Dataskyddspolicy

Sjukvårdspartiet Västernorrland

Vi följer lagstiftningen för behandling av personuppgifter – GDPR.

Sjukvårdspartiet Västernorrland, organisationsnummer (888800-6940) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för verksamheten. Sjukvårdspartiet hanterar personuppgifter i enlighet med svensk och europeisk lag. Sjukvårdspartiet har som ändamål att vara ett politiskt parti som vill verka för de riktlinjer och grundsatser som angivits i partiprogrammet. Lär dig mer om vår dataskyddspolicy nedan.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att Sjukvårdspartiet ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Sjukvårdspartiet behandlar personuppgifter för att administrera löpande aktiviteter (ex. olika verksamheter och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till medlemmar m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och andra avgifter m.m.).

Sjukvårdspartiet hanterar även personuppgifter i samband med valrörelse, nomineringsförfarande inom partiet och till parlamentariska uppdrag.

Sjukvårdspartiet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i partiet
 • Partiadministration
 • Deltagande i partiets olika möten, träffar och verksamheter
 • I samband med förtroendeuppdrag i och utanför partiet
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Utbildningar arrangerade av partiet
 • Kontakt med medlem
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande. Sjukvårdspartiet säljer ej eller på andra sätt sprider personuppgifter till kommersiella aktörer.

För att behandla personuppgifter anlitar Sjukvårdspartiet ibland externa företag. Dessa företag fungerar då som personuppgiftsbiträden. Det sker bland annat då medlemsavier ska skickas ut, leverans och support av medlemshanteringssystemet och andra IT-system. Dessa personuppgiftsbiträden får inte använda personuppgifter från Sjukvårdspartiet i andra syften.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Sjukvårdspartiet kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter Sjukvårdspartiet har om dig. Genom att kontakta oss med en undertecknad förfrågan kan du begära att vi ändrar eller helt slutar att behandla dina personuppgifter Du har rätt att en gång om året kostnadsfritt begära ett fullständigt registerutdrag gällande de uppgifter Sjukvårdspartiet registrerar om dig. Skriv till:

Sjukvårdspartiet Västernorrland
GDPR
Storgatan 35 A
871 30 Härnösand

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende Sjukvårdspartiet behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Om du vill veta mer kring vår dataskyddspolicy

Har du frågor om Sjukvårdspartiet personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen.