Sjukvårdspartiet – varför är ni det bästa alternativet i regionvalet 2018?

– Vad är Sjukvårdspartiets lösning på rådande problem inom Region Västernorrland?

Nuvarande länsklinikorganisation har medfört förlamande centralstyrning, som skapat byråkrati, dåliga beslut och personalflykt. Därför ska den ersättas av en ”platt” organisationsmodell med hög grad av personalinflytande. Vi vill med denna genomgripande förändring åtgärda att Region Västernorrland har: Sveriges längsta vårdköer, skenande kostnader (efter rader av misslyckade sparinsatser), personalflykt och en alltmer ojämlik vård.

– Hur ska ekonomin stabiliseras?

Vår politik finansieras genom att de pengar som redan finns i regionen används effektivare. Det sker med egenanställd personal i stället för svindyra stafettlösningar. För att det ska lyckas måste personalen trivas, tillåtas arbeta effektivt och komma med egna idéer. Därför vill vi avskaffa den ineffektiva och dyra länsklinikorganisationen och lägga besluten så nära verksamhet och personal som möjligt.

– Hur ska vårdköerna minskas?

Med en attraktiv organisation och personalpolitik fyller vi personalvakanser. När stafettberoendet minskar finansierar det fler vårdplatser.

Genom en återgång till tre fullvärdiga akutsjukhus minskas överbelastningen av Sundsvalls sjukhus.
Vi vill införa en organisation där kommunal vård, vårdcentraler och akutsjukhus samverkar. Detta brukar kallas ”sammanhängande vårdkedjor”. Det ger bättre vård, mindre vårdköer, lägre kostnader och minskat mänskligt lidande.

– Hur resonerar ni kring personalpolitik och det faktum att det är brist på personal, som i sin tur skapat ett stort stafettbehov? 

Först och främst: Byråkrater och chefer långt från verksamheten är inte effektiva i att rekrytera personal. Deras sätt at rekrytera är i hög utsträckning att ”beställa” stafettpersonal från bemanningsföretag. I fjol kostade det skattebetalarna i Västernorrland nästan en halv miljard.

Lokal ledning och personal med eget inflytande skapar den viktigaste av alla resurser för rekrytering: Den personal man redan har – nöjda med sin arbetsgivare. Vi anser att detta är långt mycket viktigare än att locka med höga löner. Även om lön inte är oviktig.

Nuvarande ledning har dragit ner på resurser och organisation för utbildning på sjukhus och vårdcentraler. Det lockar inte vid rekrytering och måste åtgärdas.

Vår vision är att när någon säger ”Region Västernorrland” så ska andra läns befolkning/vårdpersonal säga ”Där skulle jag vilja bo/jobba!”.

– Vilken regional fråga ser ni som den viktigaste i nästa mandatperiod?

Att fylla Hälso- och sjukvårdslagens krav på ”vård på lika villkor för hela befolkningen.” Det kräver tre fullvärdiga akutsjukhus med BB, akut kirurgi och akut ortopedi men också en bättre primärvård och organisationsmodellen ”sammanhållna vårdkedjor”. Det är nödvändigt för trygghet, välfärd och en bättre befolkningsutveckling.

Mattias Rösberg
Ordförande
Sjukvårdspartiet – Västernorrland