig på din hälsocentral.

Vi vill att Region Västernorrland tillsammans med andra regioner förbättrar tillgången till ambulanshelikopter i länet och i övriga Norrland. Vi vill också att infrastrukturen med helikopterplattor byggs ut vid länets tre sjukhus.

Därför vill Sjukvårdspartiet arbeta för:

▪ Satsa mer pengar på primärvården.

▪ Vi vill bygga ut länets hälsocentraler, särskilt i glesbygd med filialer med begränsade öppettider samt servicepunkter där exempelvis provtagning kan ske.

▪ Du som patient ska enkelt komma i kontakt med en hälsocentral samma dag och få en tid inom tre dagar. Akuttider ska finnas vid alla hälsocentraler.

▪ Vi vill också införa kvälls- och helgöppet på fler hälsocentraler.

▪ Att vårdgarantin ska hållas. Annars ska du som patient ha rätt att få vård hos en annan vårdgivare och ha rätt till ersättning för merkostnader.

▪ Rutinmässiga återkommande behandlingar ska kunna göras på hälsocentralerna eller, när det är möjligt, hemma hos patienter – inte bara på sjukhusen.

▪ Samarbeta med befintliga nätläkartjänster som ska ha möjlighet att komma åt journaler och kunna boka in en tid åt dig på din hälsocentral.

▪ Tillsammans med andra regioner förbättra tillgången till ambulanshelikopter i länet och i övriga Norrland. Vi vill också att infrastrukturen för helikopterplattor byggs ut vid länets tre sjukhus.

3. Utveckla närvården i Härnösand

Sjukvårdspartiet vill förverkliga visionen om en utvecklad närvård vid Härnösands sjukhus med hälsocentral, primärvårdsjour, specialistmottagningar och folktandvården under samma tak.

Att stärka vården i Härnösand har många fördelar utöver ökad tillgänglighet för befolkningen i Härnösands kommun. Det skulle också minska resandet till och avlasta Sundsvalls sjukhus som har problem med stora överbeläggningar och brist på vårdplatser.

Därför vill Sjukvårdspartiet arbeta för:

▪ Bemanna specialistmottagningen med de specialiteter som befolkningen har störst behov av.

▪ Primärvårdsjour med öppet kvällar och helger.

▪ Stärka och utveckla dagvården för att ge den närhet och tillgänglighet som befolkningen behöver.

▪ Placera en MR-kamera på röntgen i Härnösand.

▪ Utöka den psykiatriska mottagningen med ett mobilt team för vård i patienters hem

▪ Återöppna medicinsk rehab.

4. Regionen måste bli en attraktiv arbetsgivare

Regionen är i djup kris, med brist på vårdplatser, korridorvård, vårdskador och dödsfall. I stort sett alla problem orsakas av brist på vårdpersonal, framför allt läkare och sjuksköterskor. Sjukvårdspartiet vill ha en ny personalpolitik.

Att jobba åt regionen har aldrig varit mindre attraktivt än nu. Den politiska ledningen med Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna har åstadkommit denna situation genom destruktiva och ogenomtänkta beslut. En ny politisk majoritet ledd av Sjukvårdspartiet kan genomföra en personalpolitik som är en förutsättning för en jämlik, rättvis och tillgänglig sjukvård för hela länet.

Grunden för praktiska taget alla nödvändiga förbättringar – kortare vårdköer, vårdgarantier som håller, bättre tillgänglighet, kortare väntetider och bättre patientsäkerhet – är en sjukvårdspolitik och en arbetssituation som gör regionen till en verkligt attraktiv arbetsgivare.
Avgörande är hur väl regionen lyckas med helheten. Bara med en tillräcklig bemanning kan man upprätthålla en god och säker vård. Motiverad, kompetent och nöjd personal är grundstommen i en vård av hög kvalitet.

För att lyckas med detta krävs ett nära ledarskap, förändrad organisationskultur, goda anställningsvillkor, konkurrenskraftiga löner, bättre personalförmåner, arbetstider, arbetsscheman, arbetsmiljö och karriärmöjligheter. Regionen måste också ha ett gott samarbete med utbildningsanordnare och måste kunna skapa praktikplatser. Detta bidrar till kompetensförsörjning.

