Bildtext: Sjukvårdspartiets budgetförslag för 2020 och med ekonomisk plan för 2021-2022

Sjukvårdspartiet Västernorrland sparar i sitt förslag till budget för Region Västernorrland nästan 800 miljoner på bantad administration och regional utveckling under resterande mandatperiod. 210 miljoner ska bort under 2020. Antalet chefer och administratörer ska minska med 263 årsarbeten, men detta är ändå inte mer än 25 procent av regionens stora administrativa apparat. Samtidigt vill Sjukvårdspartiet göra en rejäl satsning på primärvården under mandatperioden – 360 miljoner mer än majoriteten – med start med 100 miljoner redan 2020.

– Vi stakar ut en ny väg för regionen och sätter vården i främsta rummet, säger partiets ordförande Mattias Rösberg. Det innebär också att vi gör kraftiga nedskärningar i verksamheter som inte har med sjukvård att göra. Vi minskar på ersättningar till politiker, politiska partier och politiska ungdomsförbund med ca 22 miljoner under mandatperioden, med 7 miljoner från och med 2020. Arvodena till regionens politiker skärs genomgående ned med 10 procent.

Bakom flera av regionens misslyckanden – skenande kostnader, oacceptabla vårdköer och rekryteringsproblem – ligger oförmågan att driva en förnuftig personalpolitik, skriver partiet. I viss utsträckning handlar detta om löner, och regionen har i en del situationer visat en närmast stötande småaktighet, speciellt om man jämför med de förmåner som kommit högre tjänstemän till del. Därför väljer Sjukvårdspartiet att göra en stor lönesatsning för personal i patientnära vård.

– Vi lägger drygt 230 miljoner under mandatperioden i ökade löner och i kompetensutveckling, ca 65 miljoner under 2020, säger Mattias Rösberg.

Region Västernorrland har under lång tid visat en allvarlig brist på förmåga, och på sina håll inom organisationen också en brist på intresse, för att systematiskt, rationellt och kompetent hantera sina kostnader för att åstadkomma god vård i ekonomisk balans. Effektiva och varaktiga lösningar av Region Västernorrlands problem förutsätter genomgripande förändringar av regionens organisation, styr- och ledningssystem, konstaterar Sjukvårdspartiet.

Man föreslår därför att sammanhållna vårdområden – lokalt styrda enheter med samarbete och samägande mellan kommunerna och regionen och lokal styrning – börjar införas från 2021, vilket sparar ca 770 miljoner under mandatperioden.

Sjukvårdspartiet kräver också en återställning till tre fullvärdiga akutsjukhus i länet, vilket partiet anser sparar 45 miljoner under mandatperioden.

Regionens nuvarande behov av återställning, från tidigare års underskott, uppfylls – med ett positivt resultat på ca 70 miljoner år 2022 – samtidigt som obalanserna i specialistvården elimineras.

– Den maktlöshet som de omaka kamraterna Socialdemokrater, Moderater och Liberaler visar i sitt budgetunderlag är illavarslande, säger Mattias Rösberg. Man demonstrerar sin oförmåga genom att man bland sina ”åtgärder” har punkten ”ej definierade åtgärder” på 296 miljoner under planperioden. Mycket talar för att redan det närmaste året resulterar i en ny ekonomisk härdsmälta, för att inte tala om vad som kommer att drabba både patienter och personal. Och vi kan säkert räkna med en skattehöjning.

Läs mer

Läs Sjukvårdspartiets budgetförslag för 2020 med ekonomisk plan 2021-2022

Mattias Rösberg
Ordförande för Sjukvårdspartiet