Sjukvårdspartiet Västernorrland

God vård

Begreppet är en komplex term. Är det Landstinget som vårdgivare, patienten eller kanske Landstingets politiker som ska avgöra huruvida patienten erbjudits god vård?  I Hälso- och sjukvårdslagen utvecklas begreppet och kraven på god vård.

———————————————-
Hälso- och sjukvårdslagen
Mål för hälso- och sjukvården

2 § Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.
Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. Lag (1997:142).

Krav på hälso- och sjukvården

2 a § Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär att den ska särskilt
1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen,
2. vara lätt tillgänglig,
3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet,
4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen,
5. tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården.

Olika insatser för patienten ska samordnas på ett ändamålsenligt sätt.
Varje patient som vänder sig till hälso- och sjukvården ska, om det inte är uppenbart obehövligt, snarast ges en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd. Lag (2014:822).
———————————————-

Ges vård på lika villkor i Västernorrland?

I  Vårdbarometern 2015 svarar 48% av de 1000 tillfrågade Västernorrlänningarna Nej på den frågan. Näst sämst i riket. Vårt landsting planerar trots detta år 2016 omfattande resurs-minskningar och utbudsförsämringar t o m stängning av flertal akutsjukhusenheter i Sollefteå.

Vad innebär det om landstinget anser att du får god vård men att du själv inte vill rekommendera eller finner att vården inte varit till nytta? Är det ok att 80% är nöjda och att övriga 20% reduceras till ”gnällspikar”?  
Hälso- och Sjukvårdslagen uttrycker ”Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen”.

Vi får upprepat läsa nedslående uppgifter om vårt landsting i tidningar och statistiska sammanställningar. Uppgifterna borde vara viktiga väckarklockor och initiera förändringsarbete. Dessvärre går trenden uppenbarligen i omvänd riktning. Under senaste år har vi fått notera att vårt landsting blivit alltmer extremt i negativ bemärkelse.

Har du redan fått nog!    Gå med i Sjukvårdspartiet!

eller läs vidare:

Sämst i landet på rehabilitering och vuxenhabilitering för de med neurologisk diagnos.

Neuroförbundets medlemsenkät 2015 visar att Västernorrlands landsting har stora missnöjda patientgrupper. Andelen som anser sig ganska eller mycket missnöjda med den neurologiska rehabilitering man får, var år 2015 rekordhöga 74%. Motsvarande siffra år 2007 var 25%. Västernorrland hade lägst andel svarande i landet med individuell rehabiliteringsplan (5%).

Förklaringen är troligen att stora resurser inom rehabilitering bantades bort vid det stora sparbetinget 2010. Stora patientgrupper som MS och polioskadade prioriterades bort. Landstinget har nu fortsatt nedmonteringen av rehabiliteringsresurser genom att lägga ned vår enda neurorehab klinik, en dokumenterat välfungerande teamarbetande enhet. 10 heltidstjänster inom rehabilitering förlorades.

Alltfler räddas till livet efter stroke och andra allvarliga sjukdomar, tack vare allt mer avancerad IVA behandling.   I Västernorrland erbjuds dock allt mindre rehabiliteringsresurser för att återfå ett värdigt liv. Sällsamt grymt, se här.

 • Rikets lägsta antal läkarbesök per invånare. I SKLs årsstatistik 2015 redovisar vi åter näst lägsta antal läkarbesök per invånare.  Detta i ett landsting som får en av de högsta kostnadsutjämnings-bidragen för antagna extra vårdbehov pga hög medelålder. Landstinget har nyligen höjd avgifterna för läkarbesök.
 • Avvikande patientupplevd kvalité.
  Patientupplevd kvalité mäts nationellt via SKL/Nationell patientenkät. 3 750 länsbor har svarat i senaste patient-enkäterna. Fem kliniker i länet, alla i Sundsvall, uppvisar avvikande patientupplevd kvalité. Rehabkliniken Sundsvall redovisar en av rikets (353 kliniker) allra lägsta värden. Den kliniken föreslås nu billigt, på marginalen, vårda också Rehabmedicinska patienter.
  Många olika parametrar mäts – nedan visas Helhetsintryck.puk-hellhet-rehab-svl
 • Kvinnor i Sverige har kortast förväntad medellivslängd i Västernorrlands län med 82,6 år. Näst kortast förväntad medellivslängd för män har männen i Västernorrland med 78,2år. Källa: Statistiska Centralbyrån. Detta är nära ett år kortare medellivslängd än riksgenomsnitt och två år kortare än landsting med längst förväntad medellivslängd. Västernorrland har inte följd med som andra landsting i ökning av medellivslängd under det senaste årtiondet. Orsaken är här okänd.

  Ett stort antal olika källor finns således som belyser god vård ur olika perspektiv. 
  Flertalet här redovisade  är uppenbara inskränkningar i Hälso- och Sjukvårdslagens krav på en  god vård.

  Varför finner vi upprepat att Västernorrlands läns landsting har så låga prestationer? 
  Goda exempel finns – Hur kan ett landsting som Kalmar uppvisa så goda resultat? Upprepade utnämningar som bästa sjukhus osv.  Hundratals fler anställda i vården och till lägre kostnad?
  – En annan vård är möjlig! Se här
  De flesta exemplen ovan har uppenbarligen sina rötter i politiska beslut, ledning och skapade resursbrister. Landstingsledningen fortsätter att rasera vården, nu år 2016 än allvarligare när dokumenterat välfungerande enheter som Rehabmedicin kliniken och akutverksamhet i Sollefteå avvecklas.Allt färre ska vårda allt fler för att kostnadsbesparingar ska uppstå och detta trots att redan allvarliga kvalitetsbrister redovisas. En allt orättvisare och otillgängligare vård skapas.De kostnadsbesparingar som nu drivs igenom är oanständiga och förödande för vården i Västernorrland. God vård måste återskapas i Västernorrland.

  Nu får det vara nog!

  Vi måste skapa en rättvis, fungerande och bättre  vård i Västernorrland!

  En annan politik är nödvändig.

  Gå med i Sjukvårdspartiet!