Regionen behöver inrätta karriärtjänster för erfarna och yrkesskickliga sjuksköterskor och undersköterskor. Det kan exempelvis handla om coachning, handledarskap, introduktion, vårdutveckling eller vidareutbildning till avancerad specialistsjuksköterska.

Därför vill Sjukvårdspartiet arbeta för:

▪ Att vidareutveckla arbetet med en hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö i samarbete med personalen på golvet.

▪ Stärka möjligheterna till kompetensutveckling och kontinuerligt stöd för personalen.

▪ Inkludera personalen i arbetet med att attrahera ny personal. Deras kontaktnät gör att de blir mycket effektivare än centralt placerade chefer.

▪ Trivselpeng på 1500 kr per medarbetare/år som chef och arbetsgrupp förfogar över.

▪ Erbjuda arbetstidsscheman som bidrar till en hållbar balans mellan arbete och fritid.

▪ Att inrätta 150 nya karriärtjänster för sjuksköterskor och undersköterskor, som exempelvis utvecklingssjuksköterskor, utvecklingsundersköterskor och avancerade specialistsjuksköterskor.

5. Lokalt ledarskap och vårdnära utveckling är en framgångsfaktor

Sjukvårdspartiet är ett decentraliseringsparti. Vi arbetar för att inte bara vården utan också ansvar och befogenheter ska finnas nära de som är berörda – medarbetare och patienter.

Vi ska ersätta det misslyckade och dyra länsklinksystemet med ett lokalt ledarskap i alla delar av verksamheten. Chefer som är närvarande i verksamheten kan bättre möta de olika förutsättningar som finns lokalt. Det underlättar också personalinflytande och samverkan mellan olika verksamhetsområden samt samarbete med patientföreningar.

Vi vill förändra organisationskulturen genom att gå ifrån det förödande New Public Management till en tillitsbaserad styrning, där ansvar och befogenheter flyttas ner på golvet. Därigenom skapas större delaktighet bland medarbetare. Chefer ska skapa förutsättningar för att medarbetare ska kunna ta ett eget ansvar och själva lösa dagliga problem.

En organisation med lokala ledningar och ett nära ledarskap ger personalen förutsättningar för en bättre arbetsmiljö, trivsel och gemenskap. Med lokal ledning och styrning kan man rekrytera och behålla sin personal. Detta därför att den viktigaste resursen för rekrytering är de som redan arbetar inom verksamheten.
Gedigna erfarenheter från andra delar av svensk sjukvård visar, att verksamhetsutveckling som verkligen fungerar – ger bättre vård och lägre kostnader. Utveckling är förstås inget nytt för regionen, men bedrivs i huvudsak av projektledare, administratörer eller chefer, som inte befinner sig i den direkta vården.
Vi vill ha en vårdutveckling som sker på golvet av sjukvårdspersonal, utifrån behov som man ser i den dagliga verksamheten. Vi vill därför införa karriärtjänster i form av utvecklingssjuksköterskor och utvecklingsundersköterskor som både arbetar i vården och har avsatt arbetstid för vårdnära utveckling.

Därför vill Sjukvårdspartiet arbeta för:

▪ Att införa lokalt ledarskap med chefer närvarande i verksamheten.

▪ Att avskaffa länsklinikerna.

▪ Att minska antalet chefsnivåer samt att chefer ska vara ute i verksamheten.

▪ Att avskaffa New Public Management och införa tillitsbaserad styrning.

▪ Vårdutveckling som sker på golvet av sjukvårdspersonal, utifrån behov som man ser i den dagliga verksamheten.

6. Sjukvårdspersonalens löner måste vara konkurrenskraftiga

Bara genom en mycket framgångsrik rekryteringskampanj kan regionen ta sig ur sin mångåriga kris. Därför måste regionen bli löneledande i Sverige för sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Övrig vårdpersonals löner måste vara konkurrenskraftiga och högre än genomsnittet för landet.

En lönesatsning är om den är tillräckligt stor, självfinansierad, därför att regionen betalar ca 500 miljoner för hyrpersonal och 250 miljoner i övertidskostnader per år.

Vi anser att region för att lösa sina många och allvarliga problem måste vara löneledande i Sverige för sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Även andra personalgrupper i vårdverksamheten bör ha konkurrenskraftiga löner, högre än genomsnittet för Sverige.

Därför vill Sjukvårdspartiet arbeta för:

▪ Att 250 miljoner kronor extra satsas som löner för all vårdpersonal och, om ekonomin tillåter, tillföra mer.

▪ Att regionen ska ha de högsta lönerna i Sverige för sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.

▪ Att en karriärtjänst ska innebära en högre lön.

▪ Aktiva insatser för att få sjuksköterskor som slutat inom vården, och sökt sig till andra yrken, att återvända.

▪ Att höja ersättningen rejält för obekväm arbetstid på kvällar och helger.

7. En ny sjukvårdsmodell med patienten i centrum

Sjukvårdspartiet vill ersätta dagens sjukvårdsmodell med länskliniker, splittrad, både när det gäller styrning och vård, med en rationell och sammanhållen organisation med kommuner och region i verklig samverkan.

Patienter med kroniska sjukdomar och/eller stora vårdbehov svarar för 70–80 procent av sjukvårdens kostnader. De faller lätt mellan stolarna i dagens sjukvård med uppdelning mellan kommunerna och regionen. I årtionden har man utan resultat försökt löst detta i samverkansövningar med kommunerna. Men problemen går inte att lösa så länge man har två olika huvudmän och skilda ekonomier.
Vi vill ha en sjukvårdsmodell som bygger på den skotska, som redan idag finns i Norrtälje och snart också i Södertälje. En modell som har ansvar för all specialistvård, tandvård och primärvård samt kommunal äldreomsorg, hemtjänst, hemsjukvård, elevhälsa och LSS (stöd och service till funktionshindrade) i ett geografiskt avgränsat område som exempelvis en eller flera kommuner.
I en gemensam organisation får patienterna kontinuitet i vården i stället för att som nu skickas hit och dit mellan olika typer av akuta insatser och den kommunala vården.

Därför vill Sjukvårdspartiet arbeta för:

▪ En vårdmodell där kommunal vård och omsorg ingår i för regioner och kommuner gemensamma närsjukvårdsområden med ”Norrtäljemodellen” som inspiration.

▪ Att i ett först steg inkludera regionägd vård och införa lokala ledningar i de existerande närsjukvårdsområdena.

8. En ansvarsfull ekonomi

Sjukvårdspartiet vill stoppa centraliseringarna, byråkratiseringen och neddragningarna för att få en ekonomi i balans. Endast genom en mer decentraliserad organisation med lokalt ansvar för vård och ekonomi kan regionen få en långsiktig hållbar ekonomi.

Det är viktigt att ta ansvar för regionens ekonomi genom att skapa en långsiktigt hållbar finansiering av hälso- och sjukvården och att inte skuldsätta kommande generationer.

Till skillnad från andra regioner har Västernorrland haft stora problem med att få budgeten i balans. Kostnaderna har varit högre än intäkterna i många år. Regionen har visserligen de senaste två åren visat på stora överskott, men det beror enbart på covid19-pengar från staten.

De ekonomiska effekterna av ett par årtiondens centraliseringspolitik, övertro på stordriftsfördelar samt byråkratisering och fler administratörer har i stället för påstådda besparingar och effektiviseringar blivit kraftiga kostnadsökningar med längre vårdköer, korridorvård och brist på vårdplatser. Bara antalet administratörer i sjukvården har ökat med 36% de senaste tio åren. Men sjukvården har aldrig varit så dyr och ineffektiv som den är nu, vårdtiden per arbetad timme har ständigt minskat.
Att vända regionens dåliga ekonomi kräver en helt ny sjukvårdspolitik. En kraftfull satsning på löner är det enda effektiva verktyget för en kraftig minskning av övertidsuttag på ca 250 miljoner kronor och hyrpersonalkostnader på ca 500 miljoner kronor.

Det krävs också andra prioriteringar för att vända många års nedskärningar och centraliseringar av vården till en nödvändig ökning av vårdens framtida resurser. Sjukvårdspartiet sätter vården främst. Det betyder att vi är beredd att prioritera pengar från regionens andra viktiga uppdrag som kollektivtrafik, regional utveckling och kultur.

