Regionen och den politiska debatten

Det är allmänt vedertaget att myndigheter som Region Västernorrland och dess tjänstemän när de företräder myndigheten skall vara partipolitiskt neutrala.

En av de viktigaste och mest kontroversiella frågorna i debatten inför årets landstingsval är länsklinikorganisationen och dess effekter. I ett pressmeddelande 2018-07-12 hävdar regionen att ”Sedan Länsverksamhet Ortopedi började sin målmedvetna satsning på protesoperationer i Sollefteå har Region Västernorrland ökat tillgängligheten till operation från att ha befunnit sig bland de sämsta i landet till att ligga i topp”, och man påstår då också att ”införandet av länskliniker är nyckeln i framgången,”

Detta är ett direkt inlägg från regionen i den politiska debatten, vilket är anmärkningsvärt. Värre är att det också rör sig om en ren historieförfalskning: Att ortopedi blev en länsklinik påstås ha gjort att man från att tidigare inte ha klarat vårdgarantin – operation/åtgärd inom 90 dagar – genom att bli länsklinik kunde göra det. Den verkliga utvecklingen var den rakt motsatta, vilket framgår av detta diagram:

Innan länskliniken bildades uppfyllde man år efter år vårdgarantin till ungefär 100 procent. Men omorganisationerna, först till gemensamma vårdområden och sedan till länskliniker, medförde kraftiga försämringar och helt oacceptabla väntetider (för axelproteser saknas data före juni 2013). Först i slutet av 2017, efter ett par år som länsklinik, fick man grepp om läget och detta skedde alltså snarare trots än tack vare länskliniksystemet.

Länskliniksystemets negativa effekt blir ännu tydligare om man inte enbart ser på de ortopediska operationer som gäller proteser. Det framgår av det här diagrammet. Väntetiderna när det gäller alla ortopediska operationer är nu väsentligt längre än vad de var före omorganisationerna och är klart sämre än riksgenomsnittet. Regionens påstående om länskliniksystemets positiva effekt på tillgänglighet och väntetider för operationer var alltså helt missvisande. En principiellt viktig fråga är om detta har skett efter kontakter från regionens politiska ledning.

Sjukvårdspartiet yrkar mot denna bakgrund på att Region Västernorrland snarast i ett nytt pressmeddelande rättar de felaktiga uppgifter som man lämnat och att man därefter inför en bättre faktakontroll samt att regionledningen ser till att dess tjänstemän i sin tjänsteutövning inte medverkar i den partipolitiska debatten. Ett ställningstagande och en förklaring från regiondirektören vore också på sin plats.

Härnösand
Sjukvårdspartiet
Mattias Rösberg
Ordförande