Sjukvårdspartiet föreslår lönesatsning på 100 miljoner.
Överbeläggningarna och ”korridorvården” vid länets alla tre sjukhus blir snabbt allt värre och har redan kostat både allvarliga vårdskador och dödsfall. Därför behövs både mer kraftfulla åtgärder och insatser betydligt snabbare än vad regionens ledning och den politiska majoriteten Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna föreslår.
100 miljoner till högre löner för vårdpersonal i Västernorrland
Därför föreslår Sjukvårdspartiet att 100 miljoner avsätts till lönesatsningar (Detta är 70 miljoner mer än den politiska majoriteten.), i snitt ca 3000 kr mer per sjuksköterska och undersköterska. Pengarna ska användas där de bäst behövs i samråd med de fackliga organisationerna. Vi kräver även att regiondirektören, hälso och sjukvårdsdirektören, hälso och sjukvårdsnämndens ordförande skyndsamt (senast 3 maj 2022) återkommer med fler åtgärder för en långsiktigt hållbar bemanning och att arbetet med detta återrapporteras vid varje kommande regionstyrelse sammanträde.
Vi betalar satsningen genom nedskärningar inom administrationen, där vi föreslår att 100 tjänster ska försvinna under 2022. Exempel på det är utvecklare, strateger, samordnare m.m. Vi kräver även ett anställningsstopp för administrativ personal där endast regiondirektören kan bevilja dispens. Vi föreslår också att lösa ut pengar ur resultatutjämningsreserven som Regionen skapar genom ett rekordöverskott  på 457 miljoner kronor under år 2021.
Nedan följer en jämförelse mellan vilka yrkande som Sjukvårdspartiet lägger och vilka yrkande som den nuvarande region-majoriteten bestående av Socialdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna.

Sjukvårdspartiets yrkande i Regionstyrelsen 23 februari 2022
Att uppdra till regiondirektören att senast måndagen den 2 maj 2022 återkomma med förslag till
ytterligare åtgärder för att förflytta regionens hälso- och sjukvård till en mer långsiktigt hållbar
bemanning, kompetensväxling och kompetensförsörjning; samt

Att hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande tillsammans med hälso- och sjukvårdsdirektören
återkommer till regionstyrelsen vid varje sammanträde med återrapportering om åtgärder och
genomförande för att säkra långsiktigt hållbar bemanning.
Sjukvårdspartiets yrkande Regionfullmäktige 23 – 24 februari 2022

Att uppdra till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och nämnden för hållbar utveckling att
göra en översyn av chefs- och administrativa tjänster genom hela regionens organisation med målet
att administrationen och antal chefer och administrativa tjänster ska minskas med
minst 100 årsarbeten under 2022. Nära administrativt vårdstöd som exempelvis medicinska
sekreterare ska undantas. Arbetet ska påbörjas omedelbart och återrapportering ska ske till varje
sammanträde i regionstyrelsen.

Att
uppdra till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden samt nämnden för hållbar utveckling att
införa anställningsstopp för chefer och administrativa tjänster inom regionens verksamheter. Dispens
från detta får ges av Regiondirektören som ska pröva behovet av tillsättning av vakanta och nya
tjänster innan dispens ges. Dispensen får inte vidaredelegeras.
att från 1 mars 2022 möjliggöra en riktad satsning på löner och andra åtgärder för en långsiktigt
hållbar bemanning inom hälso- och sjukvården;

Att
för finansiering av satsningen för 2022 tillföra Hälso- och sjukvården sammanlagt 100 miljoner.
att finansiering sker genom att budgeterat resultat för 2022 reduceras med motsvarande belopp,
vilket innebär att budgeterat resultat för 2022 uppgår till 20 miljoner;
Att finansiering sker genom att 10 miljoner av statsbidraget för uppskjuten vård på 103 miljoner tas i
anspråk för satsningen samt;

Att finansiering sker genom att 2021 års resultat på 637 miljoner där 457 miljoner avsätts i en
resultatutjämningsreserv (RUR) och där regionfullmäktige beviljar att 60 miljoner av reserven
används för satsningen.
Att uppdra till Hälso- och sjukvårdsnämnden att fördela medlen till berörda områden utifrån
verksamhetens identifierade åtgärder; samt
att inarbeta ovanstående anslagsutökning för Hälso- och sjukvården i regionplanen för åren 2023–
2025.

Socialdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna föreslår Regionstyrelsen besluta:

att uppdra till regiondirektören att senast i juni 2022 återkomma med förslag till

ytterligare åtgärder för att förflytta regionens hälso- och sjukvård till en mer

långsiktigt hållbar bemanning, kompetensväxling och kompetensförsörjning; samt

 

att hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande tillsammans med hälso- och

sjukvårdsdirektören återkommer till regionstyrelsen kvartalsvis med

återrapportering om åtgärder och genomförande för att säkra långsiktigt hållbar

bemanning.

Socialdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna föreslå att regionfullmäktige beslutar

att från 1 mars 2022 möjliggöra en riktad satsning på löner och andra åtgärder för

en långsiktigt hållbar bemanning inom hälso- och sjukvården;

att för finansiering av satsningen för 2022 tillföra Hälso- och sjukvården

sammanlagt 30 000 000 kronor;

 

att finansiering sker genom att budgeterat resultat för 2022 reduceras med

motsvarande belopp, vilket innebär att budgeterat resultat för 2022 uppgår till

20 000 000 kronor;

 

att uppdra till Hälso- och sjukvårdsnämnden att fördela medlen till berörda

områden utifrån verksamhetens identifierade åtgärder; samt

att inarbeta ovanstående anslagsutökning för Hälso- och sjukvården i regionplanen

för åren 2023–2025.

Men det viktigaste är att rösta på Sjukvårdspartiet i höstens regionval. Vi är det parti som sätter sjukvården främst.