Vid regionstyrelsens sammanträde idag Torsdag så hanterades ärendet om försäljningen av fastigheten där Härnösands sjukhus nu bedriver vård. Planen är att sälja fastigheten för 106 miloner och att sedan själva hyra den lokalyta som behövs för regionens nuvarande vårdverksamhet till en kostnad av 15,6 miljoner. 

Sjukvårdspartiets ledamöter Mattias Rösberg och  Barbro Ekevärn röstade nej mot beslutet med följande motivering:

Härnösandsborna ska också ha närhet till sjukvård!

Återkommande ser Sjukvårdspartiet att det råder platsbrist på Sundsvalls sjukhus. Samtidigt vet vi att Härnösands tidigare akutsjukhus idag till drygt 40 procent inte utnyttjas. Det förefaller därför logiskt att förlägga verksamhet till sjukhuslokalerna i Härnösand och därigenom avlasta Sundsvalls sjukhus.

Genom försäljningen av sjukhuset upphör möjligheten för Regionen att fritt ta i anspråk lokaler i fastigheten. Det blir då upp till hyresvärden att besluta om ianspråktagande av ytterligare lokalyta.

Sjukvårdspartiet har gått till val på att utreda möjligheterna att öppna en medicinsk klinik och att åter öppna avdelningen för medicinsk rehabilitering i Härnösand. Den naturliga platsen att göra detta är Härnösands tidigare akutsjukhus. Vi kan därför inte ställa oss bakom en försäljning av detsamma.

Slutligen anser Sjukvårdspartiet att det råder en stor risk att den befintliga verksamheten i lokalerna avvecklas vartefter hyreskontrakt ska upprättas, eller förnyas.”

Per Gybo

Politisk sekreterare