Regionledningens besparingsförslag blir särskilt utmanande när de står i strid mot högtidligt presenterade målbilder. Region Västernorrland genomför det man kallar ”God och nära vård”. Den påstås vara utformat för den när det gäller vårdbehov helt dominerande gruppen gamla och multisjuka. De ska få ”god och jämlik vård som individen kan vara trygg med”.

Men redan nu placeras allt fler gamla och multisjuka på avdelningar, där de tränger undan andra patienter och skapar överbeläggningar med sängar i korridorerna. Det förvärras av de planerade neddragningarna av antalet vårdplatser.

Att då lägga ner akutgeriatriken gör saken ännu värre. I stället för vård utifrån en helhetssyn blir resultatet att utspridda multisjuka patienter behandlas för en av de sjukdomar de har – och vilken det blir beror på var patienten råkar hamna.

För olika yrkesgrupper från läkare till undersköterskor finns många specialiseringar. En del handlar om fokusering på enskilda problem som en 27 åring som brutit benet. Andra gäller mer komplexa åkommor som ryggbesvär. Men för geriatrik handlar det om att ha en helhetssyn över många olika typer av tillstånd. Geriatriker kan inte arbeta med enkla rutiner och regler. Det finns inga färdiga recept.

För ingen grupp av patienter är målformuleringarna för ”God och nära vård” mer relevanta än för de som vårdas inom den akuta geriatriken. De har större och mer komplicerade behov än andra. Det passar sig verkligen inte att lägga dem på en observationsplats på akuten där de kan få antibiotika för en urinvägsinfektion och sedan skickas hem dagen efter. För dem har det oftast gått till en gräns där urinvägsinfektionen bara är en manifestation av långvariga underliggande problem. Och det är ingen kvick-fix!

Men makthavarna bakom förslaget om att lägga ner akutgeriatriken och att sprida ut dess patienter på diverse andra avdelningar tycks inte ens se geriatriken som en egen specialitet. Man saknar kunskaper om eller intresse för den åldrande befolkningens behov.
I radioprogrammet Sommar i augusti 2020 gav professorn i geriatrik i Umeå, Yngve Gustafsson, den här diagnosen på den svenska åldringsvården – en diagnos som beskriver läget, trots alla vackra ord, i Region Västernorrland:

”Sjukvården i Sverige är dåligt anpassad efter gamla människors behov. Bristande kunskaper och bristfällig kompetens om åldrandet och en akutsjukvård som arbetar enligt stuprörsmodellen, det vill säga att se en sjukdom i taget, riskerar att ytterligare försämra vården för gamla människor. Allt fler läkare och sjuksköterskor kommer att fly vården då de upplever att de inte har förutsättningar att göra ett bra jobb.”
Med den modell för en integration av kommunal vård – där det mesta av äldrevården finns – och av regional vård som Sjukvårdspartiet förespråkar skulle vi sammanhållet och med god kompetens ta hand om de multisjuka äldre. En enda huvudman för särskilda boenden, primärvården och sjukhusvården skulle skapa en naturlig hemvist för denna vår största patientgrupp.


Pia Lundin
Sjukvårdspartiet. Oppositionsråd
#Specialistsjuksköterska


Isabelle Tejbo
Sjukvårdspartiet ,ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämnden
#Undersköterska