Riskanalysen för förslaget om neddragningar vid IVA i Sollefteå underskattar de allvarligaste patientriskerna. Det framgår vid en jämförelse med den riskanalys som gjordes i Region Norrbotten för förslag till avveckling av IVA i Kalix.

När det gäller ” Ökad risk för vårdskada vid flytt av IVA-patient” anger båda regionerna den maximala siffran, fyra, för allvaret av den potentiella risken. Mycket riktigt, eftersom patienter kan dö eller få en allvarlig funktionsnedsättning.

Men hur ofta detta kan uppstå bedöms olika. Sannolikheten för att de inträffar uppskattas till en gång per år i Västernorrland, medan man i Norrbotten uppskattar den till en gång per dygn och därigenom får det maximala risktalet 16 istället för som i Västernorrland fyra!

Detta trots att det i Sollefteå årligen i snitt ligger 200 IVA-patienter som kan behöva flyttas. Hur kan man då komma till en helt annan riskbedömning?

När det gällde IVA i Kalix fick ett halvdussin olika risker det maximala värdet 16 och drygt ett tjog risktalet 12 – mycket hög grad av sannolikhet för mycket allvarliga konsekvenser.

När det gäller de nu aktuella, i hast producerade riskbedömningarna för Sollefteå-IVA har man inte hittat någon risk med ett högre totalvärde än 12, och detta bara i två fall: Risk för sämre vårdkvalitet beroende på överbeläggningar och brist på ambulanser.

Trots befarad brist på ambulanser finns ingen uppskattning av kostnaden för ytterligare en ambulans. I Norrbotten uppskattades den kostnaden 2017 till 7–8 miljoner per år. Ställ det mot Västernorrlands fantasifulla besparing på 5,8 miljoner för 9,47 sjukskötersketjänster – varav minst hälften varken funnits eller behövts sedan vårdplatserna reducerades till fem 2018. Ännu ett exempel på en påstådd besparing som mycket väl kan bli en kostnad!

I Västernorrland föreslår man köp av ytterligare två transportrespiratorer så man får fyra. Man har satt lägsta möjliga värde för frekvens av allvarliga transportskador – men bedömer att det behövs respiratorer för transport av fyra patienter samtidigt!

Det här är exempel på konsekvenser som sågs som mycket allvarliga av de som bedömde risker i Norrbotten – men inte av dem som gjort bedömningar för Sollefteå:

  • Patienter som är livshotande akut sjuka får ett jämfört med idag sämre omhändertagande.
  • Risk för att livräddande åtgärder inte genomförs och eller behandling/åtgärder/vård fördröjs på grund av kompetensbrist.
  • Akut sjuka patienter försämras ytterligare eller avlider i väntan på eller under transport.
  • Transportrelaterade olyckor.
  • Risk att sjuksköterskan i ambulansen inte har fullgod kompetens för utrustning, läkemedel eller patientstabilisering.

Trots att de som gjort säkerhetsanalysen för IVA i Sollefteå så grovt har underskattat så många riskfaktorer har man ändå i inte mindre än i 18 fall av 26 kommit fram till slutsatsen ”behåll IVA platserna”. Om S+M+L-majoriteten ändå vill avveckla intensivvården visar man att man struntar i patientsäkerheten för en stor del av länets befolkning!

Pia Lundin
Specialistsjuksköterska
Oppositionsråd
Sjukvårdspartiet Västernorrland