Vår väg till god sjukvård för oss alla

”Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.”

Det säger hälso- och sjukvårdslagen. Den har ledningen för Region Västernorrland i allt större utsträckning förbrutit sig mot. Sjukvårdspartiet vill i linje med lagen driva en politik för att nå tre viktiga konkreta mål:

  1. Stoppa överbelastningen av Sundsvalls sjukhus. Den drabbar alla i hela länet genom enorma väntetider, överbeläggning och personal som går på knäna.
  2. Ge åter länets två andra sjukhus kapacitet för att avlasta Sundsvall. De nedlagda enheterna vid Sollefteå sjukhus – BB, akutkirurgi och akutortopedi – återställs.
  3. Rusta upp den genom ”besparingar” raserade öppenvården – hälften av läkartjänsterna på hälsocentralerna är vakanta. Patienterna ska få god vård i god tid och sjukhusens akutmottagningar ska avlastas.

Medlen för att nå dessa mål är uppenbara. Även landstingets analyser visar på den grundläggande orsaken till både de många och stora bristerna i vården och de till synes permanenta ekonomiska problemen. Produktiviteten – vad verksamheten presterar i förhållande till kostnaden – har år för år blivit allt sämre.

Försämringarna, som motsvarar hundratals miljoner per år, har landstingsledningen åstadkommit genom det som man själv tycks ha betraktat som rationslieringsåtgärder. Nyckeln till både bättre vård och bättre ekonomi är, att göra precis tvärtom mot vad både S-styret och, tidigare, alliansen har gjort med landstinget.

Centralisering och byråkratisering – bl.a. länskliniksystemet – har skapat ineffektivitet. Läkare och sjuksköterskor har allt mer tvingats att syssla med annat än vård. En fartblind, självsvåldig tjänstemannaelit har styrt mot egna mål och för egen vinning. Personalbrist och dålig organisation, styrd ”uppifrån”, har gett utbränd personal med alarmerande hög sjukfrånvaro. Ett allt större missnöje har lett till personalflykt och ”stafettkostnader” på hundratals miljoner.

Vi vill ”ta tillbaka” förlorad produktivitet genom radikala förändringar i styr- och ledningssystemen:

Avskaffa länskliniksystemet och banta regionens förvuxna centrala administration. Bara de 19 länsklinkcheferna, med sina miljonlöner och kanslier, kostar i storleksordningen 100 miljoner per år. De frikostiga ”fallskärmsavtal” som de högre chefstjänstemännen beviljat varandra gör att detta inledningsvis kommer att kosta en hel del, men det är en investering som snabbt lönar sig.

Ge personalen inflytande över den egna verksamheten Bygg decentraliserade, lokalt förankrade organisationer kring sjukhus och öppenvård. Skapa attraktiva arbetsplatser som kan rekrytera personal. Med det som grund och i samarbete med kommunernas vårdverksamheter, öppenvården och sjukhusen, bildas sammanhängande vårdkedjor. Det ger patienterna bättre vård med god tillgänglighet och kontinuitet och regionen väsentligt bättre ekonomi.

Mattias Rösberg
Partiledare
Sjukvårdspartiet Västernorrland