Visste du att vårt landsting har Norrlands lägsta kostnader efter invånarantal? Trots detta genomför landstingsledningen nu ett omfattande kostnadsbesparingsprogram med utbudsförändringar som kommer att drabba flera sjukhus, kommuner, patienter och anhöriga svårt.

I nedanstående diagram presenteras kostnadsutvecklingen under de senaste 10 åren för landstingen i Norrland inkl Kalmar.
Västernorrlands kostnader är markerad med rödstreckad linje.

  • Med de omfattande kostnadsbesparingar som nu planeras lär Västernorrland bli ett alltmer avvikande landsting ur vårdresurssynpunkt – oförsvarligt låga kostnader/vårdresurser. Vi är ett landsting med en av rikets äldsta befolkning och bedöms i kostnadsutjämningssystemet därigenom ha extra stora vårdbehov/kostnader.  Att därtill genomföra denna minskning av vårdresurser kort innan regionbildning behöver sin förklaring. Här riskerar vi alla för lång tid att tilldelas Norrlands lägsta andel vårdresurser. Se vidare Insändare  Bra vård måste få kosta

Datakälla: SKLs årsstatistik.

nettokostnad

Öppna bilden i eget fönster här  nettokostnad

Kostnadssänkningarna följer väl den omfattande personalminskning som genomfördes 2010.

arsarbetare-lvn

Öppna bilden i eget fönster här Personal LVN