Därför vill Sjukvårdspartiet arbeta för:

▪ En ny politisk majoritet med Sjukvårdspartiet i spetsen som tar ansvar för regionens ekonomi.

▪ Att använda covid-19 pengarna från staten för att satsa 250 miljoner kronor extra på löner och därmed minska hyrkostnaderna för vårdpersonal som är ca 500 miljoner kr och övertidsuttaget som är ca 250 miljoner kr, totalt ca 750 miljoner kr.

▪ En extern utredning likt den i Region Norrbotten om hur vi ska skära ned på administrationen inom regionen med ett mål om 25%. Medicinska sekreterare och annan vårdnära administration ska undantas.

▪ Att prioriteringarna inom regionens samtliga verksamheter ska ha som huvudsyfte att värna sjukvården.

9. Bra underlag och uppföljning behövs för kloka beslut

Sjukvårdspartiet kräver en förbättrad beslutsprocess så att beslut grundas på ett kvalificerat underlag och systematisk uppföljning. Framför allt sjukvård som är en stor och komplex verksamhet kräver detta.

En förutsättning för att ett beslut verkligen ska leda till en förbättring är att det är väl underbyggt och verkligen genomförs på ett professionellt sätt.

Här har regionen länge haft stora brister. Inte bara genom dåliga underlag för beslut och i viktiga frågor till och med avsaknad av riskbedömningar, utan också genom att uppföljningar av både genomförande och faktiska resultat ofta helt har försummas. Detta har gjort att beslut med syfte att spara pengar istället lett till kraftigt ökade kostnader för regionen, för patienter och för samhället.

En orsak till detta har ofta varit att den politiska majoriteten både saknat tillräckliga kunskaper om sjukvård för att kunna bedöma effekterna av sina egna förslag och även vägrat att lyssna på råd och kritik från egen personal, fackliga organisationer, patientföreningar och den politiska oppositionen.
Ett exempel är att den insatsplan 2015 som skulle spara 260 miljoner i stället år 2016 gav 300 miljoner i ökade kostnader men att ingen utredning gjorts om orsakerna till detta. För att ta kloka beslut framåt måste man förstå historien bakåt.

Därför vill Sjukvårdspartiet arbeta för:

▪ Att underlag från förvaltningen till regionens styrelse och nämnder genomgående ska innehålla en redovisning av synpunkter och bedömningar från både direkt och indirekt berörd personal.

▪ Att analyser av effekter av föreslagna åtgärder även ska visa hur dessa påverkar också andra verksamheter än den direkt berörda.

▪ Att viktiga politiska beslut i fortsättningen regelmässigt ska följas upp och utvärderas.

▪ Att beräkningarna av de ekonomiska konsekvenserna av beslut också ska omfatta kostnader för patienter, till exempel för resor och förlorad arbetstid.

10. Vi är ett HUR-parti

Sjukvårdspartiets fokus är HUR utvecklings- och förändringsarbete ska genomföras på bästa sätt, inte bara VAD som ska genomföras.

Därför vill Sjukvårdspartiet arbeta för:

▪ Ett nytt politiskt ledarskap som är berett att ta de beslut som krävs för att lösa regionens stora kris.

▪ Att av folket valda politiska företrädare ska leda och styra regionens verksamhet. Inte direktörer.

▪ Att politiker sätter sig in i verksamhetens behov och problem samt är ute i verksamheterna och besöker chefer, medarbetare och patienter.

▪ Att politiken kontinuerligt bjuder in fackliga organisationer och patientföreningar till politiskt beslutande organ för dialog och samverkan.

11. Västernorrland är en fantastisk plats att bo och leva i

Sjukvårdspartiet vill att den regionala utvecklingen ska fokusera på att ge människor och företag bättre möjligheter att leva, utvecklas och stanna kvar i Västernorrland.

För att Västernorrland ska utvecklas krävs bra grundskolor och tillgång till högre utbildning som universitet och yrkeshögskola, äldreomsorg, hälso- och sjukvård av hög kvalitet samt bostäder till rimliga priser. En väl utbyggd infrastruktur med järnväg, vägar, gång- och cykelvägar samt flygplatser är avgörande för befolkningsutveckling, näringsliv och den i länet växande turistnäringen.

Samverkan med länets kommuner är avgörande för detta. Det är i kommunerna företag etablerar sig. Regionen bör arbeta aktivt tillsammans med kommunerna med den nya industrialisering, etableringen av elintensiva företag, som pågår i Norrland. Detta för att skapa en positiv befolkningsutveckling lik den i Skellefteå.

Kollektivtrafiken är viktig för alla som inte har egen bil eller som vill resa klimatsmart. Buss och tåg ska i första hand anpassas till arbetspendlingens behov. Tiderna ska utgå från människors arbetstider. Men kollektivtrafik kan inte erbjudas överallt i hela länet. Därför måste infrastrukturen byggas ut med fler pendlarstationer för SJ/Norrtåg och parkeringar som nav för resor med buss, bil och cykel. De ska vara inhägnade, ha laddstolpar för elfordon och kameraövervakning.

Bildning och kultur är två av samhällets hörnstenar. Genom kulturen kan människor mötas, utbyta erfarenheter och utvecklas. Detta är särskilt viktigt för barn och ungdomar. Folkbildning är ett viktigt redskap för att skapa ett mer jämlikt samhälle och för framtida kompetensförsörjning.
Folkhälsoarbetet är en viktig del av den förebyggande vården. Att tidigt etablera goda levnadsvanor är nyckeln till god hälsa.

Därför vill Sjukvårdspartiet arbeta för:

▪ Att regionen ska, i nära samverkan med kommunerna, verka för ett bättre företagsklimat.

▪ Ny Ostkustbana Gävle – Härnösand samt triangelspår på Ådalsbanan för persontrafik Östersund – Sollefteå – Örnsköldsvik – Umeå.

▪ Att kollektivtrafiken i första hand ska anpassas till arbetspendlingens behov

▪ En utbyggnad av pendlingsstationer för tåg, buss, bil och cykel.

▪ Att prioritera barns och ungas delaktighet i utövandet av olika kulturyttringar.

▪ Att regionens folkhögskolor värnar om internatverksamheten och bidrar till kompetensförsörjningen för bristyrken i länet.

▪ Att värna och vidareutveckla den folkhälsogynnande behandling och internatverksamheten som idag utförs vid Österåsen livstilsmedicinskt centrum.

12. Ett hållbarare Västernorrland för kommande generationer

Sjukvårdspartiet anser att regionens hållbarhetsarbete måste fokusera mer på den lokala närmiljön och livskvalitén för oss som bor och verkar här. Därför motsätter sig partiet fortsatt utbyggnad av vindkraft som här medför allvarliga målkonflikter och att Norrland behandlas som en koloni.

Sjukvårdspartiet anser att hållbarhetsarbetet i regionen ska bygga på fakta och evidens och inte på känslomässiga argument. Man måste ha förståelse för att det som är bra för klimatet inte alltid är bra för (när)miljön och tvärtom.

Västernorrland ska inte vara en vindkraftskoloni för södra Sveriges och Europas energiförsörjning. Vi vill ha ett stopp för utbyggnad av storskalig vindkraft i länet. Den är skadlig för (när)miljön och energistabiliteten. Dessutom utsätts närboende för buller och blinkade belysning samt fallande fastighetspriser. I stället ska regionen satsa rejält på energieffektivisering och solceller på sina egna fastigheter samt ge företagsstöd till motsvarande privata satsningar.

Regionen måste verka kraftfullare för att länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation, dit regionen utser delegater, ska få större makt och inflytande över länets viltförvaltning. Den ska i sin tur komma alla till nytta och verka för en balans mellan jakt, jordbruk och skogsbruk men även för boende och turism. Invasiva arter som fågeln mellanskarv ska kraftigt minskas.

Därför vill Sjukvårdspartiet arbeta för:

▪ Att hållbarhetsarbetet ska vara fakta- och evidensbaserat, effektstyrt och rationellt.

▪ Att under nästa mandatperiod minst tredubbla regionens nuvarande satsning på energieffektivisering samt egenproducerad solel.

▪ Att regionens företagsstöd ska kunna ges till företag för energieffektiviseringar

▪ Att regionen verkar för ett stopp för storskalig vindkraftsutbyggnad i länet.

▪ Att förekomsten av fågeln mellanskarv kraftigt minskas i länet.